TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

HALKARA TEJRIBESI ÖWRENILÝÄR

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler ýaýbaňlandyryldy. Bu işe  Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçir...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/164
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIK, HUKUK WE DÜNÝEWI DÖWLETIŇ MERKEZI INSTITUTY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/163
«TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY» ÝYLYNDAKY ÄHMIÝETLI IŞLER

Geçen ýylda umumy bahasy ABŞ-nyň 5 milliard dollaryndan gowrak bolan iri desgalaryň 66-sy ulanmaga berlen bolsa, «Türkmenistan -- Bitaraplygyň  mekany» ýylynda-da il-ýurt bähbitli uly meýilnamalary am...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/162
TÜRKMENISTANYŇ SAÝLAW KODEKSI KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly başlangyçlary esasynda, saýlawlar we sala salşyklar hakyndaky kanunçylygyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ýurdumyzda geçirilýän saýlawlaryň halkara derejesinde y...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/161
MAŽORITAR SAÝLAW ULGAMY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji we demokratik syýasaty netijesinde günsaýyn gülläp ösýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/160
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER PUGTALANÝAR

2019-njy ýyl Türkmenistanda  demokratik ýörelgeleriň  çuňlaşýan ýyllarynyň biri boldy. Şol mynasybetli pikir alyşmak maksady bilen biz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça mer...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/159
TÄZE — 2020-NJI ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmekde uly üstünliklere beslenen 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirjek 2020-nji ýyly — Gündogar müçenamasy boýunça syçan ýylyny u...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/158
UÇASTOK SAÝLAW TOPARLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda saýlawlary mundan beýläk-de milli kanunlarymyza, halkara kadalaryna laýyklykda, aýanlykda we demokratik...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/157
HALKARA BITARAPLYK GÜNI

Biziň ýurdumyz 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe boldy. 2015-nji ýylyň iýun aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwlet tarapyndan «Türkmenistany...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/156
DEMOKRATIÝANYŇ AÝDYŇ ÝÜZE ÇYKMASY

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzda  uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň ygtyýarlyk möhletiniň  tamamlanandygy sebäpli,  uçastok saýlaw toparlarynyň agzalaryny saýlamak işleri guramaçylykly geçirildi.  Bu b...

http://saylav.gov.tm/tk/articles/155