TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Welaýat, Arkadag we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynyň düzümi

 

Ahal welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Orazmyradow Amanýaz Orazmyradowiç

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Iş dolandyryş müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygy)

2.

Çarlyýew Batyr Gurbangulyýewiç   

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojaliýewa Akgözel Agaorazowna

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň utgaşdyryjysy  (Toparyň kätibi)

Toparyň  agzalary:

4.

Baýryýew Isa Annamyradowiç

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrliginiň  Ýer serişdeleri gullugynyň başlygy

5.

Çaryýew Hemra Çaryýewiç

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy müdirliginiň başlygy

6.

Hojamyradow Aşyrmyrat

Ahal welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

7.

Jelilow Gurbandurdy Kadyrowiç

Ahal welaýatynyň Saglygy goraýyş

müdirliginiň başlygy

8.

Berdiýew Meretgeldi Ýaranowiç

Ahal welaýat häkimliginiň 4-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktorynyň wezipesini ýerine ýetiriji

9.

Nuryýew Nury Nurýagdyýewiç

Ahal welaýat häkimliginiň Medeni-durmuş ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri

10.

Pudakow Pudak Atageldiýewiç

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň mehanigi

11.

Rejepow Dörtguly Gurbanmyradowiç

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Milli «Ak bugdaý» muzeýiniň ýolbaşçysy

 

Balkan welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Dänäýew Nurmuhammet Amannazarowiç

Balkan welaýatynyň Baş maliýe we  ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň başlygy)

2.

Işanow Saparmyrat Nepesowiç

Balkan welaýatynyň Baş maliýe we  ykdysadyýet müdirliginiň Flot gözegçiligi bölüminiň başlygy-port kapitany  (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Täçweliýew Maksat Annadurdyýewiç

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Abramgulyýewa Ýazgül Meretgeldiýewna

Beýik Saparmyrat  Türkmenbaşy adyndaky Balkan saglygy goraýyş-anyklaýyş merkeziniň  baş lukmany

5.

Amanow Serdar Hydyrowiç

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň dolandyryjysynyň orunbasary

6.

Annaýew Ýagmyrmuhammet Berdiýewiç  

Balkan welaýatynyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

7.

Aşyrmyradow Körpe Begmyradowiç

«Beg oglan» hususy kärhanasynyň direktory

8.

Döwletberdiýew Toýgeldi

Balkan welaýat köpugurly hassahanasynyň baş lukmany

9.

Myradowa Zübeýda Tagangulyýewna

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň Umumy tehniki dersler kafedrasynyň müdiri

10.

Sarjaýewa Dünýägözel Gurbanowna

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 22-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri

11.

Sarymyradow Baýrammyrat Geldimyradowiç

Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň başlygy

 

Daşoguz welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Akyýew Agamyrat Berdiniýazowiç

Türkmen oba hojalyk institutynyň Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň Gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy kafedrasynyň uly mugallymy (Toparyň başlygy)

2.

Hojamedow Otuz Seýdmedowiç

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek bölüminiň demir ýol arassaçylyk- karantin nokadynyň epidemiolog lukmany  (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Hojamedow Halmurat Arazowiç

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri boýunça esasy döwlet inspektory (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Atabaýew Söýün

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Medeniýet bölüminiň müdiri

5.

Ataýew Batyr Muhammetnurowiç

Aşgabat şäheriniň 7-nji dermanhanasynyň müdiri

6.

Babajykowa Arazgül

Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň ýanyndaky döwlet umumy bilim edaralarynyň mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçileriniň hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň müdiri

7.

Hangeldiýew Batyr Hangeldiýewiç

Daşoguz welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň baş hünärmeni

8.

Kirliýew Aşyrmyrat

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabynyň 55-nji orta mekdebiniň mugallymy

9.

Öräýewa Çemen Ilgeldiýewna

Daşoguz welaýat Stomatologiýa merkeziniň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

10.

Taýjykowa Gözel Kakaýewna

Daşoguz welaýat çaphanasynyň başlygy

11.

Gurbangylyjow Amanmyrat Geldyýewiç

Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň direktory

 

 

Lebap welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Kullyýew Murat Pirkuliýewiç

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy (Toparyň başlygy)

2.

Ataýew Döwlet Annageldiýewiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji hünär-tehniki okuw mekdebiniň direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Babakulow Wepa Hezretkulowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň 26-njy orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Babakulyýew Baýram Mahmydowiç

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň daşary ýurt diline ýöriteleşdirilen 20-nji orta mekdebiniň müdiri

5.

Bäşimow Orazgeldi Jumageldiýewiç

«Ussa Tirkeş» hususy kärhanasynyň Önümçilik-tehniki bölüminiň başlygy

6.

Halmyradow Batyr Ibragimowiç

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwiniň direktory

7.

Mämedow Nurýagdy Allaberenowiç

«Saýatetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gaz hojalyk ülüşiniň başlygy

8.

Narmamedow Babajan Kamuljanowiç

«Lebaptelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktorynyň radio we telewideniýe boýunça orunbasary

9.

Nowruzow Ismailjan Musaýewiç

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary

10.

Öwliýakuliýew Muratbaý Şirkuliýewiç

Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň umumy orta bilim bölüminiň baş hünärmeni

11.

Seýtiýewa Dürjemal Orazgeldiýewna

Lebap welaýat Adatdan daşary ýagdaýlardaky saglygy goraýyş merkeziniň başlygy

 

 

Mary welaýat saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Halmyradowa Jennet Baýsähedowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň müdiri (Toparyň başlygy)

2.

Annageldiýew Durdymuhammet Täşliýewiç

Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Öwezowa Gülşirin Hojamyradowna

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Mary şäherindäki Jemagat hojalygy orta hünär okuw mekdebiniň hojalyk bölüminiň başlygy (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Allaberdiýew Tahyr Rahymberdiýewiç

«Marytelekom» welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň direktory

5.

Källiýew Annageldi Ýazmyradowiç 

«Maru-şahu jahan» welaýat gäzetiniň uly habarçysy

6.

Myradow Hojamyrat Nepesowiç

Mary welaýat döwlet arhiwiniň direktory

7.

Ojarow Mekan Nurgeldiýewiç

Mary welaýat häkimliginiň Jemagat hojalygy birleşiginiň Baýramaly şäher Jemagat hojalyk müdirliginiň başlygy

8.

Rejepow Döwlet Orazgeldiýewiç

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

9.

Saryýew Muhammetresul Muhammetamanowiç

«Marypoçta» welaýat kärhanasynyň Poçta işini guraýyş we logistika bölüminiň başlygy

10.

Sähedow Döwletmyrat

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Inkosasiýa müdirliginiň Mary welaýat bölüminiň başlygynyň orunbasary

11. Welmuhammedow Şöhrat Jumamuhammedowiç Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy

 

 

Aşgabat şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Baýramow Begenç Allaberdiýewiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň başlygynyň orunbasary (Toparyň başlygy) 

2.

Ataýew Ýazmuhammet Zahyrowiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Arkadag şäheriniň döwlet arhiwiniň maglumat bermek boýunça arhiwçisi (Toparyň başlygynyň orunbasary) 

3.

Muhammetöwezow Baýrammyrat Begençewiç

«Erjel-Begenç» hususy kärhanasynyň direktory (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Agöýliýewa Täjigül Gurbanowna

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň Aşgabat şäher Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň bölüminiň müdiri

5.

Baýmahanowa Güljemal

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensiýada

6.

Babahanow Baýramberdi

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň Pul dolanyşyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary

7.

Bäşgulyýew Muhammetmyrat Gurbangeldi ogly

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

8.

Durdyýew Hezretguly

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary

9.

Isgenderowa Ogulmeret

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň direktory

10.

Kakyşow  Öre

Aşgabat şäher häkimliginiň 8-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktorynyň orunbasary, direktoryň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

11.

Nurmämmedow Myrat  Mämmedowiç 

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly  mugallymy  

 

Arkadag şäher saýlaw toparynyň düzümi

 

1.

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna 

Arkadag şäheriniň häkimliginiň Bagt köşgüniň Baş direktory (Toparyň başlygy)

2.

Nurmyradow Röwşen Muhammetgulyýewiç

Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebiniň direktory (Toparyň başlygynyň orunbasary)

3.

Erniýazow Araphan Bagdadowiç

Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň bölüm müdiri (Toparyň kätibi)

Toparyň agzalary:

4.

Ahmedow Kyýas Ahmedowiç

«Birleşme neşirýaty» jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasynyň «Rysgal» gazetiniň baş hasapçysynyň kömekçisi

5.

Ataýew Beýzali Nuralyýewiç

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäheriniň Geňeşiniň başlygynyň orunbasary

6.

Baýramow Annamuhammet Jumamyradowiç

Arkadag şäheriniň Merkezi bankynyň Iş dolandyryş bölüminiň başlygy

7.

Döwletowa Mährijemal Amanmyradowna 

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäheriniň komitetiniň baş buhgalteri

8.

Hojaberdiýew Agamyrat Kakamyradowiç

Arkadag şäheriniň 1-nji ýöriteleşdirilen okuw terbiýeçilik toplumynyň müdiri

9.

Muhamow Çarymuhammet Jumanurowiç 

Arkadag şäheriniň iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 4-nji orta mekdebiniň müdiri

10.

Saryýew Annamyrat Arslanowiç

Arkadag şäheriniň iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň müdiri

11.

Ýazmyradow Ylýas Allamyradowiç

«Arkadagşähergaz» gaz hojalyk müdirliginiň Sanly ulgamy ornaşdyrmak we maglumat howpsuzlygy bölüminiň başlygy