TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümi

 

Ahal welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Orazmyradow Amanýaz Orazmyradowiç

Ahal welaýat häkimliginiň Ýerli ykdysadyýetiň ösüşini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni (Toparyň başlygy)

2.

Orazmuhammedow Guwanç Seýitgulyýewiç   

Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojaliýewa Akgözel Agaorazowna

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň utgaşdyryjysy (Toparyň kätibi)

Toparyň  agzalary:

4.

Çarlyýew Batyr Gurbangulyýewiç

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygynyň orunbasary, başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

5.

Baýryýew Isa Annamyradowiç

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ýer serişdeleri gullugynyň Ahal welaýat Ýer serişdeleri müdirliginiň başlygy

6.

Çaryýew Hemra Çaryýewiç

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ahal welaýatynyň statistika müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

7.

Hojamyradow Aşyrmyrat

Ahal welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

8.

Jelilow Gurbandurdy Kadyrowiç

Ahal welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy

9.

Jepbarow Myratgeldi Jepbarowiç

«Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň Ahal welaýat şahamçasynyň başlygy

10.

Muhammetmyradow Azat Baýramgeldiýewiç

Ahal welaýat Medeniýet müdirliginiň başlygy

11.

Pudakow Pudak Atageldiýewiç

Ahal welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň başlygy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balkan welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Dänäýew Nurmuhammet Amannazarowiç

Balkan welaýatynyň Baş Maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň orunbasary (Toparyň başlygy)

2.

Işanow Saparmyrat Nepesowiç

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Garabogaz şäher şahamçasynyň dolandyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Döwletberdiýew Toýgeldi

Balkan welaýat gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň bölüm müdiri (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Amanow Serdar Hydyrowiç

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň dolandyryjysynyň orunbasary

5.

Sarymyradow Baýrammyrat Geldimyradowiç

Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygy

6.

Gurbangylyjow Myrat Annadurdyýewiç  

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň Karzlaşdyryş bölüminiň başlygy

7.

Täçweliýew Maksat Annadurdyýewiç

«Türkmennebit» döwlet konserniniň "Nebitgazburawlaýyş" trestiniň aragatnaşyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary

8.

Annaýew Ýagmyrmuhammet Berdiýewiç

Balkan welaýatynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi

9.

Abramgulyýewa Ýazgül Meretgeldiýewna

Sapamyrat Türkmenbaşy adyndaky Balkan saglygy goraýyş-anyklaýyş merkeziniň baş lukmany

 

 

Daşoguz welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Akyýew Agamyrat Berdinyýazowiç

Türkmen oba hojalyk institutynyň kafedra müdiri (Toparyň başlygy)

2.

Hojamedow Otuz Seýitmedowiç

Daşoguz welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojamedow Halmurat Arazowiç

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň barlag-derňew müdirliginiň Daşoguz welaýaty boýunça barlag-derňew bölüminiň esasy derňewçisi (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Atabaýew Söýün

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Medeniýet bölüminiň müdiri

5.

Babajykowa Arazgül

Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumy bilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň müdiri

6.

Hangeldiýew Batyr Hangeldiýewiç

Daşoguz welaýatynyň maýyplar, bedenterbiýe we sport merkeziniň tälimçisi

7.

Öräýewa Çemen Ilgeldiýewna

Daşoguz welaýat Diş bejeriş merkeziniň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

8.

Meredow Muhammet Gurbanowiç

Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň direktory

9.

Jumamuradow Durdybaý

 Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň 8-nji orta mekdebiniň mugallymy

10.

Ataýew Batyr Muhammetnurowiç

Daşoguz welaýatynyň dermanhana müdirliginiň başlygy

11.

Taýjykowa Gözel Kakaýewna

Daşoguz welaýat çaphanasynyň başlygy

 

 

Lebap welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Kullyýew Murat Pirkuliýewiç

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy (Toparyň başlygy)

2.

Ataýew Döwlet Annageldiýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Babakulow Wepa Hezretkulowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 38-nji orta mekdebiniň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Annageldiýew Atamurat Gurdowiç

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Lebapenergo» önümçilik birleşiginiň baş direktorynyň orunbasary

5.

Babakulyýew Baýram Mahmydowiç

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň başlygy

6.

Bäşimow Orazgeldi Jumageldiýewiç

«Türkmen Ýyldyzy» hususy kärhanasynyň Daşary Ykdysady gatnaşyklar we üpjünçilik bölüminiň başlygy

7.

Hümmedow Atabaý Ereşowiç

«Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory

8.

Halmyradow Batyr Ibragimowiç

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktorynyň orunbasary

9.

Mamedow Nurýagdy Allaberenowiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri

10.

Öwliýakuliýew Muratbaý Şirkuliýewiç

Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň umumy orta bilim bölüminiň baş hünärmeni

11.

Seýtiýewa Dürjemal Orazgeldiýewna

Lebap welaýat Adatdan daşary ýagdaýlardaky saglygy goraýyş merkeziniň başlygy

 

 

Mary welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Halmyradowa Jennet Baýsähedowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň müdiri (Toparyň başlygy)

2.

Annageldiýew Durdymuhammet Täşliýewiç

Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Nökerow Kakamyrat Aşyrowiç

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň direktory (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Bäşimowa Laçyn Amangeldiýewna

Mary welaýat çagalar hassahanasynyň kabul ediş we maslahat beriş bölüminiň bölüm müdiri

5.

Annaberdiýewa Bägül Döwletmyradowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň başlangyç synp mugallymy

6.

Källiýew Annageldi Ýazmyradowiç 

«Maru-şahu jahan» welaýat gäzetiniň uly habarçysy

7.

Annadurdyýew Rahymberdi Annamuhammedowiç

«Marypoçta» welaýat kärhanasynyň direktory

8.

Myradow Hojamyrat Nepesowiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Mary welaýat döwlet arhiwiniň direktory

9.

Rejebow Döwlet Orazgeldiýewiç

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

10.

Allaberdiýew Tahyr Rahymberdiýewiç

«Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory

11.

Sähedow Döwletmyrat

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Mary welaýat şahamçasynyň başlygynyň orunbasary

 

 

Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Baýramow Begenç Allaberdiýewiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy, Geňeşiň başlygy (Toparyň başlygy) 

2.

Hangeldiýewa Sonagül Myratgulyýewna

Aşgabat şäheriniň 70-nji orta mekdebiniň mugallymy (Toparyň başlygynyň orunbasary) 

3.

Ataýew Ýazmuhammet Zahyrowiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwiniň hojalyk-hasaplaşyk bölüminiň müdiri (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Agöýliýewa Täjigül Gurbanowna

Aşgabat şäheriniň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri

5.

Baýmahanowa Güljemal

Aşgabat şäheriniň M.K.Atatürk adyndaky iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiniň müdiri

6.

Durdyýew Hezretguly

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary

7.

Babahanow Baýramberdi Annaahmedowiç

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Pul dolanşyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary

8.

Isgenderowa Ogulmeret

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň direktory

9.

Nurmämmedow Myrat Mämmedowiç

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlar kafedrasynyň uly mugallymy

10.

Bäşgulyýew Muhammetmyrat Gurbangeldi ogly

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň aşgabat şäher Geňeşiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

11.

Kakyşow Öre 

Aşgabat şäher häkimliginiň 8-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktorynyň orunbasary, direktoryň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji