TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYK GATNAŞYKLARY TÄZE DEREJÄ ÇYKÝAR

Asuda, parahat ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göterýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstünlikli alnyp barylýan içeri we da...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/365
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda raýatlaryň iň möhüm syýasy hukuklarynyň birini – saýlamaga we saýlanmaga bolan hukugyny k...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/364
MUKADDES HAKYDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmekde, merdana pederlerimiziň sarpasyny belent tutmakda, nesillerimizi watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly işler amala aşyrylý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/363
GELJEGI NAZARLAÝAN DÖWLET MASLAHATY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/362
IL SYLAGLY ÝAŞULULARYŇ SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň pähim-parasatly baştutanlygy esasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzyň her bir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/361
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Garaşsyzlyk güni barha golaýlaşýar. Döwletlilik toýuny uly zähmet üstünliklerine, şanly wakalara beslän,   halkymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/360
GARAŞSYZ DÖWLETIMIZDE TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. «Halkyň Arkadagly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/359
SAÝLAWLAR WE SAÝLAW OKRUGLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/358
BILIM – BAGTYÝARLYGYŇ GÖZBAŞY

1-nji sentýabrda ýurdumyzyň bilim ojaklary – ýokary, orta we orta hünär okuw mekdepleri gapylaryny giňden açdy. Diýarymyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni baýram edilip, bu ajaýyp waka «Halkyň Arkadagl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/357
AGZYBIRLIGIŇ WE SAHAWATLYLYGYŇ BAÝRAMY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň parasatly baştutanlygynda täze taryhy döwürde — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/356