CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

14 Mar

Ýurdumyzda senagat kärhanasy ulanmaga berildi

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 13-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow eziz Diýarymyzyň Gündogar sebti bolan lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ulanmaga berlen ilkinji iri önümçilik desgasy bolan, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda kuwwatlylygy ýylda 1 million tonna sement öndürýän Lebap sement zawodynyň 2-nji tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Täze taryhy döwürde eziz Watanymyz dünýäniň ykdysady taýdan kuwwatly, batly depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna üstünlikli goşulýar. Ýurdumyzda kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň, hususan-da, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde, şeýle hem Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň şu ýylyň fewral aýynda geçirilen mejlisinde tassyklanan «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen täze kärhanalar gurulýar, ozal bar bolanlarynyň kuwwaty artdyrylýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan şol maksatnamalar häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli amala aşyrylýar.

Bilşimiz ýaly, Lebap sement zawodynyň 1-nji tapgyry Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen 2013-nji ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Bu toplumyň öndürijilik kuwwatynyň üstüni ýetiren täze zawodyň döwrüň ösen önümçilik tehnikalary bilen üpjün edilendigini aýratyn bellemek gerek. Ýeri gelende aýtsak, ylmyň we tehnologiýalaryň iň täze gazananlaryndan, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden üstünlikli peýdalanyp, zawodyň gurluşygyny ýerli gurluşykçylarymyz ýagny, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Türkmen enjam» hojalyk jemgyýeti amala aşyrdy. Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyry dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň kämil enjamlary bilen ornaşdyrylyp, ol kärhana 38 sany binadan we desgadan ybarat bolup, dünýä standartlaryna doly laýyk gelýän, şol sanda sulfata (duza) durnukly ýokary hilli sement önümleriniň ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge ukyply bolan täze zawotda 250-ä golaý işgäriň zähmet çekmegi üçin ähli zerur şertleri döredilendir. Döwlet Baştutanymyz önümçilik binalaryndan çykyp, sement zawodynyň direktoryna bu ýerdäki meýdançada hatara düzülen, täze önümçilikde işlediljek kuwwatly ýöriteleşdirilen tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi pudagy Diýarymyzda alnyp barylýan gurluşyklary hem-de ilatymyzy zerur bolan ýokary hilli gurluşyk önümleri bilen üpjün edýär. Häzirki wagtda sement gurluşyk üçin iň zerur önümleriň biri bolup durýar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda gurlup ulanmaga berlen Bäherden, Balkan we Lebap sement zawodlarynda täze innowasion tehnologiýalar esasynda dünýä standartlaryna doly laýyk gelýän ýokary hilli «Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgyly sement önümleri öndürilip, diňe bir içerki bazarlarda däl, eýsem, dünýä bazarlarynda hem uly islege eýe bolýar.

Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň işe girizilmegi ýurdumyzyň gurluşyk-senagat toplumynyň ösdürilmegine saldamly goşant bolar hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan gurluşyklaryň depginini has-da artdyrmaga goşmaça itergi berer.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mar
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mar
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mar
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mar
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...