CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

11 Dec

Şan-şöhraty dünýä dolan bedewler

Şu ýylyň 8-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan we onuň düzümleýin edaralaryndan, şol sanda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasyndan (ÝUNESKO) gelip gowşan hoş habarlar barada habar berildi. Türkmenistanyň teklip eden «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly hödürnamasyny ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek barada çözgüdiň kabul edilendigi aýdyldy.

Mundan başga-da, BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň dowamynda ýurdumyz bu düzümiň Ilat we ösüş boýunça komissiýasyna 2024 — 2028-nji ýyllar üçin biragyzdan agzalyga saýlanyldy. Munuň özi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň içeri we daşary syýasatynyň bütin dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň nyşanydyr. Türkmenistanyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň ýene-de bir görkezijisidir. Ýurdumyzyň halkara gatnaşyklary ösdürmäge, sebit we dünýä ähmiýetli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly goşant goşýandygynyň anyk mysalydyr. Munuň şeýledigine, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçyltk akademiýasynda «Ahalteke  atlary — parahatçylygyň ilçileri» atly ÝUNESKO klubunyň döredilmegi hem bu ugurda alnyp barylýan tagallalarynyň netijesidir.

Ýeri gelende aýtsak, gö­zel­li­gi, ýyndamlygy we çy­dam­ly­ly­gy bi­len meş­hur bo­lan ahal­te­ke be­dew­le­ri­ asyr­la­ryň geç­me­gi bi­len, merdana halkymyzyň milli buýsanjyna öwrüldi. Ata-babalarymyzdan miras galan, tebigatyň taýsyz gözelligi bolan bedewlerimiziň sarpasy halkara derejesinde-de uludyr.

Ýur­du­myz­da ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň to­hum aras­sa­ly­gy­nyň sak­lan­ma­gy­na döw­let de­re­je­sin­de uly äh­mi­ýet be­ril­ýär. Ahal­te­ke at­la­ry­nyň dün­ýä­dä­ki ab­ra­ýy­ny has-da ýo­kar­lan­dyr­mak­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li Li­de­ri Gahryman Arkadagymyzyň or­nu­nyň diý­seň ulu­dy­gy­ny bel­le­me­li­di­ris.

Gahryman Arkadagymyzyň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly ajaýyp kitabynda behişdi bedewleriň ýakyn syrdaş hasaplanýandygy, olaryň halkymyzyň milli gymmatlygy bolup durýandygy barada aýdylýar. Türkmen halkynyň «Irden tur-da, ataňy gör, ataňdan soň – atyňy», «At agynan ýerde toý bolar», «At – myrat» ýaly paýhasly jümleleri döredendigi bellärliklidir.

Hä­zir­ki wagt­da hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, milli atşynaslyk ýörelgeleri döwrebap derejede ösdürilýär.  Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Bedew baýramy şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Behişdi bedewlere olaryň dörän mekanynda – türkmen topragynda häzirki döwürde aýratyn belent sarpa goýulýar. Gojaman taryhyň gatlarynda «Şalyk atlary» diýdiren, «Behişdi bedewler» diýdirip, şöhrat gazanan, gadymy hytaý ýazgylarynda «Asman atlary» mahabatyna eýe bolan ahalteke bedewleri, hakykatdanam, dünýä siwilizasiýasynyň ajaýyp gymmatlygydyr.

Toýlary goşa-goşadan gelýän eziz Diýarymyzda Bitaraplyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda gelen bu şatlykly waka bilen türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy we hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys.

Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhyna, geçmiş mirasyna, milli medeniýetine aýratyn sarpa goýup, ony goramakda, ýaş nesle öwretmekde, dünýä ýaýmakda beýik işleri alyp barýan Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! Beýik maksatly, tutumly işleri rowaçlyklara beslensin.

13 June
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleriň terjimehallary

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça   Bazarow Rejep Bazarow Rejep 1958-nji ýylyň 10-njy aprelinde Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Amyderýa geňeşligin...

13 June
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat

AŞGABAT ŞÄHERI   1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy boýunça Bazarow Rejep – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň Iş dolandyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, Gurbanguly Berd...

12 June
Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary başlandy

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp gi...

12 June
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk işleriniň çäklerinde, saýlaw çäreleriniň tassyklany...

11 June
Dalaşgärleri bellige almak tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak 11-nji iýunda tamamlandy....

06 June
Dalaşgärleri hödürlemek tamamlandy

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw möwsüminiň esasy tapgyrlarynyň biri bolan dala...

31 May
Okrug saýlaw toparlarynyň düzümine üýtgetme girizildi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 18-nji, 19-njy, 26-njy maddalaryna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» okrug saýlaw toparlarynyň düzümine wekil h...

31 May
Dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw ok...