TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DIÝARA TOÝ BOLUP GELEN TÄZE ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, merdana halkymyzyň kalbyny joşdurýar. Garaşsyz, hemişeli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/371
«HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLYNYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Biz halkyň saýlan Prezidentiniň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyzyň bagtyýar geljeginiň hatyrasyna täze belentliklere tarap ynamly öňe barýarys. Mukaddes ata Watanymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/370
BAKY BAGTYÝARLYGYMYZYŇ RÖWŞEN ÝOLY

Türkmen halkynyň at-abraýyny halkara derejede belende göteren hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ata-babalarymyzyň parahatçylyga, demokratik kadalara esaslanýan ynsanperwer ýörelgeleriniň asyrlardan-a...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/369
BITARAPLYK PARAHATÇYLYGYŇ ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, buýsançly taryhy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/368
RYSGAL-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzda halal kesbinden kemal tapan merdana babadaýhanlar ene toprakdan bol hasyl ýygnap, tyllaýy güýz paslynda uludan toý tutýar. Halal zähmet...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/367
TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ BAÝRAMY

Gahrymançylygy bilen taryha giren gadymy oguzlaryň nesli bolan türkmen ilinde ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyz biziň üçin taýsyz baýlykdyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/366
HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYK GATNAŞYKLARY TÄZE DEREJÄ ÇYKÝAR

Asuda, parahat ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göterýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstünlikli alnyp barylýan içeri we da...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/365
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda raýatlaryň iň möhüm syýasy hukuklarynyň birini – saýlamaga we saýlanmaga bolan hukugyny k...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/364
MUKADDES HAKYDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmekde, merdana pederlerimiziň sarpasyny belent tutmakda, nesillerimizi watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly işler amala aşyrylý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/363
GELJEGI NAZARLAÝAN DÖWLET MASLAHATY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/362