ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

GÖÇÜP-GONÝAN GUŞLARYŇ EMELI ADASY

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň gurluşygynyň barşynda deňiz derejesinden aşakda ýerleşýän iň uly emeli ada döredildi. Göçüp-gonýan guşlar üçin döredilen bu emeli ada hem 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Täze deňiz portunyň gurluşygynyň barşynda deňiz düýbünden gazylyp çykarylan 10 million kub metre barabar toprak, Türkmenbaşy aýlagynda meýdany 170 gektara barabar bolan emeli adany döretmek üçin ulanyldy. Bu ada gyzylinjikleriň, gazlaryň, ördekleriň, hokgarlaryň, gotanlaryň we beýleki guşlaryň ýaşaýan, höwürtgeleýän we gyşlaýan mekanydyr. Aslynda, Hazaryň ekologiýa taýdan iň arassa türkmen kenarlary göçüp-gonýan guşlaryň düşleýän hem-de gyşlaýan mesgenleriniň esasysy saýylýar.

Hormatly Prezidentimize Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekili hanym Şeýda Subaşi tarapyndan degişli sertifikat gowşuryldy.

 

Merkezi saýlaw topary.