TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Ajaýyp şygyrlary bilen ynsan kalbyny ýagşylyk nuruna bezän türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belent...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/241
SAÝLAW KODEKSINIŇ DÖWREBAPLYGY—ZAMANANYŇ TALABY

Gahryman Arkadagymyzyň geljegi nazarlaýan pähim-parasatly demokratik başlangyçlary esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, ýurdumyzda hereket edýän...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/240
WELOSPORT — SAGDYNLYGYŇ DABARALANMASY

Bütindünýä welosiped güni parahatçylygy we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sport baýramy hökmünde  ajaýyp tomus paslynda, ýagny 3-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýär. Mälim bolşy ýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/239
BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ WATANY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Çagalaryna  aýratyn  söýgi,  aýratyn  alada  bilen garamak, olara özüniň iň gowy zatlaryny bagyş etmek türkmenleriň  gadymdan gelýän däpleri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/238
KALPLARA SIŇEN AJAÝYP SUNGAT

Merdana at-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ähli milli gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, ajaýy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/237
SEÝILGÄHLI, BAGY-BOSSAN AŞGABAT

Türkmenistanyň merdana halkyny bagtyýar durmuşa ýetiren milli Liderimiziň pähim-parasatly, ynsanperwer başlangyçlary esasynda, Berkarar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrün­de bedew bady bilen ösüp...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/236
AK ŞÄHERIM AŞGABAT — SOŇKY JAŇ DABARASY

Toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda  her ýylyň  25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününi hem-de «Soňky jaň» dabarasyny bir günde şatlyk-şowhun bilen belläp geçmek indi asylly däbe öwrüldi. Gahryma...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/235
AŞGABAT —DOSTLUGYŇ WE HALKARA GATNAŞYKLARYNYŇ MERKEZI

Goýny çeşme-çaýly gojaman Köpetdagy etekläp oturan dünýäniň zynaty, älemiň göwher gaşy, dilleriň dessany Aşgabat bagy-bossanlyga beslenip, onuň ajaýyplyklary eserlere, saza-mukama öwrülip, dünýä ýaň s...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/234
DÖWLETLILIGIŇ MIZEMEZ MUKADDESLIKLERI

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her ýylyň 18-nji maýynda  ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/233
AŞGABAT _ ŞÖHRATLY GEÇMIŞ WE ŞU GÜN

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp pursatlarynda 140 ýaş ýubileý toýuny garşylamagyň bosagasynda duran mähriban Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat bu gün wakalardan doly we...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/232