CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

02 May

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, şol ýerden B.Annanow köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesiniň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli araçäkleri öz içine alýar.

 

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gündogar köçesiniň N.Halmämmedow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, N.Halmämmedow köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, şol ýerden B.Annanow köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, Oguzhan köçesiniň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugry bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, şol ýerden demir ýoluny kesip geçip, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugry bilen A.Gönübek köçesine çenli, A.Gönübek köçesiniň ugry bilen B.Annanow köçesine çenli, B.Annanow köçesiniň ugry bilen, Garagum derýasyna çenli, şol ýerden Garagum derýasynyň ugry bilen, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň araçägine çenli, şol ýerden Ak bugdaý etrabynyň araçäginiň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluny kesip geçip, Gündogar köçesine çenli, Gündogar köçesiniň ugry bilen N.Halmämmedow köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar. 

 

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy

Merkezi: Aşgabat şäherindäki 17-nji orta mekdep

Araçäkleri: Köpetdag etrabynyň A.Garlyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli, şol ýerden Oguzhan köçesiniň ugry bilen, N.Andalyp köçesine çenli, N.Andalyp köçesiniň 50, 52, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7-nji jaýlaryny, Täjir köçesiniň 5, 6, 7, 8, 10, 12-nji jaýlaryny we Oguzhan köçesiniň 96, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 100/1, 100/2, 100/3-nji jaýlaryny öz içine alyp, Täjir köçesine çenli, Täjir köçesiniň ugry bilen S.Türkmenbaşy şaýoluna çenli, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen A.Garlyýew köçesine çenli araçäkleri öz içine alýar.

18 May
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri bellige almak möwsümi başlandy

Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda geçiriljek  saýlawlar boýunça syýasy partiýalar we raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen dalaş...

17 May
Türkmenistan — Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy: netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-16-njy maýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasynyň Tatarysta...

16 May
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň çäklerinde döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada maglumat

1-NJI «GARAŞSYZLYK» SAÝLAW OKRUGY BOÝUNÇA   1-nji saýlaw uçastogy Merkezi: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti. Araçägi: Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň Görogly köçesi bilen k...

15 May
Saýlawlara taýýarlyk: okuw maslahaty geçirildi

Mälim bolşy ýaly, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine 2024...

10 May
Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş güni mynasybetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşdy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 8-9-njy maýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Prezident Wlad...

08 May
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlandy

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary öz ýakynda geçiren mejlisinde Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetda...

02 May
Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda geçiriljek saýlawlar boýunça degişli saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat.

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy  Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty Araçäkleri: Berkararlyk etrabynyň Gurbansoltan eje şaýolunyň S.Türkmenbaşy şa...

25 Apr
Saýlaw möwsümi yglan edildi

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2024-nji ýylyň 20-nji aprelinde çykaran karary esasynda, Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýu...