TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

25 Apr

2017-nji ýylyň 21-nji maýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak işleri tamamlandy.

Möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda 2017-nji ýylyň 21-nji maýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, dalaşgärleri bellige almak işleri tamamlandy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 40-njy maddasyna laýyklykda, bu saýlawlar boýunça saýlaw uçastoklarynyň jemi 255-si döredildi. 

Şeýle-de, ýurdumyz boýunça saýlaw okruglarynyň jemi 177-sinde saýlaw çäreleri dowam edýär.  Saýlawlar etraplaryň we şäherleriň jemi 39-synda geçiriler.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, saýlaw işleriniň aýanlygyny berjaý etmek üçin, häzirki wagta çenli syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan bellenilen milli synçylaryň jemi 272-si degişli welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynda bellige alyndy.  Şolardan 67-si Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, 33-si Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, 35-si Türkmenistanyň Agrar partiýasy we 57-si Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary, 28-si Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, 52-si Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan bellenildi. Bellige alnan milli synçylaryň 39,34 göterimi zenanlardyr.

Şu günki günler öňde boljak saýlawlar boýunça saýlaw toparlarynyň agzalary bilen okuw maslahatlaryny geçirmek, dalaşgärleri bellige almak we olara şahsyýetnama gowşurmak, bellige alnan dalaşgärler baradaky maglumatlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirmek, dalaşgärleriň ynanylan adamlaryny bellige almak, dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyk ýygnaklaryny guramak, saýlawçylaryň sanawyny düzmek we takyklamak, saýlaw býulletenlerini, saýlaw resminamalaryny çap etmek ýaly beýleki taýýarlyk işleri dowam edýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleriň Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň,  Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň degişli guramalary hem-de raýatlaryň toparlary tarapyndan jemi 393-si hödürlenildi. Dalaşgärleri hödürlemek saýlawlara altmyş gün galanda başlanyp, otuz gün galanda tamamlanýar.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, hödürlenilen dalaşgärler degişli saýlaw toparlarynda bellige alyndy, bellige almak saýlawlara elli gün galanda başlanýar we saýlawlara ýigrimi bäş gün galanda tamamlanýar.

Saýlaw okruglarynyň jemi 177-si boýunça dalaşgärler saýlaw okruglarynda azyndan iki we ondan-da köp dalaşgäriň bäsleşjekdigini görkezýär. 

Öňde boljak saýlawlaryň köp partiýalylyk şertlerinde geçiriljekdigini, ýagny bu saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek işlerine Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň hem-de raýatlaryň toparlarynyň gatnaşjakdygyny aýtmak gerek. Munuň özi ýurdumyzda saýlawlaryň bäsleşik we demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

05 Iýun
Welosiped sürmek boýunça okuw sapagy: dünýäniň täze rekordy

3-nji iýunda geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişiň öňüsyrasynda «Guinness World Reсords» kompaniýasynyň resmi wekili Şeýda Subaşi 2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda «Aşgabat» köpugurly stadionynda we...

03 Iýun
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni my­na­sy­bet­li köp­çü­lik­le­ýin we­lo­si­ped­li ýö­ri­şe gat­naş­dy

Şu gün dün­ýä­niň köp ýurt­la­ryn­da il­kin­ji ge­zek Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni bel­le­nil­di, bu se­ne hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça Bir­le­ş...

16 Apr
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna ýüzlenmesi

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň biziň ýurdumyzyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan etmegi bilen tüý...

16 Apr
Halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň wekilleri 2018-nji ýylyň 11-nji aprelinde geçirilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlaryna...

05 Apr
Halkyň saýlanlary öz hukuklaryny we ygtyýarlyklaryny resmi taýdan aldylar

Möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsüm bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň düzümini, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalaryny saýlamagyň gutarnykly netijeleri j...

30 Mart
Mejlisiň täze deputatlar düzümine şahadatnamalar gowşuryldy

Örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň gutarnykly...

29 Mart
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

2018 ýylyň 28 martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi boldy. Onda Mejlisiň VI çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap, halk maslahatlarynyň h...

26 Mart
Halkara synçylary saýlawlaryň jemleri boýunça metbugat maslahatyny geçirdiler

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilçilikli synçylar toparlaryndan düzülen halkara synçylaryň metbugat maslahaty boldy. Onda Mejlisiň deputatlaryna saýlawlara ta...