TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMEN BITARAPLYGY ― HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

Bitaraplyk taglymatynyň kökleri öz gözbaşyny türkmeniň müňýyllyklara siňýän şöhratly taryhynyň sahypalaryndan almak bilen, özboluşly mukaddeslige eýlenendir. Bu barada hormatly Prezidentimiz “Biz Gara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/172
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER DABARALANÝAR

Şu ýylyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça Konstit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/171
TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY — SEBIT HOWPSUZLYGYNYŇ MÖHÜM ŞERTI

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda iri abraýly halkara guramalaryna wekilçilik edýän düzümler bilen bilelikde oňyn işler amala...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/170
NURANA BAHAR BAÝRAMY

Äleme gözellik, ynsan göwnüne ylham, joşgun berýän bahar paslynda Halkara zenanlar güni ýurdumyzda döwlet derejesinde dabaraly bellenilýär. Bu baýram diňe  gelin-gyzlarymyzy däl, eýsem tutuş halkymyzy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/169
TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde 185 döwletiň biragyzdan goldamagy netijesinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakynda ýörit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/168
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY WE DEMOKRATIK ÝÖRELGELER

Saýlawlar jemgyýetiň özboluşly aýnasydyr. Ýurtda geçirilýän islendik derejedäki saýlawlar ýa-da sala salşyklar jemgyýetiň dürli gatlaklarynda höküm sürýän ajaýyp sazlaşygyň, jebisligiň, agzybirligiň,...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/167
HALKYŇ HALANY

Ýurdumyzy dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryna çykaran ägirt uly özgertmeler üçin ses beren türkmen halky 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda    jogapkärli hem-de möhüm çözgüt kabul edipdi. Ähli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/166
KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ TÄZE TAPGYRY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde  konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry yglan edildi we ýurdumyzyň Baş Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlang...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/165
HALKARA TEJRIBESI ÖWRENILÝÄR

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler ýaýbaňlandyryldy. Bu işe  Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/164
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIK, HUKUK WE DÜNÝEWI DÖWLETIŇ MERKEZI INSTITUTY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/163