TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

SAÝLAW TOPARLARYNYŇ ULGAMY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňden görüji başlangyçlary, nesihatlary we tabşyryklary esasynda, saýlawlary geçirmegiň halkara tejribelerini, saýlaw ulgamynyň ugurlaryny, saýlaw toparlaryny...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/153
SAÝLAWLARDA WAGYZ IŞLERI

Hormatly Prezidentimiziň çuňňur pähim-parasat bilen belläp geçişi ýaly, «Türkmenistanyň saýlaw ulgamy halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, hakyky demokratik ýörelgelere esaslaný...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/152
DEMOKRATIK DÖWLETDE SAÝLAWLARYŇ ÄHMIÝETI

Saýlawlar döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda demokratiýanyň ýüze çykmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Şonuň bilen birlikde hem saýlaw hukugy raýatlaryň saýlamak we saýlanmak bilen bagly esasy...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/151
SAÝLAW OKRUGLARY

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/150
SAÝLAW MÖWSÜMINIŇ JOGAPKÄRÇILIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillendirilmegini üpjün...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/149
SAÝLAW BÝULLETENLERI

Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda we sala salşyklarda ses bermek üçin saýlaw býul...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/148
Mukaddes Garaşsyzlyk — müňýyllyklara uzaýan röwşen ýol!

27-nji sentýabrda ata Watanymyzda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygy dabaraly bellenilýär. Bu baýram halkymyzyň baş baýramydyr. Çünki, ol ata-babalarymyzyň erkinlik, özbaşdaklyk baradaky arzuwlar...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/147
IKINJI UMUMYMILLI FORUM

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi, ýagny ikinji umumymilli forum geçiriler. Umuman, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işi barada gürrü...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/146
DEMOKRATIK SAÝLAWLAR WE RAÝATLARYŇ SYÝASY IŞJEŇLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ähli ulgamlar bilen birlikde, saýlaw ulgamynyň hem kämilleşdirilmegine içgin üns berilý...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/145
«AŞGABAT-SITI» – ROWAÇLYK NYŞANY

Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň, ýagny şäher içindäki özboluşly şäheriň – «Aşgabat - sitiniň» milli Liderimiz tarapyndan tassyklanan ajaýyp taslamalary diňe bir  türkmeni...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/144