TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

25 Apr

2017-nji ýylyň 21-nji maýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri bellige almak işleri tamamlandy.

Möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda 2017-nji ýylyň 21-nji maýynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, dalaşgärleri bellige almak işleri tamamlandy.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 40-njy maddasyna laýyklykda, bu saýlawlar boýunça saýlaw uçastoklarynyň jemi 255-si döredildi. 

Şeýle-de, ýurdumyz boýunça saýlaw okruglarynyň jemi 177-sinde saýlaw çäreleri dowam edýär.  Saýlawlar etraplaryň we şäherleriň jemi 39-synda geçiriler.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6-njy maddasyna laýyklykda, saýlaw işleriniň aýanlygyny berjaý etmek üçin, häzirki wagta çenli syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan bellenilen milli synçylaryň jemi 272-si degişli welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynda bellige alyndy.  Şolardan 67-si Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, 33-si Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, 35-si Türkmenistanyň Agrar partiýasy we 57-si Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary, 28-si Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, 52-si Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy tarapyndan bellenildi. Bellige alnan milli synçylaryň 39,34 göterimi zenanlardyr.

Şu günki günler öňde boljak saýlawlar boýunça saýlaw toparlarynyň agzalary bilen okuw maslahatlaryny geçirmek, dalaşgärleri bellige almak we olara şahsyýetnama gowşurmak, bellige alnan dalaşgärler baradaky maglumatlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirmek, dalaşgärleriň ynanylan adamlaryny bellige almak, dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyk ýygnaklaryny guramak, saýlawçylaryň sanawyny düzmek we takyklamak, saýlaw býulletenlerini, saýlaw resminamalaryny çap etmek ýaly beýleki taýýarlyk işleri dowam edýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleriň Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň,  Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň degişli guramalary hem-de raýatlaryň toparlary tarapyndan jemi 393-si hödürlenildi. Dalaşgärleri hödürlemek saýlawlara altmyş gün galanda başlanyp, otuz gün galanda tamamlanýar.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 48-nji maddasyna laýyklykda, hödürlenilen dalaşgärler degişli saýlaw toparlarynda bellige alyndy, bellige almak saýlawlara elli gün galanda başlanýar we saýlawlara ýigrimi bäş gün galanda tamamlanýar.

Saýlaw okruglarynyň jemi 177-si boýunça dalaşgärler saýlaw okruglarynda azyndan iki we ondan-da köp dalaşgäriň bäsleşjekdigini görkezýär. 

Öňde boljak saýlawlaryň köp partiýalylyk şertlerinde geçiriljekdigini, ýagny bu saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek işlerine Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň hem-de raýatlaryň toparlarynyň gatnaşjakdygyny aýtmak gerek. Munuň özi ýurdumyzda saýlawlaryň bäsleşik we demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

18 Ýan
Parlamente we sebitleýin halk maslahatlaryna saýlanmak boýunça saýlaw toparlary döredildi

Türkmenistan—möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň—Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň öňüsyrasynda. Bu saýlawlar 2018-nji ýylyň 25...

18 Ýan
Okuw maslahatlary geçirildi

2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleriniň çäklerinde,  Türkmenistanyň Mejlisin...

10 Ýan
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 125-si döredildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 26-njy, 38-nji maddalaryna laýyklykda, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň kabul eden karary esasynda, 2018-nji ýylyň   25-n...

26 Dek
Saýlawlara taýýarlanmagyň barşynda saýlaw toparlary döredilip başlandy

Şu günler ýurdumyzda 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmeklige...

02 Dek
Merkezi topar Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawyna taýýarlyk çärelerini tassyklady

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Ol Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat etrap we şäher halk maslahatlaryny...

02 Dek
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möwsüminiň başlanýandygy yglan edildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw mö...

27 Noý
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny bellemek

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we...

25 Okt
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri Merkezi saýlaw toparynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň “Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň gullukçylarynyň hünärini ýokarlandyrmak” ugry boýunça ok...