CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

ÝAŞLAR — ÝURDUŇ GELJEGI

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adalatly, parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlarynda – syýasy, ykd...

https://saylav.gov.tm/en/articles/432
MUKADDES WATAN – RUHY GÜÝÇ

Ady äleme dolan asuda, parahat Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sahawatly saýasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 27-nji ýanwarynda Watan goragçy...

https://saylav.gov.tm/en/articles/431
HALKYMYZYŇ WATANÇYLYK RUHY

Eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz asudalykda, agzybirlikde eşretli durmuşyň hözirini gö...

https://saylav.gov.tm/en/articles/430
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY

Gahryman Arkadagymyzyň ösüşli ýoluny mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyz demokratik ýol bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyz...

https://saylav.gov.tm/en/articles/429
ÝAŞLAR – WATANYŇ DAÝANJY

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kämil nesilleri kemala getirmekde alnyp barylýan işler dünýä nusgalykdyr. Sebäbi, şu günki ýaşlarymyz baradaky alada Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň röwşen...

https://saylav.gov.tm/en/articles/428
RÖWŞEN GELJEGIŇ TÄZE ÝYLY

Merdana halkymyz ata kesbine eýerýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Baky bagtyýarlyga eýe bolan ruhubelent halkymyz süýji arzuw-umyt...

https://saylav.gov.tm/en/articles/427
TÄZE ÝYL AK ARZUWLARYŇ WE ULY ÜSTÜNLIKLERIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutan-lygynda toýlary goşa-goşadan gelýän eziz Diýarymyzyň  her bir güni toýdu...

https://saylav.gov.tm/en/articles/426
2023-NJI ÝYL: SAÝLAWLY DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uly ösüşleriň aýdyň ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe...

https://saylav.gov.tm/en/articles/425
ÝAŞLARY RUHUBELENTLIGE BESLÄN ÜSTÜNLIKLI ÝYL

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary netijesinde asuda we agzybir türkmen jemgyýetinde ýaşlaryň durmuşda öz mynasyp...

https://saylav.gov.tm/en/articles/424
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara giňişliginde eýeleýän täsirli orny barha berkeýär. Ata Watanymyzyň her bir ýyly uly üstünliklere, ösüşlere, belent sepgitlere besl...

https://saylav.gov.tm/en/articles/423