CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

ASYRLARYŇ OWAZYNA ÖWRÜLEN AJAÝYP ŞYGYRLAR

Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragy ynsan kalbyny ýagşy umyt-arzuwlara, öçmejek nura besleýän ajaýyp şygyrlary bilen ýüreklerde ýer eden şahyrdyr. Durmuşyň ähli taraplaryny şygryýet dünýäsine...

https://saylav.gov.tm/en/articles/460
MUKADDES BAÝDAGYM — BUÝSANJYM

Hak sylamyş topragy bolan Garaşsyz ýurdumyzda, asuda asmanyň astynda erkana pasyrdaýan ýaşyl baýdagymyzyň ylahy gudraty seni biygtyýar özüne bendi edýär. Parahatçylyk nuruny eçilýän ajaýyp şekili bile...

https://saylav.gov.tm/en/articles/459
ASUDALYGYŇ HEM BUÝSANJYŇ BEÝANY

Abraý-mertebesi gün saýyn artýan ata Watanymyzda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde Türkmenistan bütin dünýäde ö...

https://saylav.gov.tm/en/articles/458
HÄZIRKI ZAMAN TÜRKMEN JEMGYÝETINDE GEÇIRILEN BAHAR SAÝLAWLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň asylly, beýik başlangyçlarynyň dowamatyny üstünliklere besleýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ý...

https://saylav.gov.tm/en/articles/457
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDEN DEPUTATLARYNYŇ SAÝLAW OKRUGLARYNDA GEÇIRILJEK SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglarynda 2024-nji ýylyň 7-nji iýulynda saýlawlar geçiriler. Bu saýlawlara taýýarlyk işleri Türkmenist...

https://saylav.gov.tm/en/articles/456
MUKADDES WATANYŇ BAKY GAHRYMANLARY

Her bir güni milli we halkara ähmiýetli wakalara beslenýän «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem parahatçylygy, dostlugy, hoşniýetliligi dabaralandyrýan Ýeňiş gününiň şanyna geçiriljek m...

https://saylav.gov.tm/en/articles/455
SAÝLAW TOPARLARYNYŇ ULGAMY

Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolan Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen alnyp barylýan işleriň, tutumlaryň aňyrsynda halkymyzyň bolelin, abadan, bagtyýar, eşretli ýa...

https://saylav.gov.tm/en/articles/454
BEHIŞDI BEDEWLER – MILLI BUÝSANJYMYZ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda şan-şöhraty dünýä dolan eziz Diýarymyzda her bir günümiz toýdur baýramlara ulaşýar. Dünýä gymmatl...

https://saylav.gov.tm/en/articles/453
SAÝLAWLARDA SANLY ULGAMYŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde, ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda y...

https://saylav.gov.tm/en/articles/452
GÜNDOGARYŇ PARLAK ÝYLDYZY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda uly üstünlikler, giň gerimli döwrebap özgertmeler yzygiderli amala aşyr...

https://saylav.gov.tm/en/articles/451