TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň düzümi

1.

Myradow Gulmyrat 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy

2.

Gandymow Amangeldi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň orunbasary

3.

Annadurdyýew Amangeldi Bäşimowiç

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kätibi

AGZALARY

4.

Annanyýazowa Güljemile Geldimyradowna

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary

5.

Rejebow Nurmyrat Namazowiç

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygynyň orunbasary

6.

Baýramow Begenç Allaberdiýewiç

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň başlygynyň orunbasary

7.

Dänäýew Nurmuhammet Amannazarowiç

Balkan welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirijisi

8.

Allaberdiýewa Ogulmaýsa Annamyradowna

«Edebiýat we sungat» gazetiniň baş redaktory

9.

Halmyradowa Jennet Baýsähedowna

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 25-nji orta mekdebiniň müdiri

10.

Hudaýberdiýew Silap Rejepdurdyýewiç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Ýaşlar syýasaty bölüminiň müdiri

11.

Hudaýberdiýewa Şeker Täşliýewna

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Raýat hukugy kafedrasynyň mugallymy

12.

Kullyýew Murat Pirkuliýewiç

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy

13.

Muhammedowa Sülgün Saparmyradowna

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň Demokratiýa meseleleri we halkara gatnaşyklary bölüminiň esasy ylmy işgäri

14.

Akyýew Agamyrat Berdinyýazowiç

Türkmen oba hojalyk institutynyň Gidromeliorasiýa we oba hojalygyny mehanizmleşdirmek fakultetiniň Gidromelioratiw işleriň tehnologiýasy kafedrasynyň uly mugallymy

15.

Orazmyradow Amanýaz Orazmyradowiç

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Iş dolandyryş müdirliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji