TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

ALYSLARA UZAÝAN AK ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzyň her bir gü­ni şan­ly wa­ka­la­ra bes­len...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/260
ÖSÜŞIŇ MILLI NUSGASY

Gojaman Zeminiň goýnunda ýaşap geçen ata-babalarymyzyň guýma-gursak hoşniýetlilik, wepadarlyk häsiýetleri biziň üçin mukaddeslikdir we gyzyldan gymmatly mirasdyr. Merdana pederlerimiziň «Owal akan ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/259
SANLY ULGAM WE SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda yzygi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/257
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyz uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny agzybirlikde we giňden toýlady. Uludan tutylan to­ýuň da­ba­ra­...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/256
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GARAŞSYZLYGY – ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyz milli buýsanjymyz bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýra...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/255
DÖWLETLILIGIŇ, BAKY BAGTYÝARLYGYŇ AJAÝYP WASPY

Gadymy Oguz han neslini baky bagtyýarlyga ýetiren hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, «Türkmenistan — parahatçylygyň we  ynanyşmagyň  Watany» ýylynda, mukadd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/254
TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara beslenýär. Mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/253
MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYK BAÝRAMY

Garaşsyzlyk baýramy ýurdumyzda uludan tutulýan toýlarymyzyň naýbaşysydyr.  Sars­maz bin­ýa­dyn­da mille­ti­mi­ziň asu­da­lyk, dost-do­gan­lyk ýö­rel­ge­le­ri goý­lan döw­le­ti­miz 30 ýyl bä­ri özyg­ty...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/251
GARAŞSYZLYK – BERKARAR DÖWLETLILIK

Mukaddes Garaşsyzlyk duýgusy biziň başymyzyň täjidir, kalbymyza ylahy güýç berýän nurana mukaddeslikdir, ömrümiziň manysydyr, ezizlikdir, bagtdyr, köňüllerimizi joşdurýan iňňän uly ruhy baýlykdyr, Hak...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/250
GARAŞSYZLYK GANATYDYR DÖWRÜMIŇ

Merdana pederlerimiziň erkanalyk, Garaşsyz döwlet gurmak barada eden baş arzuwy, ýürek küýsegi geçen asyryň ahyrlarynda hasyl boldy we türkmene bagt guşuny peşgeş beren bu şatlykly ajaýyp waka mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/249