TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

2018-NJI ÝYLYŇ 25-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

 


Türkmenistanyň  Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary: jemler, sanlar


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryboýunça taýýarlyk işleri barada köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin maglumat

(2018-nji ýylyň 12-nji martyndaky ýagdaýa görä).


Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärler olaryň terjimehallary


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçiriljek duşuşyk ýygnaklarynyň tertibi


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçirilen saýlawlarda Türkmenistanyň Mejlisiniň VI çagyrylyşynyň saýlanylan deputatlaryň sanawy


2019-njy ýylyň 31-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlanylanlaryň sanawy


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary: jemler, sanlar

 

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda ösüşiň demokratik ýoluny saýlap alan Türkmenistanda jemgyýetiň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de berkitmäge, ata-babalarymyzdan gelýän demokratik ýörelgeleri pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasat üstünlikli amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2017-njy ýylyň 25-nji noýabryndaky karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny 2018-nji ýylyň 25-nji martynda, ýekşenbe güni geçirmek bellenildi.

 Saýlaw möwsümi 2017-njy ýylyň 4-nji dekabrynda başlandy.

 Saýlawlary guramaçylykly geçirmek maksady bilen, ýurdumyzda saýlaw okruglarynyň 7465-si döredildi. Has takygy,

 Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň 125-si, şol sanda:

 •  Ahal welaýatynda 15;
 •  Balkan welaýatynda 10;
 •  Daşoguz welaýatynda 27;
 •  Lebap welaýatynda 28;
 •  Mary welaýatynda 29;
 •  Aşgabat şäherinde 16 saýlaw okrugy döredildi.

Welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ýurdumyzda saýlaw okruglarynyň jemi 240-sy, şol sanda:

 •  Ahal welaýatynda 40;
 •  Balkan welaýatynda 40;
 •  Daşoguz welaýatynda 40;
 •  Lebap welaýatynda 40;
 •  Mary welaýatynda 40;
 •  Aşgabat şäherinde 40 saýlaw okrugy döredildi.

 Etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça jemi 1200 saýlaw okrugy, şol sanda:

 •  Ahal welaýatynda 160 saýlaw okrugy;
 •  Balkan welaýatynda 260 saýlaw okrugy;
 •  Daşoguz welaýatynda 220 saýlaw okrugy;
 •  Lebap welaýatynda 220 saýlaw okrugy;
 •  Mary welaýatynda 260 saýlaw okrugy;
 •  Aşgabat şäherinde bolsa 80 saýlaw okrugy döredildi.

Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary Geňeşleriň 605-sinde geçirildi. Ýurdumyzda Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça okruglaryň jemi 5900-si, şol sanda:

 •  Ahal welaýatynda 1000 saýlaw okrugy;
 •  Balkan welaýatynda 393 saýlaw okrugy;
 •  Daşoguz welaýatynda 1376 saýlaw okrugy;
 •  Lebap welaýatynda 1426 saýlaw okrugy;
 •  Mary welaýatynda bolsa 1705 saýlaw okrugy döredildi.

Ýurdumyzda hereket edýän syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we raýatlar toparlary tarapyndan:

 •  Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen okrug saýlaw toparlarynyň düzümine jemi 1375;
 •  Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilen etrapdaky şäher, şäherçe, geňeşlik saýlaw toparlarynyň düzümine jemi 4241 wekil hödürlendi.

Saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin, saýlaw uçastoklarynyň jemi 2604-si döredildi, şol sanda:

 •  Ahal welaýatynda 364-si;
 •  Balkan welaýatynda 272-si;
 •  Daşoguz welaýatynda 523-si;
 •  Lebap welaýatynda 559-sy;
 •  Mary welaýatynda 548-si;
 •  Aşgabat şäherinde 299-sy;

 Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň (konsullyk edaralarynyň) ýanynda 39-sy döredildi.

Saýlaw uçastoklarynyň 1730-sy bilim edaralarynda döredildi. Has takygy:

 • Ýokary okuw jaýlarynda 19-sy;
 • Ýörite orta hünärment mekdeplerinde 29-sy;
 • Orta mekdeplerde 1468-si;
 • Çagalar baglarynda 214-si;
 • Saglygy goraýyş we beýleki edara-kärhanalaryň binasynda 835-si.

Saýlawlar  dünýäniň we ýurdumyzyň jemgyýetçiliginiň synçy nazarynda boldy. Saýlawlaryň ähli tapgyrlaryna syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan hödürlenilen milli synçylaryň  4072-si, şol sanda:

 • Ahal welaýatynda 577-si;
 • Balkan welaýatynda 435-si;
 • Daşoguz welaýatynda 843-si;
 • Lebap welaýatynda 873-si;
 • Mary welaýatynda 871-si;
 • Aşgabat şäherinde  473-si welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparynda bellige alyndy we saýlawlaryň geçişini synlady. 

Syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan  bellenilen milli synçylaryň sany:

 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan  591;
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler  partiýasyndan 311;  
 • Türkmenistanyň Agrar partiýasyndan  392;
 • Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryndan  665;
 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden  253;
 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasyndan 525;
 • Raýatlar toparlaryndan  226;
 • Dalaşgärler tarapyndan bolsa 1109 milli synçy bellenildi.

Halkara synçylarynyň 142-si syn etdi.

Saýlawlaryň geçirilişine:

 • Birleşen Milletler Guramasynyň;
 • Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň;
 • Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky býurosynyň;
 • Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň;
 • Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň;
 • daşary ýurt döwletleriniň wekilleri, halkara we garaşsyz synçylary syn etdiler.

Dalaşgärleri hödürlemek 2018-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda başlandy we 22-nji fewralynda tamamlandy.

Dalaşgärleri bellige almak fewral aýynyň 3-inde başlandy we 27-sinde tamamlandy.

2018-nji ýylyň 25-nji martynda bolan saýlawlar ýurdumyzda geçirilen saýlawlaryň taryhynda iň köp dalaşgäriň bellige alnan saýlawlarydyr. Saýlawlarda dalaşgärleriň 16558-si hödürlenildi we bellige alyndy. Has takygy:

 • Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 284;
 • welaýatlaryň we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 489;
 • etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 2570;
 • Geňeşleriň agzalygyna 13215 dalaşgär bellige alyndy.

Syýasy partiýalar tarapyndan dalaşgärleriň 10347-si;

raýatlaryň toparlary tarapyndan bolsa 6211-si hödürlenildi.

Saýlawlarda bir orun üçin iki we üç dalaşgär bäsleşdi. Has takygy:

 • Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça 91 okrugyň her birinde 2 dalaşgär, 34 okrugyň her haýsynda 3 dalaşgär;
 • welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça 1261 okrugyň her birinde 2 dalaşgär, 179 okrugyň her birinde 3 dalaşgär;
 • Geňeş agzalarynyň saýlawlarynda 4485 okrugyň her birinde 2 dalaşgär, 1415 okrug boýunça her okrugda 3 dalaşgär bäsleşdiler.

Saýlawlar gününden öň ses bermek 2018-nji ýylyň 15--24-nji marty aralygynda geçirildi we 101106 saýlawçy ses berdi.

Saýlaw uçastoklarynda ses bermek sagat 7-den 19-a çenli geçirildi.

Ýurdumyzyň çäklerinde hasaba alnan 3.291.525 saýlawçydan 3.019.957 saýlawçy ýa-da saýlawçylaryň 91,75 göterimi ses bermäge gatnaşdy. Has takygy:

09-00-da 791089 , 24,03 %,

11-00-da 1546049, 46,97 %,

13-00-da 2122176, 64,47 %,

15-00-da 2559503, 77,76 % ,

17-00-da 2841818, 86,34 % ,

19-00-da 3019957, 91,75 % göterim saýlawçy ses berdi.

Daşary ýurtlarda saýlawçylaryň 20001-si hasaba alnyp, şolardan 18362-si ses berdi.

Saýlawlara 18 ýaşy dolan ýaş saýlawçylaryň 62645-si gatnaşdy.

Ses berilýän jaýdan daşarda (saglyk ýagdaýy sebäpli) saýlawçylaryň 12834-si ses berdi.

Saýlawlarda ilkinji gezek Aşgabat şäherindäki we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky saýlaw uçastoklarynyň 37-sinde ýörite wideo kameralar gurnalyp, on-line düzgüninde saýlawçylaryň ses berişleri internet arkaly Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm atly web-saýtynda ilata göni ýaýlymda görkezildi.

Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm atly web-saýtyna jemi 170.969 adam seretdi, şol sanda jemi 24.377 adam bolsa on-line sahypasyna seredip gördi.

Saýlawlarda ýurdumyz boýunça bellige alnan 16558 dalaşgärden häkimiýetiň ähli wekilçilikli edaralaryna 7465 adam saýlandy. Şol sanda:

 • 284 dalaşgärden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 125 deputat;
 • 489 dalaşgärden welaýatlaryň we Aşgabat şäher halk maslahatlaryna 240 agza;
 • 2570 dalaşgärden etrap, şäher halk maslahatlaryna 1200 agza;
 • 13215 dalaşgärden Geňeşlere 5900 agza saýlandy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna hödürlenip, saýlanylanlar.

 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan 6128 dalaşgär hödürlenip, şolardan 3257-si;
 • Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 964 dalaşgär hödürlenip, 352-si;
 • Agrar partiýadan 3255 dalaşgär hödürlenip, 1358-si saýlandy.

Syýasy partiýalar tarapyndan hödürlenen dalaşgärleriň 10347-sinden 4967-si;

raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen 6211 dalaşgärden 2498-si saýlandy.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlanylan 125 deputatyň 24,80 %;

welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlaryna saýlanylan 240 agzanyň 20,42 %;

etrap, şäher halk maslahatlaryna saýlanylan 1200 agzanyň 26,00 %;

Geňeşleriň agzalygyna saýlanylan 5900 agzanyň 22,05 % göterimi zenanlardyr.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna saýlananlaryň 100 % hem ýokary bilimli adamlardyr.

Welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna saýlananlaryň 92,08 % ýokary, 6,67 % ýörite orta, 1,25 % orta bilimli adamlardyr.

Etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna saýlananlaryň 79,41 % ýokary, 16,17 % ýörite orta, 4,42 % orta bilimli adamlardyr.

Geňeşleriň agzalygyna saýlananlaryň 51,02 % ýokary, 32,27 % ýörite orta, 16,71 % orta bilimli adamlardyr.

Saýlawlarda saýlananlaryň 10,57 % 30 ýaşa çenli, 26,34 % 30-dan 40 ýaşa çenli, 31,96 % 40-dan 50 ýaşa çenli, 31,13 % 50 ýaşdan uly adamlardyr.

Saýlawlary guramaçylykly geçirmäge gatnaşan saýlaw toparlarynyň işjeň agzalarynyň sany 24 müňden gowrak adamdyr.

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda saýlawlary mundan beýläk-de Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, demokratik ýörelgeler esasynda, hil taýdan ýokary derejede, köppartiýalylyk esasynda, giň bäsleşik şertlerinde, guramaçylykly geçirmek saýlaw toparlarynyň öňünde durýan wajyp wezipedir.

 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary
geçirmek baradaky merkezi topar.

 


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryboýunça taýýarlyk işleri barada köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin    

MAGLUMAT

(2018-nji ýylyň 12-nji martyndaky ýagdaýa görä).

 

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda  amala aşyrylýan özgertmelerde syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga aýratyn orun berilýär. Dünýä bileleşiginiň doly hukukly agzasy bolmak bilen, Türkmenistan bu gün demokratik ýörelgeleri çuňlaşdyrmak boýunça netijeli işleri amala aşyrýar. Ýurduň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, raýat jemgyýetiniň institutlaryny emele getirmäge, saýlawlaryň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmaga gönükdirilen işleriň depgini günsaýyn artýar.

Şu günler ýurdumyzda möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakalaryň ýene birine - Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandy. Saýlawlar Türkmenistanyň Mejlisiniň 2017-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky karary esasynda, 2018-nji ýylyň 25-nji martynda, ýekşenbe güni geçiriler.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň geçen ýylyň 2-nji dekabryndaky kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möwsümi  2017-nji ýylyň 4-nji dekabryndan başlandy.

Saýlawlar Türkmenistanyň raýatlarynyň işjeňligi ýagdaýynda, ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň üçüsiniň, ýagny Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň,Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň hem-de Agrar partiýasynyň gatnaşmaklarynda, bäsleşik esasynda geçiriler.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 44-nji maddasynda  «Raýatlar Konstitusiýanyň we kanunlaryň çäklerinde hereket edýän syýasy partiýalary we gaýry jemgyýetçilik birleşiklerini döretmäge haklydyrlar» diýlip bellenilýär.

Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda «Syýasy partiýalar hakynda» Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanunyň kabul edilmegi Türkmenistanda raýatlaryň syýasy işjeňligini ýokarlandyrmak, olary jemgyýetde bolup geçýän ykdysady we syýasy özgerişliklere giňden çekmek barada döwlet syýasatynyň gyşarnyksyz alnyp barylýandygynyň subutnamasydyr.  

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy 1991-nji ýylyň dekabr aýynda döredildi. Bu günki gün Demokratik partiýa milli ösüşiň syýasy, hukuk, ykdysady, durmuş, medeni, ynsanperwer ugurly maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga ýakyndan gatnaşýan syýasy partiýa hökmünde çykyş edip gelýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy 2012-nji ýylyň awgust aýynda döredildi. Bu partiýa ýurtda bazar-ykdysady gatnaşyklarynyň kämilleşdirilmegini, eýeçiligiň eldegrilmesizliginiň üpjün edilmegini, telekeçiligiň giň gerimde ösdürilmegini, telekeçileriň hukuklarynyň goralmagyny, täze iş orunlarynyň döredilmegini gazanmagy öz öňünde maksat edip goýýar.  

Türkmenistanyň Agrar partiýasy 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda döredildi. Agrar partiýa ýurdumyzyň oba hojalygynda alnyp barylýan demokratik özgertmeleri goldamagy, oba hojalygyny mundan beýläk-de ösdürmegi, obalaryň ykdysady galkynyşyny gazanmaga ýardam bermegi maksat edinýär.

Bu syýasy partiýalar ýurdumyzda geçirilýän saýlawlara işjeň gatnaşmak bilen, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda dalaşgärleri hödürlemek hukuklaryndan peýdalanýarlar,  saýlawlarda milli synçylary belleýärler, saýlaw toparlarynyň düzümine wekilleri hödürleýärler. Munuň özi syýasy partiýalaryň jemgyýetdäki ornunyň pugtalanýandygyny görkezýär. 

Türkmenistanda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary bolan halk maslahatlarynyň, şeýle hem ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy bolan geňeşleriň agzalarynyň  saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça 125 saýlaw okrugy, welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň hersinde 40, jemi 240 saýlaw okrugy, ýurdumyzda etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň 60-sy bolup, etrap, şäher  halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça okruglaryň 1200-si, geňeşleriň 605-sinde geçiriljek geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça bolsa saýlaw okruglarynyň 5900-si döredildi.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri baradaky maglumat «Türkmenistan», «Нейтральный Туркменистан» gazetlerinde, Merkezi saýlaw toparynyň saýtynda (saylav.gov.tm), welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw okruglarynyň araçäkleri we merkezleri baradaky maglumat ýurdumyzyň welaýatlarynyň gazetlerinde çap edilip, ilatyň dykgatyna ýetirildi. Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça döredilýän saýlaw okruglary baradaky maglumatlar hem welaýat gazetlerinde çap edilip, ilatyň dykgatyna ýetirildi.

Ýetip gelýän saýlawlar baradaky maglumatlar, habarlar Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saýtynda (saylav.gov.tm) yzygiderli ýerleşdirilýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçir­mek işi Merkezi saýlaw topary, welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary, etrap, şäher saýlaw toparlary, okrug saýlaw toparlary, geňeşlik saýlaw toparlary, şeýle hem  uçastok saýlaw toparlary tarapyndan  guralýar. Saýlaw toparlarynyň ählisiniň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldyr. 

Merkezi saýlaw topary tarapyndan gollanmalaryň, ýatlamalaryň, düzgünnamalaryň 11-si taýýarlanyldy, olaryň birnäçesi iki dilde -- türkmen, rus dillerinde, birnäçesi bolsa üç dilde -- türkmen, iňlis, rus dillerinde neşir edildi. Gollanmalar ýurdumyzyň dürli derejedäki saýlaw toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine, halkara we milli synçylara, beýleki gyzyklanýan watandaşlarymyza niýetlenendir.

Saýlawlara guramaçylykly taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde, ses bermegiň tertibini düşündirýän dürli görnüşdäki wideorolikleriň birnäçesi taýýarlanylýar we olar teleýaýlymlar arkaly ilatyň dykgatyna ýetiriler.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi  barada ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde habarlar, gepleşikler, makalalar yzygiderli berilýär. Şu güne çenli teleradioýaýlymlarda gepleşikleriň 16-sy, gazetlerde makalalaryň we habarlaryň  28-si halk köpçüligine ýetirildi.

Şu güne çenli saýlaw uçastoklarynyň jemi 2604-si: şol sanda Ahal welaýatynda 364-si, Balkan welaýatynda 272-si,  Daşoguz welaýatynda 523-si,  Lebap welaýatynda 559-sy, Mary welaýatynda 548-si, Aşgabat şäherinde bolsa 299-sy döredildi. Şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň (konsullyk edaralarynyň) ýanynda ses bermegi geçirmek üçin saýlaw uçastoklarynyň   39-sy döredildi. Saýlawçylaryň 23377-si daşary ýurtlarda ses berer. 2018-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli ýurdumyzda hasaba alnan saýlawçylaryň sany 3.286.138-e barabardyr.

Şu ýylyň ýanwar, mart aýlarynda Merkezi saýlaw toparynyň hünärmenleri, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilk guramalarynyň wekilleri bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynyň saýlaw toparlarynyň agzalary bilen ýerlerde okuw maslahatlaryny  geçirdiler.

Saýlawlar boýunça syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 4072-si welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlarynda bellige alyndy. Şol sanda, bellige alnan dalaşgärler tarapyndan 1109 synçylar  bellenildi.

Milli synçylar bilen birlikde, saýlawlaryň açyklyk, aýdyňlyk, demokratik esaslarda geçirilýändigine syn etmek  üçin dünýäniň abraýly halkara guramalaryndan, ýagny Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Adam hukuklary we demokratik institutlary boýunça býurosyndan, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, şeýle-de daşary ýurt döwletlerinden  halkara synçylary, garaşsyz synçylar,  daşary ýurt döwletlerinden köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gelerler.    

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň, we­la­ýat, et­rap we şä­her halk mas­la­hat­la­ry­nyň, şeý­le hem Ge­ňeş­le­riň ag­za­la­ry­nyň saýlawlary boýunça dalaşgärleri hödürlemek  işlerine Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Türkmenistanyň Agrar partiýasy, şeýle-de raýatlaryň toparlary gatnaşdylar. Dalaşgärleri hödürlemek şu ýylyň 24-nji ýanwarynda başlandy, 22-nji fewralynda bolsa tamamlandy. Dalaşgärleri bellige almak  fewral aýynyň 3 – 27-si aralygynda geçirildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 284, welaýatlaryň we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 489, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna 2570, Geňeşleriň agzalygyna 13215 dalaşgär, saýlawlaryň ählisi boýunça 16558 dalaşgär bellenilen möhlelerde bellige alyndy.

Bu sanlar 25-nji martda geçiriljek saýlawlarda bir orun üçin iki we üç dalaşgäriň bäsleşjekdigini görkezýär. Has takygy, Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça 91 okrugda 2 dalaşgär, 34 okrugda 3 dalaşgär, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça 1261 okrugda 2 dalaşgär, 179 okrugda 3 dalaşgär, Geňeş agzalarynyň saýlawlarynda 4485 okrugda 2 dalaşgär, 1415 okrugda 3 dalaşgär saýlawçylaryň köp sesini almak ugrunda, demokratik ýörelgelere laýyklykda  bäsleşerler.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça syýasy partiýalar tarapyndan dalaşgärleriň jemi 168-si, raýatlaryň toparlary tarapyndan bolsa  116-sy hödürlenildi we bellige alyndy. Has anygy:

Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan 117;

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler  partiýasy tarapyndan 23;

Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan 28;

raýatlar toparlary tarapyndan 116  adam Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna dalaşgär hödürlenildi.

Bellige alnan dalaşgärleriň saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri olaryň bellige alnan döwründen başlandy.

Bu saýlawlaryň Garaşsyz Türkmenistanyň taryhynda iň köp dalaşgäriň hödürlenendigi bilen ozalky saýlawlardan tapawutlanýandygyny, şeýle hem dört saýlawyň bir günde geçirilýänligi bilen, ajaýyp bahar paslynda geçirilýänligi bilen, syýasy partiýalaryň üçüsiniň gatnaşmagynda geçýänligi bilen tapawutlanýandygyny belläp geçmek ýerliklidir.

Saýlaw  uçastoklarynda ses bermegi geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň her haýsynyň býulletenleriniň reňki  biri-birinden tapawutly bolar. Gizlin ses berilýän kabinalar, üç görnüşli saýlaw gutulary taýýarlanyldy.

Hormatly  Prezidentimiziň «Demokratik saýlawlar türkmen jemgyýetiniň  demokratik  esaslaryny  pugtalandyrmak, hakyky  halk  häkimiýetliliginiň ýörelgelerini dikeltmek ýolunda möhüm ädimdir» diýen pähim-parasadyndan ugur alnyp, ýurdumyzda saýlawlar halkara kadalaryna, milli kanunlarymyza we ata-babalarymyzdan gelýän demokra­tik ýörelgelerimize laýyklykda geçiriler. Saýlawlaryň demokratik ýörelgelere laýyklykda, köppartiýalylyk esasynda, giň bäsleşik şertlerinde guramaçylykly geçirilmegi raýatlarymyzyň saýlamak we saýlanmak hukuklaryndan peýdalanmaklary üçin ähli şertleriň döredilýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy bolar.

(Merkezi saýlaw topary).

 


Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada

M A G L U M A T

Aşgabat şäheri, 1-16-njy saýlaw okruglary

 

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty          

Araçäkleri: Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen Gurbansoltan eje şaýolunyň kesişýän çatrygyndan başlap, Gurbansoltan eje şaýolundan B.Annanow köçesine çenli we B.Annanow köçesinden Atamyrat Nyýazow şaýoluna çenli we ondan A.Garlyýew köçesine tarap, A.Garlyýew köçesinden Galkynyş köçesine çenli, Galkynyş köçesinden Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli, şol ýerden Magtymguly şaýoluna çenli we Magtymguly şaýolundan Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, Bitarap Türkmenistan şaýolundan Gurbansoltan eje şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar

 

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy   

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi  

Araçäkleri: A.Garlyýew köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, gündogara tarap B.Annanow köçesine çenli we şol köçäniň ugry bilen günorta tarapa Oguzhan köçesine çenli hem-de B.Annanow köçesiniň ugry bilen Parahat 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ýaşaýyş toplumlaryndan  A.Garlyýew köçesine çenli çäkleri öz içine alýar

 

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy        

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 80-nji orta mekdebi     

Araçäkleri: G.Gulyýew köçesiniň A.Gönübek köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Gönübek köçesinden Nusaý köçesiniň ugry bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli, şol köçeden Gurbansoltan eje şaýoluna çenli, şol ýerden günbatara tarap Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, Bitarap Türkmenistan şaýolundan Howuzhan geçelgesiniň ugry bilen G.Gulyýew köçesine çenli we Arzuw ýaşaýyş toplumynyň jaýlaryny öz içine alýar

 

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Türkmenistanyň Gurluşyk  we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi  

Araçäkleri: Gurbansoltan eje şaýolunyň B.Annanow köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, B.Annanow köçesiniň ugry bilen Oguzhan köçesine çenli we şol ýerden günorta tarap Serhowuzly seýilgähe çenli, şol seýilgähiň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli we Şor, Garadamak ýaşaýyş toplumlarynyň jaýlaryny öz içine alýar

 

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy      

Merkezi: Aşgabat şäheriniň Ruhnama adyndaky 28-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebi    

Araçäkleri: Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Atamyrat Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugry bilen  Magtymguly şaýoluna çenli, şol ýerden gündogara tarap Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna we onuň ugry bilen günorta tarapa Galkynyş köçesine çenli hem-de şol köçeden A.Garlyýew köçesine çenli, A.Garlyýew köçesiniň ugry bilen günorta tarapa Atamyrat Nyýazow şaýoluna çenli, şol çatrykdan günbatara tarap Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli we onuň 79-83-nji jaýlaryny we Täjir köçesiniň 4-nji jaýynyň böleklerini we Oguzhan köçesiniň 102, 106,    108-nji jaýlaryny öz içine alyp, Garaşsyzlyk şaýolundan Serhowuzly seýilgähiň ugry bilen günbatara tarap, Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar

 

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy            

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 42-nji orta mekdebi            

Araçäkleri: S.Türkmenbaşy şaýolunyň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Nyýazow şaýolundan gündogar tarapa A.Garlyýew köçesine çenli we onuň ugry bilen günorta tarapa Oguzhan köçesine çenli we şol ýerden N.Andalyp köçesine çenli uzaýar, N.Andalyp köçesinden Täjir köçesiniň ugry bilen günbatara  Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli we şaýoluň ugry bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar

 

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy    

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 13-nji orta mekdebi            

Araçäkleri: 10 ýyl abadançylyk köçesiniň ugry bilen günbatara Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli we şol ýerden başlap, demirgazyk tarapa Serhowuzly seýilgähe çenli uzaýar we seýilgähiň ugry bilen gündogara tarap Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli we Parahat 2/1 ýaşaýyş toplumynyň 2, 7, 21-24-nji jaýlaryny öz içine alyp, Ý.Emre köçesine çenli we şol köçäniň ugry bilen gündogara tarap N.Andalyp köçesine çenli we Parahat 2/4 ýaşaýyş toplumynyň 1-4, 7, 48-nji jaýlaryny öz içine alyp, 10 ýyl abadançylyk köçesine çenli we günbatar tarapa Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli, şaýoluň ugry bilen günorta tarapa Çandybil şaýoluna çenli, şol ýerden Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň gündogar tarapy bilen Arçabil şaýoluna çenli we şol ýerden Bekrewe köçesine tarap hem-de şol köçäniň ugry bilen 10 ýyl abadançylyk köçesine çenli çäkleri öz içine alýar

 

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 88-nji orta mekdebi            

Araçäkleri: N.Andalyp köçesiniň ugry bilen günorta tarapa Oguzhan köçesine çenli,  şol köçäniň ugry bilen gündogar tarapa A.Garlyýew köçesi bilen Ýaşlar köçesinden Parahat 3/1 ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapy bilen Ý.Emre köçesine çenli, Parahat 4/1 ýaşaýyş toplumynyň 1-9, 10-18, 57-nji jaýlaryny, Parahat 4/2 ýaşaýyş toplumynyň 48-53, 58 we 155-nji jaýlaryny,  Parahat 2/1 ýaşaýyş toplumynyň 1, 3-6, 8-20-nji jaýlaryny öz içine alyp we şol köçeden Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli we şaýoluň ugry bilen Oguzhan köçesiniň 96, 98-nji jaýlaryny we 100-nji jaýynyň böleklerini hem-de Täjir köçesiniň 6, 8, 10, 12-nji jaýlaryny we N.Andalyp köçesini öz içine alýar

 

9-njy «Älem» saýlaw okrugy     

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 79-njy orta mekdebi           

Araçäkleri: 10 ýyl abadançylyk köçesiniň ugry bilen Parahat 2/4 ýaşaýyş toplumynyň 5-6, 8-12, 25-26-njy, Parahat 4/1 ýaşaýyş toplumynyň 54-55, 80-82-nji, Parahat 4/2 ýaşaýyş toplumynyň 40-47, 154-nji jaýlaryny we Ankara köçesiniň ugrundaky Parahat 3/2 ýaşaýyş toplumyny öz içine alyp we Ýaşlar köçesiniň ugry bilen gündogar tarapa A.Garlyýew köçesine çenli, şol köçeden demirgazyk tarapa Oguzhan köçesine çenli, onuň ugry bilen gündogar tarapa A.Nyýazow adyndaky bejeriş we maslahat beriş merkeziniň gündogar tarapyna çenli we şol ýerden günorta tarapa Serhowuzly seýilgähe çenli, seýilgähiň ugry bilen günbatara A.Garlyýew köçesine çenli we onuň ugry bilen günorta tarapa Türkmenistanyň Serhet institutynyň günorta tarapyndan günbatara Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoluna çenli we şol şaýoldan Köpetdag şaýolunyň ugry bilen Bekrewe köçesine çenli hem-de şol köçeden Arçabil şaýolunyň aralykdaky çägini we Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň gündogar tarapy bilen günorta Çandybil şaýoluna çenli we şol ýerden S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugry bilen demirgazyk tarapa 10 ýyl abadançylyk köçesine çenli çäkleri öz içine alýar

 

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy              

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mekdebi           

Araçäkleri: Görogly köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, gündogar-günorta tarapy bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli, şol ýerden başlap, Arçabil şaýolunyň ugry bilen Bekrewe köçesiniň günbatar tarapyndaky ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alyp, Görogly köçesinden A.Nyýazow şaýoluna çenli çäkleri, Ýanbaş ýaşaýyş toplumyny öz içine alýar

 

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy      

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 72-nji orta mekdebi            

Araçäkleri: Magtymguly şaýolunyň Bitarap Türkmenistan şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapynyň ugry bilen demirgazyk tarapa, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutynyň okuw binasynyň ugry bilen, Çoganly ýaşaýyş toplumynyň      1, 2, 3, 4, 5-nji Watan geçelgeleriniň jaýlaryny öz içine alyp we Dostluk köçesiniň ugry bilen O.Annaýew köçesiniň birleşýän ýeri bilen Aýlaw ýolundan günbatar tarapa A.Nyýazow şaýoluna çenli we Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynyň demirgazyk-günbatar tarapyndaky ýaşaýyş jaýlaryny öz içine alyp, A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Magtymguly şaýolunyň demirgazyk-gündogar tarapy bilen Bitarap Türkmenistan şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar

 

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy             

Merkezi: Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky Ýüpek fabrigi  

Araçäkleri: Görogly köçesiniň A.Nyýazow şaýoly bilen kesişýän çatrygyndan başlap, A.Nyýazow şaýolundan demirgazyga Hoja Ahmet Ýasawy köçesine çenli we şol çatrykdan günbatar tarapdaky ýaşaýyş jaýlarynyň ugry bilen Özgeriş köçesine çenli, şol köçeden Gurbansoltan eje şaýoluny kesip, S.Kakabaýew köçesiniň ugry bilen Bilim köçesine geçip, şol ýerden Rejep Bäşimow köçesinden günbatar tarapa çykyp, A.Kekilow köçesiniň ugry bilen, Görogly köçesiniň demirgazyk-gündogar tarapy bilen A.Nyýazow şaýoluna çenli çäkleri öz içine alýar

 

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy     

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti      

Araçäkleri: Gurbansoltan eje şaýolunyň Köşi köçesi bilen kesişýän çatrygyndan başlap, şol ýerden günorta tarapa, Köşi köçesiniň günbatar tarapyndaky ýaşaýyş jaýlaryny içine alyp, Görogly köçesinden gündogar tarapa ugur alyp, A.Kekilow köçesinden demirgazyk tarapa çykyp, R.Bäşimow köçesinden Bilim köçesine çenli we şol ýerden S.Kakabaýew köçesiniň ugry bilen Gurbansoltan eje şaýoluna çenli çäkleri we Ruhabat ýaşaýyş toplumyny öz içine alýar

 

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy            

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 111-nji orta mekdebi 

Araçäkleri: Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak, Ýasmansalyk, Gypjak, Herrikgala, Täze zaman, Gülzada ýaşaýyş toplumlaryny we Parahat ýaşaýyş toplumynyň Işçiler, A.Gowşudow, Rowaçlyk köçelerinden beýleki çäklerini, Gurtly ýaşaýyş toplumynyň çägindäki harby bölümleri öz içine alýar

 

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy          

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 98-nji orta mekdebi            

Araçäkleri: Büzmeýin etrabynyň Büzmeýin, Jülge ýaşaýyş toplumlaryny, harby bölümlerini, ýöriteleşdirilen harby mekdebini, Akdepe harby bölümlerini we Bagtyýarlyk etrabynyň Parahat ýaşaýyş toplumynyň Işçiler, A.Gowşudow, Rowaçlyk köçeleriniň çäklerini öz içine alýar

 

16-njy «Gökje» saýlaw okrugy 

Merkezi: Aşgabat şäheriniň 103-nji orta mekdebi           

Araçäkleri: Büzmeýin etrabynyň Herrikgala, Gökje, Ýalkym, Gurtly we Bagyr ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alýar

 

Ahal welaýaty, 17-31-nji saýlaw okruglary

 

17-nji «Arçman» saýlaw okrugy              

Merkezi: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçe medeniýet öýi

Araçäkleri: Bäherden etrabynyň Bamy, Börme, Saýwan, Garawul, Nohur, Sünçe, Mürçe, Kirpili, Durun geňeşlikleriniň we  Arçman şäherçesiniň çäkleri

 

18-nji  «Bäherden» saýlaw okrugy         

Merkezi: Bäherden etrap häkimligi       

Araçäkleri: Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň we Garagan, Akdepe, Döwgala, Ýarajy geňeşlikleriniň çäkleri

 

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy          

Merkezi: Gökdepe etrap häkimligi        

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky, Ýaňgala, Köpetdag  geňeşlikleriniň we Gökdepe şäheriniň çäkleri

 

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy

Merkezi: Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçe Geňeşi   

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň Şorgala, Türkmenistan, Tagan Baýramdurdyýew adyndaky, Ahal, Täze eýýam,  Hurmantgökje, Kärizek geňeşlikleriniň we Yzgant  şäherçesiniň çäkleri

 

21-nji  «Derweze» saýlaw okrugy           

Merkezi: Gökdepe etrabynyň 35-nji orta mekdebi        

Araçäkleri: Gökdepe etrabynyň Kelejar, Akgoňur, Gorjaw, Babaarap, Owadandepe, Derweze geňeşlikleriniň we Ak bugdaý etrabynyň Bereketli geňeşliginiň hem-de Bokurdak şäherçesiniň çäkleri

 

22-nji «Änew» saýlaw okrugy  

Merkezi: Ak bugdaý etrap häkimligi      

Araçäkleri: Ak bugdaý etrabynyň Gämi, Öňaldy geňeşlikleriniň we Änew şäheriniň çäkleri

 

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy        

Merkezi: Ak bugdaý etrabynyň Bereket geňeşliginiň medeniýet merkezi            

Araçäkleri: Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly adyndaky, Täzedurmuş, Bugdaýly, Gäwers, Ýaşyldepe, Bereket, Burunojar, Sähra geňeşlikleriniň we Bagabat, Bereketli zaman şäherçeleriniň çäkleri

 

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy

Merkezi: Kaka etrap häkimligi

Araçäkleri: Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk, Berkarar şäherçeleriniň we Ak ýaýla, Garagum, Parahat geňeşlikleriniň hem-de Kaka etrabynyň Artyk, Kürengala, Mehinli, Gowşut, Gozgan, Arapgala, Harçiňňan geňeşlikleriniň çäkleri, Kaka şäherinde ýerleşýän 03193 harby bölümi we 2104 serhet birikmesi hem-de Kaka etrabynyň çägindäki Serhet birikmesiniň serhet galalary

 

25-nji «Duşak» saýlaw okrugy 

Merkezi: Kaka etrabynyň Duşak şäherçe Geňeşi            

Araçäkleri: Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň we Garahan, Şükür bagşy adyndaky, Mäne, Çäçe geňeşlikleriniň hem-de Duşak şäherçesiniň çäkleri  

 

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy  

Merkezi: Tejen şäher häkimligi

Araçäkleri: Tejen şäheriniň çäkleri

 

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy

Merkezi: Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçe Geňeşi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Bagtyýarlyk şäherçesiniň we Garaşsyzlyk, Birleşik, Täzeoba, Bitaraplyk, B.Kerbabaýew adyndaky, Garryçyrla, Adalat geňeşlikleriniň çäkleri

 

28-nji «Göniamaşa» saýlaw okrugy       

Merkezi: Tejen etrabynyň Göniamaşa geňeşliginiň Geňeşi         

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Göniamaşa, Agalaň geňeşlikleriniň we Babadaýhan etrabynyň Akwekil, Hasyl, Ak altyn, Alty Garlyýew adyndaky geňeşlikleriniň çäkleri, Tejen derýasynyň gorag zolagynyň aralygy, Tejen şäheriniň 1-nji kiçi kanal suw akabasy, Garrybent toplumy, Tejen şäheriniň D.Gulmyradow, Gökdepe köçeleri, magistral demir ýolunyň aralygy, Magtymguly we Ahal köçeleriniň aralyklary, Türkmenbaşy şaýoly, B.Kerbabaýew, H.Annamämmedow adyndaky köçeleriň aralyklary

 

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy   

Merkezi: Babadaýhan etrap häkimligi  

Araçäkleri: Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäheriniň we Ýarygökje,   Garawekil,  Zähmet, Täzeýol geňeşlikleriniň çäkleri

 

30-njy «Altyn asyr» saýlaw okrugy        

Merkezi: Tejen etrabynyň Altyn asyr şäher Geňeşi

Araçäkleri: Tejen etrabynyň Altyn asyr şäheriniň we Babadaýhan, Zaman, Seleňli, Döwletli, Gurban Durdy, Lukman, Waharman geňeşlikleriniň hem-de Sarahs etrabynyň Kiçiaga, Bagtyýarlyk, Parahatçylyk geňeşlikleriniň we Galkynyş geňeşliginiň Salyr obasynyň çäkleri

 

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy

Merkezi: Sarahs etrap häkimligi

Araçäkleri: Sarahs etrabynyň Sarahs şäheriniň we Hanýap, Ýalawaç, Garaman, Aşgabat, Alam, Ata, Balykçylyk geňeşlikleriniň we Gaňňaly şäherçesiniň hem-de Galkynyş geňeşliginiň Salyr obasyndan beýleki çäkleri

 

Balkan welaýaty, 32-41-nji saýlaw okruglary

 

32-nji «Balkan» saýlaw okrugy

Merkezi: Balkanabat şäher häkimligi    

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň 5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,  112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133a, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 199, 200, 201, 204, 205, 205a,b, 206, 206a, 207, 208-nji ýaşaýyş toplumlary, Baleýşem stansiýasy, Uzboý şäherçesi

 

33-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy       

Merkezi: Balkanabat şäheriniiň “Bahar” çagalar bagy   

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň 6-njy kiçi ýaşaýyş toplumy, Gurluşykçylar, Arlan, Saganly ýaşaýyş toplumlary we 88, 89, 91, 92, 94, 97, 99, 102a, 103a, 106a, 141a, 161, 162, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 197, 211, 212,  232, 233-nji ýaşaýyş toplumlary

 

34-nji «Daşarbat» saýlaw okrugy           

Merkezi: Balkanabat şäheriniň 3-nji orta mekdebi        

Araçäkleri: Balkanabat şäheriniň 13, 14-nji ýaşaýyş toplumlary, 209, 210-njy ýaşaýyş  toplumlary, Harby bölümleriň çäkleri, Jebel şäherçesi, Hazar şäheriniň 27, 28, 31, 32, 33, 34-nji ýaşaýyş toplumlary, 37-nji ýaşaýyş toplumynyň 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19-njy “a” jaýlary we 39-njy ýaşaýyş toplumy 

 

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy 

Merkezi: Türkmenbaşy şäher häkimligi

Araçäkleri: Türkmenbaşy şäheriniň merkezi ýaşaýyş toplumlary

 

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenbaşy etrap häkimligi

Araçäkleri: Türkmenbaşy etrabynyň ähli ilatly ýerleri we Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň ýaşaýyş  toplumlary, Aeroport ýaşaýyş  toplumy, Kenar etrabynyň ýaşaýyş toplumlary

 

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy              

Merkezi: Bereket etrap häkimligi           

Araçäkleri: Bereket etrabynyň ähli ilatly ýerleri we Serdar etrabynyň Janahyr şäherçesi, Arkaç geňeşligi

 

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy            

Merkezi: Esenguly etrap häkimligi         

Araçäkleri: Esenguly etrabynyň ähli ilatly ýerleri we Hazar şäheriniň   15, 29, 35, 38, 56-njy ýaşaýyş toplumlary, 37-nji ýaşaýyş toplumynyň 8, 10, 12-nji jaýlary, Serhet galasy we Laçyn, Gök-baýyr ýaşaýyş toplumlary, Garagöl şäherçesi

39-njy «Serdar» saýlaw okrugy

Merkezi: Serdar şäher häkimligi             

Araçäkleri: Serdar şäheriniň ähli ilatly ýerleri

 

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy   

Merkezi: Magtymguly etrap häkimligi  

Araçäkleri: Magtymguly etrabynyň ähli ilatly ýerleri we Serdar etrabynyň Goç, Purnuwar, Hojagala, Azady adyndaky, Paraw, Hasar geňeşlikleri

 

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy            

Merkezi: Gumdag şäher häkimligi         

Araçäkleri: Gumdag şäheriniň we Etrek etrabynyň ähli ilatly ýerleri    

 

Daşoguz welaýaty, 42-68-nji saýlaw okruglary

 

42-nji «Daşoguz» saýlaw okrugy             

Merkezi: Daşoguz şäheriniň 3-nji orta mekdebi              

Araçäkleri: Şabat kanalyndan başlap, Daşoguz şäheriniň gündogar araçäkleri, günorta araçäkleri, Gurbansoltan eje köçesinden Şabat kanalyna çenli

 

43-nji «Şabat» saýlaw okrugy  

Merkezi: Daşoguz welaýat häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebi   

Araçäkleri: Şabat kanalyndan başlap, Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje köçesi, Garaşsyzlyk akabasyndan Nowruz ýaşaýyş jaý toplumyna çenli, Türkmenbaşy şaýoly, Bitaraplyk şaýoly, Şabat kanalyndan Gurbansoltan eje köçesine çenli hem-de S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky, Altynýol, Adalat geňeşlikleri

 

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy             

Merkezi: Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz Lukmançylyk mekdebi  

Araçäkleri: Şabat kanalyndan başlap, Daşoguz şäheriniň Nowruz ýaşaýyş jaý toplumy, Garaşsyzlyk akabasyndan Daşoguz şäheriniň günbatar araçäkleri we demirgazyk araçäkleri bilen Türkmenistan, Oguzhan, Ýalkym köçelerinden Şabat kanalyna çenli

 

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy   

Merkezi: Daşoguz şäheriniň 1-nji orta mekdebi              

Araçäkleri: Şabat kanalyndan başlap, Daşoguz şäheriniň Ýalkym we Oguzhan köçelerine çenli, Oguzhan, Türkmenistan köçeleri, şäheriň demirgazyk-gündogar araçäklerinden Şabat kanalyna çenli

 

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy             

Merkezi: Akdepe etrabynyň Akdepe şäher Geňeşi        

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Akdepe şäheri, Akdepe, Gorkut, Sazakly, Nowruz, Täzeoba, Ak bugdaý, Sähra geňeşlikleriniň çäkleri

 

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy              

Merkezi: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi            

Araçäkleri: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky, Mollanepes adyndaky, Döwletmämmet Azady adyndaky, Atçapan, Agöýli, Pagtaçylyk geňeşlikleriniň çäkleri

 

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy          

Merkezi: Boldumsaz etrabynyň Rowaçlyk geňeşliginiň Geňeşi 

Araçäkleri: Gubadag etrabynyň Çowdur, Ýaşlyk geňeşlikleriniň we Boldumsaz etrabynyň Garaşsyzlyk, Medeniýet, 10 ýyl abadanlyk, Rowaçlyk, Almalyk, Guýanagyz, Guwanç Atamedow adyndaky geňeşlikleriniň çäkleri

 

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy      

Merkezi: Boldumsaz şäher Geňeşi        

Araçäkleri: Boldumsaz etrabynyň Boldumsaz şäheriniň çäkleri

 

50-nji «Görogly»saýlaw okrugy

Merkezi: Görogly etrabynyň Görogly şäher Geňeşi       

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Görogly şäheriniň we Türkmenýoly, Bereket geňeşlikleriniň çäkleri

 

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy            

Merkezi: Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky geňeşliginiň Oba medeniýet öýi

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Durdy Gylyç adyndaky, Saparmyrat Nyýazow adyndaky, Balyş Öwezow adyndaky, Magtymguly adyndaky, Garagum, Ýagtylyk, Yzmykşir geňeşlikleriniň çäkleri 

 

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy             

Merkezi: Görogly etrabynyň «Aksaraý» daýhan birleşigi             

Araçäkleri: Görogly etrabynyň Annagylyç Ataýew adyndaky, Hüdük Myradow adyndaky, Aksaraý, Türkmenistan, Zaman geňeşlikleriniň çäkleri

 

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy           

Merkezi: Gubadag etrap häkimligi         

Araçäkleri: Gubadag etrabynyň Gubadag şäheriniň we Bereketli, Akýaýla, Bitarap Türkmenistan geňeşlikleriniň çäkleri

 

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy               

Merkezi: Gubadag etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň 10-njy orta mekdebi        

Araçäkleri: Gubadag etrabynyň Abadanlyk, Gubadag, Baýdak, Amyderýa, Jeýhun, Gökýaýla geňeşlikleriniň çäkleri

 

55-nji «Gurbansoltan eje» saýlaw okrugy          

Merkezi: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 2-nji orta mekdebi           

Araçäkleri: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Gurbansoltan eje adyndaky şäheriniň we Şabat, Üçkepderi geňeşlikleriniň çäkleri

 

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy      

Merkezi: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 37-nji orta mekdebi        

Araçäkleri: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky, Rejepguly Ataýew adyndaky, Täzezaman, Sazanda geňeşlikleriniň çäkleri

 

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy          

Merkezi: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 22-nji orta mekdebi        

Araçäkleri: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Ak altyn, Magtymguly Garlyýew adyndaky, Gyzyltakyr, Agzybirlik geňeşlikleriniň çäkleri

 

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy     

Merkezi: Köneürgenç etrap häkimligi  

Araçäkleri: Köneürgenç etrabynyň Täzeýap, Täzeýol, Täzegüýç, Ezberköl, Pagtaçy, Akgala, Akderýa we Hakykat geňeşlikleriniň çäkleri

 

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy           

Merkezi: Köneürgenç etrabynyň Derýalyk geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Köneürgenç etrabynyň Galkynyş, Maslahat, Akýol, Kyrkgyz, Derýalyk, Watan geňeşlikleriniň we Boldumsaz etrabynyň Aşgabat, Zähmetkeş geňeşlikleriniň çäkleri

 

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy            

Merkezi: Köneürgenç şäher häkimligi  

Araçäkleri: Köneürgenç şäheriniň hem-de Köneürgenç etrabynyň Abadan geňeşliginiň çäkleri

 

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Bossan geňeşliginiň  Medeniýet öýi  

Araçäkleri: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Biruni adyndaky, Bossan, Berkarar, Diýar geňeşlikleriniň we Gubadag etrabynyň Gökçäge, Babadaýhan geňeşlikleriniň çäkleri

 

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy 

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Sadulla Rozmetow adyndaky geňeşliginiň  Medeniýet öýi      

Araçäkleri: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Sadulla Rozmetow adyndaky, Hasylçy, Gaýrat geňeşlikleriniň we Nowbahar geňeşliginiň Şyhgala obasynyň çäkleri

 

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy        

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 60-njy orta mekdebi

Araçäkleri: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gülüstan, Alyşir Nowaýy adyndaky geňeşlikleriniň we Nowbahar geňeşliginiň Bäşmergen, Gülzar, Garamanly, Täzeýol obalarynyň çäkleri

 

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy   

Merkezi: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Medeniýet merkezi  

Araçäkleri: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Nyýazow şäheriniň we Asudalyk, Şöhrat, Şatlyk geňeşlikleriniň hem-de Nowbahar geňeşliginiň Rozumboý obasynyň  çäkleri

 

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy              

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäher Geňeşi      

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäheriniň we Mollaoraz Hojamämmedow, Baýram Taganow adyndaky, Gurbansoltan eje adyndaky, Görelde, Nazly Gylyjow adyndaky, Parahat geňeşlikleriniň çäkleri

 

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy          

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Goşahowly geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Ruhabat, Azatlyk, Gallaçy,  Bitaraplyk, Serdar, Bugdaýly, Aýböwür, Kemine adyndaky, Güneşli Türkmenistan, Ýeňiş, Döwletli, Goşahowly geňeşlikleriniň çäkleri

 

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy        

Merkezi: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi 

Araçäkleri: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Täzedurmuş, Şamahy, Aşyr Kakabaýew adyndaky, Döwkesen, Saparmät Hojaýew adyndaky, Sarygamyş, Dostluk, Ýalkym geňeşlikleriniň çäkleri

 

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy      

Merkezi: Ruhubelent etrabynyň Ruhubelent şäherçesindäki Medeniýet merkezi           

Araçäkleri: Ruhubelent etrabynyň Ruhubelent şäherçesiniň we Altyn zaman, Aşyk Aýdyň, Diýarbekir, Ruhnama, Oguzhan, Tünüderýa, Şagadam, Zähmet, Ýomut Durdyýew adyndaky, Wasabat, Bedirkent, Garaköli, Geňeş, Şabende, Magrupy adyndaky geňeşlikleriniň hem-de Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Altyn toprak, Sapyş Çerkezow adyndaky, Altyn asyr  geňeşlikleriniň çäkleri

 

Lebap welaýaty, 69-96-njy saýlaw okruglary

 

69-njy «Darganata» saýlaw okrugy       

Merkezi: Darganata etrap häkimligi      

Araçäkleri: Darganata etrabynyň Lebap geňeşliginiň Kyrançoba obasyny hasaba almazdan Darganata etrabynyň çäkleri

 

70-nji «Seýdi» saýlaw okrugy   

Merkezi: Dänew etrap häkimliginiň Seýdi şäherindäki binasy    

Araçäkleri: Darganata etrabynyň Lebap geňeşliginiň Kyrançoba obasynyň we Dänew etrabynyň Gabakly, Isbaz, Göýnük, Maý geňeşlikleriniň we Seýdi şäheriniň, Bahar şäherçesiniň çäkleri

 

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy

Merkezi: Dänew etrap häkimligi             

Araçäkleri: Dänew etrabynyň Dänew şäheriniň, Döwletabat, Azatlyk, Parahat, Baragyz, Ýyldyz geňeşlikleriniň we Ödeý geňeşliginiň Ak altyn, Çeges obalarynyň hem-de Ödeý obasynyň Ödeý köçesiniň günbatar tarapynyň çäkleri

 

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy 

Merkezi: Dänew etrap häkimliginiň Garaşsyzlyk şäherçesindäki binasy

Araçäkleri: Dänew etrabynyň Ödeý geňeşliginiň Ödeý obasynyň Ödeý köçesiniň gündogar tarapynyň we Belme, Garagum obalarynyň, Boýnuzyn geňeşliginiň, Aşgabat geňeşliginiň, Garaşsyzlyk şäherçesiniň, Asuda şäherçesiniň, Berzeň geňeşliginiň çäkleri

 

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy            

Merkezi: Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçe Geňeşi   

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Hojagala, Çärjew, Kiştiwan şäherçeleriniň we Balta Myradow adyndaky geňeşliginiň çäkleri

 

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy         

Merkezi: Çärjew etrabynyň  Amyderýa geňeşliginiň Geňeşi       

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Amyderýa, Boýrabap, Sarykbala, Bereket geňeşlikleriniň çäkleri

 

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy 

Merkezi: Çärjew etrabynyň Zergär geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Zergär, Talhanbazar geňeşlikleriniň we Saýat etrabynyň Çarbagdepe, Tejribeçiler, Gyzylýarymaý, Garamahmyt, Ýeňiş, Hojainebeg geňeşlikleriniň, Çaltut şäherçesiniň, Sakar şäheriniň çäkleri

 

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy              

Merkezi: Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň Geňeşi             

Araçäkleri: Çärjew etrabynyň Kölaryk, Hojaili, Nobat Gutlyýew adyndaky geňeşlikleriniň çäkleri

 

77-nji «Farap» saýlaw okrugy  

Merkezi: Farap etrap häkimligi

Araçäkleri: Farap etrabynyň Farap şäheriniň we Jendi, Hanoba, Kyraç, Osty, Hojakenepsi geňeşlikleriniň çäkleri

 

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmenabat şäher häkimliginiň 3-nji başlangyç hünär okuw mekdebi             

Araçäkleri: Farap etrabynyň Bitik, Garamyş geňeşliklerini we Jeýhun şäherçesini öz içine almak bilen, Amyderýanyň çep kenaryndan başlap, Türkmenabat şäheriniň günbatar serhediniň ugry bilen M.Gurbanow köçesine çenli; Türkmenabat şäheriniň günbatar serhedinden başlap, M.Gurbanow köçesiniň ugry bilen Omar Haýýam köçesine çenli; M.Gurbanow köçesinden başlap, Omar Haýýam köçesiniň ugry bilen Ak bugdaý köçesine çenli; Omar Haýýam köçesinden başlap, Ak bugdaý köçesiniň ugry bilen Baýramhan köçesine çenli; Ak bugdaý köçesinden başlap, Baýramhan köçesiniň ugry bilen Aşgabat-Farap demir ýoluna çenli; Baýramhan köçesinden başlap, Aşgabat-Farap demir ýolunyň ugry bilen Amyderýanyň kenaryna çenli; Aşgabat-Farap demir ýolundan başlap, Amyderýanyň ugry bilen Türkmenabat şäheriniň günbatar serhedine çenli

 

79-njy «Ýaşlyk» saýlaw okrugy

Merkezi: Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi    

Araçäkleri: Amyderýanyň kenaryndan başlap, Aşgabat-Farap demir ýolunyň ugry bilen Türkmenabat şäheriniň Baýramhan köçesine çenli; Aşgabat-Farap demir ýolundan başlap, Baýramhan köçesiniň ugry bilen Akbugdaý köçesine çenli; Baýramhan köçesinden başlap, Akbugdaý köçesiniň ugry bilen Omar Haýýam köçesine çenli; Akbugdaý köçesinden başlap, Omar Haýýam köçesiniň ugry bilen M.Gurbanow köçesine çenli; Omar Haýýam köçesinden başlap, M.Gurbanow köçesiniň ugry bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli; M.Gurbanow köçesinden başlap, Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli; Görogly beg Türkmen köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Atamyrat Nyýazow köçesine çenli; S.A.Nyýazow şaýolundan başlap, Atamyrat Nyýazow köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli; Atamyrat Nyýazow köçesinden başlap, Bitarap Türkmenistan köçesiniň gündogar tarapy bilen Ýalkym köçesine çenli; Ýalkym köçesinden başlap, J.Ilmyradow köçesiniň günbatar tarapy bilen Atamyrat Nyýazow köçesine çenli; J.Ilmyradow köçesinden başlap, Atamyrat Nyýazow köçesiniň demirgazyk tarapy bilen R.Kazakow köçesine çenli; Atamyrat Nyýazow köçesinden başlap, R.Kazakow köçesiniň günbatar tarapy bilen Derýabaş kanalyna çenli; R.Kazakow köçesinden başlap, Derýabaş kanalynyň ugry bilen Türkmenabat uçar menziliniň serhedine çenli; Derýabaş kanalyndan başlap, şäheriň Ýokarky Kerki ýaşaýyş toplumyny öz içine almak bilen, Türkmenabat uçar menziliniň serhediniň ugry bilen Amyderýanyň kenaryna çenli; Türkmenabat uçar menziliniň serhedinden başlap, Amyderýanyň ugry bilen Aşgabat-Farap demir ýoluna çenli

 

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy  

Merkezi: Türkmenabat şäher häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebi             

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Görogly beg Türkmen köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň ugry bilen Atamyrat Nyýazow köçesine çenli; S.A.Nyýazow şaýolundan başlap, Atamyrat Nyýazow köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli; Atamyrat Nyýazow köçesinden başlap, Bitarap Türkmenistan köçesiniň günbatar tarapy bilen Ýalkym köçesine çenli; Ýalkym köçesinden başlap, J.Ilmyradow köçesiniň gündogar tarapy bilen Atamyrat Nyýazow köçesine çenli; J.Ilmyradow köçesinden başlap, Atamyrat Nyýazow köçesiniň günorta tarapy bilen R.Kazakow köçesine çenli; Atamyrat Nyýazow köçesinden başlap, R.Kazakow köçesiniň gündogar tarapy bilen Derýabaş kanalyna çenli; R.Kazakow köçesinden başlap, Derýabaş kanalynyň ugry bilen şäheriň gündogar serhedine çenli; Derýabaş kanalyndan başlap, şäheriň gündogar serhediniň ugry bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli; şäheriň gündogar serhedinden başlap, Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli; Görogly beg Türkmen köçesinden başlap, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Abdyrahmanow köçesine çenli; Bitarap Türkmenistan köçesinden başlap, Abdyrahmanow köçesiniň demirgazyk tarapy bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli; Abdyrahmanow köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň günbatar tarapy bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli

 

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy  

Merkezi: Türkmenabat şäheriniň 9-njy sport mekdebi

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesinden başlap, Abdyrahmanow köçesiniň günorta tarapy bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli; Abdyrahmanow köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň günbatar tarapy bilen Görogly beg Türkmen köçesine çenli; S.A.Nyýazow şaýolundan başlap, Görogly beg Türkmen köçesiniň ugry bilen Aşgabat-Farap demir ýoluna çenli; Görogly beg Türkmen köçesinden başlap, Aşgabat-Farap demir ýolunyň ugry bilen şäheriň günbatar serhedine çenli; Aşgabat-Farap demir ýolundan başlap, 6-njy gurluşyk materiallary zawodynyň ýaşaýyş toplumyny öz içine alyp, şäheriň günbatar serhediniň ugry bilen Azatlyk köçesine çenli; şäheriň günbatar serhedinden başlap, Azatlyk köçesiniň ugry bilen Bagy-bossan köçesine çenli; Azatlyk köçesinden başlap, Bagy-bossan köçesiniň demirgazyk tarapy bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli; Bagy-bossan köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň günbatar tarapy bilen Mollanepes köçesine çenli; S.A.Nyýazow şaýolundan başlap, Mollanepes köçesiniň demirgazyk tarapy bilen Dostluk şäherçesiniň we Sapahoja gonamçylygynyň arasyndaky ýol bilen Samandepe köçesine çenli; Dostluk ýaşaýyş toplumynyň we Sapahoja gonamçylygynyň arasyndaky ýoldan başlap, Samandepe köçesiniň ugry bilen şäheriň gündogar serhedine çenli; Samandepe köçesinden başlap, şäheriň gündogar serhediniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli; şäheriň gündogar serhedinden başlap, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen Abdyrahmanow köçesine çenli

 

82-nji «Amul» saýlaw okrugy   

Merkezi: Türkmenabat şäheriniň Çagalar we ýetginjekler döredijilik öýi              

Araçäkleri: Türkmenabat şäheriniň Azatlyk köçesinden başlap, Bagy-bossan köçesiniň günorta tarapy bilen S.A.Nyýazow şaýoluna çenli; Bagy-bossan köçesinden başlap, S.A.Nyýazow şaýolunyň günbatar tarapy bilen Mollanepes köçesine çenli; S.A.Nyýazow şaýolundan başlap, Mollanepes köçesiniň günorta tarapy bilen Dostluk ýaşaýyş toplumynyň we Sapahoja gonamçylygynyň arasyndaky ýol bilen Samandepe köçesine çenli; Dostluk ýaşaýyş toplumynyň we Sapahoja gonamçylygynyň arasyndaky ýoldan başlap, Samandepe köçesiniň günorta tarapy bilen şäheriň gündogar serhedine çenli; Samandepe köçesinden başlap, şäheriň gündogar serhediniň ugry bilen Bitarap Türkmenistan köçesine çenli; şäheriň gündogar serhedinden başlap, Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen şäheriň günorta serhedine çenli; Bitarap Türkmenistan köçesinden başlap, şäheriň günorta serhediniň ugry bilen Azatlyk köçesine çenli; şäheriň günorta serhedinden başlap, şäheriň Azatlyk, Güneş, Zerger stansiýasyny, Balhana, Garawulguýy, Repetek, Çägeli (Peski) we 50-nji, 51-nji, 53-nji, 54-nji, 57-nji demir ýol duralgalarynyň ýaşaýyş toplumlaryny öz içine alyp, Azatlyk köçesiniň ugry bilen Bagy-bossan köçesine çenli

 

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy   

Merkezi: Saýat etrap häkimliginiň Sakar şäherindäki binasy      

Araçäkleri: Saýat etrabynyň Syýadagsakar, Lebaby, Jeňňel, Bakjaçy, Merýe,  Awçy,  Esgi,  Täzelikçi geňeşlikleriniň çäkleri

 

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy   

Merkezi: Saýat etrap häkimligi

Araçäkleri: Saýat etrabynyň Saýat şäheriniň we Suwçy oba şäherçesiniň, Mülk, Çowdur, Çekiç, Topurkak geňeşlikleriniň çäkleri

 

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy  

Merkezi: Halaç etrap häkimliginiň Garabekewül şäherindäki binasy      

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Soltanýazgala, Dostluk, Seýdi, Lamma, Akgala, Rahmançäge, Ärsarybaba geňeşlikleriniň we Baý geňeşliginiň Baý obasynyň hem-de Garabekewül şäheriniň çäkleri

 

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy             

Merkezi: Halaç etrabynyň Pelwert geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Baý geňeşliginiň Şaglar, Hojagunduz obalarynyň we Zelili, Oguzhan, Pelwert, Güýçbirleşik geňeşlikleriniň, Esenmeňli geňeşliginiň Esenmeňli, Zynhary obalarynyň hem-de Yslam şäherçesiniň çäkleri

 

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy   

Merkezi: Halaç etrap häkimligi

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Esenmeňli geňeşliginiň Magtymguly, Akýap obalarynyň we Halaç, Güneşlik, Jeýhun geňeşlikleriniň, Surh geňeşliginiň Surh obasynyň, Halaç şäheriniň hem-de Hojambaz etrabynyň Mekan, Gyzylgum geňeşlikleriniň çäkleri

 

88-nji «Çohpetde» saýlaw okrugy          

Merkezi: Halaç etrabynyň Çohpetde şäherçe Geňeşi   

Araçäkleri: Halaç etrabynyň Surh geňeşliginiň Omargyzylja, Täzemaksat obalarynyň we Altyn asyr geňeşliginiň, Çohpetde şäherçesiniň çäkleri

 

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy    

Merkezi: Kerki etrabynyň Astanababa şäherçe Geňeşi

Araçäkleri: Kerki etrabynyň Astanababa, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy şäherçeleriniň, Çekir geňeşliginiň Jeňňel obasynyň çäkleri we Gabasakgal obasynyň B.Taňryberdi adyndaky, Azatlyk, Oguzhan köçeleri hem-de Gabasakgal obasynyň gündogar tarapyndan Gülabat köçesine çenli we Hojambaz etrabynyň Hojambaz şäheriniň, Galkynyş geňeşliginiň çäkleri

 

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy  

Merkezi: Kerki etrabynyň Kerki şäher Geňeşi   

Araçäkleri: Kerki etrabynyň  Kerki şäheriniň, Çekir geňeşliginiň Güýç, Çekir, Garaja, Etbaş obalarynyň, Daşlyk geňeşliginiň Ussalar obasynyň çäkleri we Çekir geňeşliginiň Gabasakgal obasynyň Gülabat köçesi

 

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy

Merkezi: Kerki etrabynyň Gyzylaýak geňeşliginiň Geňeşi            

Araçäkleri: Kerki etrabynyň  Daşlyk  geňeşliginiň Lebap, Tokaýçylar, Daşlyk obalarynyň we Gyzylaýak, Hatap, Guwak geňeşlikleriniň, Başsaka, Garamätnyýaz şäherçeleriniň hem-de Döwletli etrabynyň Kerkiçi şäherçesiniň çäkleri

 

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy         

Merkezi: Hojambaz etrap häkimligi       

Araçäkleri: Hojambaz etrabynyň Garaşsyzlyk, Kyrköýli, Surhy, Burdalyk, Gultak geňeşlikleriniň we Beşir şäherçesiniň çäkleri

 

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy            

Merkezi: Döwletli etrap häkimligi          

Araçäkleri: Döwletli etrabynyň Tallymerjen, Täzedurmuş, Hojahaýran, Miras, Berkararlyk geňeşlikleriniň, Döwletli şäherçesiniň, Dostluk şäheriniň, Burguçy geňeşliginiň, Daşrabat geňeşliginiň Sarymeýdan, Bozaryk obalarynyň çäkleri    hem-de Güneşli obasynyň Ýaşlyk, Pagtaçy köçeleri

 

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy        

Merkezi: Döwletli etrap häkimliginiň Dostluk şäherindäki binasy            

Araçäkleri: Döwletli etrabynyň Daşrabat geňeşliginiň Güneşli obasynyň Azatlyk, Täzedurmuş, Gurluşykçy köçeleri, Daşrabat geňeşliginiň Daşrabat, Ýagtylyk obalarynyň we Türkmenistan, Serdar, Pagtaçy, Ýalkym  geňeşlikleriniň, Amyderýa şäherçesiniň we Köýtendag etrabynyň Mukry şäherçesiniň, Garahowuz geňeşliginiň çäkleri, Akgumolam geňeşliginiň Akgumolam obasynyň S.A.Nyýazow, Bahar, A.Esenkulow, Aşgabat, Täze durmuş, Ruhnama, Magtymguly, N.Ýusupow, Bitaraplyk, Serhetçi, Lukman baba, Garaşsyzlyk, Watan köçeleri

 

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy 

Merkezi: Köýtendag etrap häkimligi     

Araçäkleri: Köýtendag etrabynyň Akgumolam geňeşliginiň Akgumolam obasynyň Olimpiada, Türkmenistan, Nowaýy, A.Kekilow, B.Kerbabaýew, A.Annageldiýew, O.Kulyýewa adyndaky, Lebap, Galkynyş, Dünýä, Altyn asyr, P.Halbaýew adyndaky, Demirýol, Ýaşlyk, Dostluk, Nesimi, Durdy Gylyç, Mollanepes, Ata Salyh adyndaky, Zelili, Ýaşlar, Azatlyk, Mekan, Köýtendag, K.Amanow adyndaky, Bereketli köçeleri we Köýtendag şäheriniň, Garnas, Ters, Zarpçy,  Megejik geňeşlikleriniň, Kelif, Garlyk şäherçesiniň çäkleri hem-de Köýten geňeşliginiň Gyzylaý obasy,  Köýten obasynyň Garaşsyzlyk, Magtymguly, Azady, Kemine, B.Kerbabaýew adyndaky köçeleri, S.Nyýazow adyndaky köçäniň 51-nji jaýyndan başlap, köçäniň ahyryna çenli

 

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy        

Merkezi: Köýtendag etrap häkimliginiň Magdanly şäherindäki binasy   

Araçäkleri: Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň, Garrygala, Çärjew, Ýürekdepe geňeşlikleriniň, Gurşun magdan käni şäherçesiniň, Köýten geňeşliginiň Täzeçarwa, Bazardepe, Leýlimekan, Mälik obalarynyň çäkleri we Köýten obasynyň Çylanzar, Watan, Lebap, Ýaşlyk köçeleri, S.Nyýazow adyndaky köçäniň 50-nji jaýyna çenli

 

Mary welaýaty, 97-125-nji saýlaw okruglary

 

97-nji «Mary» saýlaw okrugy   

Merkezi: Mary şäheriniň Ylham medeniýet köşgi           

Araçäkleri: Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesi we onuň ugrundaky demirýol köprüsiniň gündogar tarapynda ýerleşýän 2 sany 12 gatly jaşaýyş jaýlary, Gurbansoltan eje köçesi boýunça Pagta arassalaýjy zawodynyň daş ýüzi bilen demirýola çenli, Mary-Serhetabat demirýolunyň ugry bilen Altyn asyr aýlaw ýolunyň geçelgesine çenli, geçelgeden Murgap ýolunyň, R.Hojagulyýew adyndaky köçäniň ugry bilen Murgap derýasyna çenli, Murgap derýasynyň ugry bilen Anyklaýyş merkezine çenli

 

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy  

Merkezi: Mary welaýat Baş bilim müdirligi        

Araçäkleri: Mary şäheriniň Garaşsyzlyk köçesiniň ugry bilen Kemine köçesinden Altyn asyr aýlaw ýoluna çenli, Altyn asyr aýlaw ýolundan Şapak ýaşaýyş jaýlary toplumyny öz içine alyp, welaýat Baş bilim müdirliginiň gapdalyndaky zeýkeşiň ýakasy bilen Dostluk köçesine çenli, Dostluk köçesinden Garagum köçesine çenli, Garagum köçesinden Kemine köçesine çenli 38d jaýyň günorta tarapyndan,    36-njy jaý bilen 38-nji jaýyň arasyndan Kemine köçesine çenli, Aga Hanjaýew köçesine degişli jaýlar, Kemine köçesinden Garaşsyzlyk köçesine çenli hem-de Mary-Baýramaly awtomobil ýolunyň günorta tarapynda ýerleşýän Gökje ýaşaýyş jaý toplumyny öz içine alýar

 

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary şäheriniň Margiana medeniýet köşgi    

Araçäkleri: Mary şäheriniň Altyn asyr ýolundan Kemine köçesiniň ugry bilen şol köçäniň 3-nji jaýyna çenli, 3-nji, 5-nji jaýlaryň arasy bilen Aga Hanjaýew köçesine degişli jaýlary öz içine alyp, demirýola çenli, demirýoluň ýakasy bilen  Bagtyýarlyk köçesine çenli, Bagtyýarlyk köçesiniň ugry bilen demirýol köprüsinden 2 sany 12 gatly jaýlary hem-de Bagtyýarlyk köçesiniň 31-nji, 33-nji jaýlaryny öz içine almak bilen Gurbansoltan eje, Aýtakow köçeleri boýunça Mollanepes köçesiniň ugry bilen „Gallaönümleri“ önümçilik birleşigine degişli jaýlary öz içine almak bilen demiýola çenli, şeýle hem demirýoldan şäheriň demirgazyk-gündogar bölegini öz içine alýar. Mary-Baýramaly awtomobil ýolunyň demirgazyk tarapynda ýerleşýän Gökje ýaşaýyş jaý toplumyny, Mary-1 harby bölüminiň çäklerini öz içine alýar

 

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy      

Merkezi: Baýramaly şäher häkimligi     

Araçäkleri: Baýramaly şäheriniň demirgazyk tarapyndan Garagum ýolunyň ugry boýunça Abdyllahan galasynyň günorta çäkleri bilen şäheriň gündogar araçäkleri, Türkmengala ýoly boýunça şäheriň günorta-günbatar araçäkleri, Nyýazow adyndaky şaýoluň ugry bilen (demirgazyk tarapy) Garagum ýoluna çenli çäkleri

 

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy         

Merkezi: Oguzhan etrap häkimligi         

Araçäkleri: Oguzhan etrabynyň Parahat, Oguzhan, Deňizhan, Döwletli zaman şäherçeleriniň, Şatlyk şäheriniň we Günhan, Aýhan, Ýyldyzhan, Daghan, Gökhan, Altyn zaman, Dostluk, Merdana, Deňizhan geňeşlikleriniň     hem-de Sakarçäge etrabynyň Gülüstan, Gumgüzer geňeşlikleriniň  çäkleri

 

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy        

Merkezi: Mary etrabynyň «Ýeňiş» daýhan birleşigi        

Araçäkleri: Mary etrabynyň Akmyrat Hümmedow adyndaky, Jemgyýet, Babasary, Türkmen ýoly, Milli Goşun geňeşlikleriniň we Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäherçesiniň çäkleri

 

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy              

Merkezi: Mary etrabynyň A.Mämmedowa adyndaky geňeşliginiň Geňeşi          

Araçäkleri: Mary etrabynyň Adalat, A.Mämmedowa adyndaky, Täzegüýç, Ruhubelent, G.Atabaýew adyndaky geňeşlikleriniň we Mülkburkaz geňeşliginiň Mülkburkaz, Ýolly obalarynyň çäkleri

 

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy         

Merkezi: Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesindäki medeniýet öýi

Araçäkleri: Mary etrabynyň Mülkburkaz geňeşliginiň Soltanyz obasynyň, Aşgabat, Peşanaly geňeşlikleriniň, Peşanaly şäherçesiniň çäkleri we Mary şäheriniň Muhadow adyndaky, Mülkbagşy adyndaky ýaşaýyş jaý toplumlarynyň çäkleri

 

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy

Merkezi: Mary  etrabynyň Abadanlyk geňeşliginiň Geňeşi         

Araçäkleri: Mary etrabynyň M.Lorsy adyndaky, Abadanlyk, Diýar, Parahat, Akybaý, Ak altyn geňeşlikleriniň  çäkleri

 

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy              

Merkezi: Wekilbazar etrabynyň Wekilbazar şäherçesiniň çägindäki sport mekdebi

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň  Gökje, Goňur, Akgoňur, Egrigüzer geňeşlikleriniň, Wekilbazar şäherçesiniň we Mary-2 harby şäherçesiniň çäkleri

 

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy           

Merkezi: Wekilbazar etrabynyň A.Gandymow adyndaky geňeşligindäki medeniýet öýi

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň A.Gandymow adyndaky, Çarlakýap, Rysgally, Mülkbükri, J.Atajanow adyndaky geňeşlikleriniň çäkleri

 

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy    

Merkezi: Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň medeniýet öýi       

Araçäkleri: Wekilbazar etrabynyň Halyl, Mollanepes adyndaky, Täzedurmuş, Mülkýusup, Mülkamaşa geňeşlikleriniň we Mollanepes adyndaky şäherçesiniň çäkleri

 

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy     

Merkezi: Sakarçäge etrabynyň 35-nji orta mekdebi      

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Gyzylgum, Hojadepe, Gorgangala, Akýap geňeşlikleriniň we Sakarçäge şäheriniň çäkleri

 

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy

Merkezi: Sakarçäge etrabynyň 6-njy orta mekdebi

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Daýhan, Garaýap, Agzybir, Görelde, Söýünsary, Soltanyz geňeşlikleriniň çäkleri

 

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy             

Merkezi: Sakarçäge etrabynyň 26-njy orta mekdebi     

Araçäkleri: Sakarçäge etrabynyň Bereket, Keseýap, Çaşgyn, Çerkezköl, Sakarçäge geňeşlikleriniň çäkleri

 

112-nji «Merw» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly etrabynyň 24-nji orta mekdebi     

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Höwesli, Beýikköpri, Gadyrýap, Merw, Bahar geňeşlikleriniň we Baýramaly şäheriniň 11-12-nji ýaşaýyş jaý toplumlarynyň çäkleri

 

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy

Merkezi: Baýramaly etrabynyň 10-njy orta mekdebi    

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Şapak, Azat, Erkana, Murgap, Agaýusup adyndaky we Gatakar geňeşlikleriniň çäkleri

 

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy             

Merkezi: Baýramaly etrabynyň Mekan şäherçesiniň Geňeşi

Araçäkleri: Baýramaly etrabynyň Hangala, Bagt, Ýalkym, Guşlyoba geňeşlikleriniň we Mekan, Berkarar, Bagtyýarlyk şäherçeleriniň çäkleri

 

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy

Merkezi: Garagum etrap häkimligi        

Araçäkleri: Garagum etrabynyň Ýagtyýol şäherçesiniň we Täzeoba, Tarpýer, Şatlyk, Göbeklidepe, Akmeýdan, Durnalyýap, Sähra geňeşlikleriniň çäkleri

 

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmengala etrabynyň Türkmengala şäher Geňeşi

Araçäkleri: Türkmengala etrabynyň Türkmengala şäheriniň we Täzedünýä, Täzeýol, Serdarýap, Hasyl geňeşlikleriniň çäkleri

 

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy

Merkezi: Türkmengala  etrabynyň Rehnet geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Türkmegala etrabynyň Zähmet şäherçesiniň we Zähmet, Kemine adyndaky, Rehnet, Gatlaly, Seýitnazar Seýdi adyndaky geňeşlikleriniň çäkleri

 

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy

Merkezi: Ýolöten etrap häkimligi           

Araçäkleri: Ýolöten etrabynyň Agzybirlik, Ýokary Suhty geňeşlikleriniň, Ýolöten şäheriniň we Türkmengala etrabynyň Magtymguly adyndaky, Soltanýap, Täzedaýhan geňeşlikleriniň çäkleri

 

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy

Merkezi: Ýolöten etrabynyň 19-njy çagalar bagy            

Araçäkleri: Ýolöten etrabynyň Gammarbaba geňeşliginiň Ýeňiş obasynyň we Hüjüm, Arkadag, Soltanbent, Rahat, Akgüzer, Şöhrat, Baýraç, Goýunjy, Momataý, Hakykat, Ahunbaba geňeşlikleriniň çäkleri

 

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy

Merkezi: Murgap etrabynyň  Murgap şäheriniň medeniýet öýi

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Murgap şäheriniň we H.Jumaýew adyndaky, Galkynyş, Birleşik, Suhty, Watan geňeşlikleriniň  çäkleri

 

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy              

Merkezi: Murgap etrabynyň 36-njy orta mekdebi         

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Ylham, Çäçdepe, Mülkýazy, Rowaçlyk, G.Sähetmyradow adyndaky, Çöňür geňeşlikleriniň  çäkleri

 

122-nji «Miras» saýlaw okrugy

Merkezi: Murgap etrabynyň 7-nji çagalar bagy

Araçäkleri: Murgap etrabynyň Miras, Gökdepe, Şordepe, Gowşutbent, Azatlyk, Suhtyýap, Gatyýap geňeşlikleriniň çäkleri

 

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy

Merkezi: Tagtabazar etrap häkimligi

Araçäkleri: Tagtabazar etrabynyň Marçak, Söýünaly, Gulja geňeşlikleriniň, Tagtabazar şäherçesiniň çäkleri, 2106 harby bölümi

 

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy

Merkezi: Tagtabazar etrabynyň Pendi geňeşliginiň Geňeşi

Araçäkleri: Tagtabazar etrabynyň S.Nyýazow adyndaky, Pendi, Erden, Daşköpri, Saryýazy, Sandykgaçy, Üzümçilik  geňeşlikleriniň çäkleri, 35945 harby bölümi, 41432 harby bölümiň 1-nji motoatyjylyk batalýony

 

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy

Merkezi: Serhetabat etrap häkimligi

Araçäkleri: Serhetabat etrabynyň Serhetabat şäheriniň, Serhetçi, Çemenabat, Ýeňiş, Galaýmor, Ahal geňeşlikleriniň we Ýolöten etrabynyň Ymambaba, Döwletli, Garaköl geňeşlikleriniň, Gammarbaba geňeşliginiň Gammarbaba, Gammarýap obalarynyň çäkleri

 


 

2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärler olaryň terjimehallary:

 

Aşgabat şäher boýunça 

Ahal welaýat boýunça

Balkan welaýat boýunça

Daşoguz welaýat boýunça

Lebap welaýat boýunça

Mary welaýat boýunça

 

 


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärleriň saýlawçylar bilen geçiriljek duşuşyk ýygnaklarynyň tertibi

 

AŞGABAT  ŞÄHERI

 

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy

Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty, 28.02.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, 10.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk instituty, 17.03.2018 ý., sagat 14-00

Rozykulyýewa Merjen Taşpolatowna,
Aşgabat şäheriniň 13-nji Saglyk öýüniň Abadan şahamçasynyň maşgala lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty, 05.03.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, 12.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmen Döwlet ulag we aragatnaşyk instituty, 14.03.2018 ý., sagat 14-00

 

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy

Baýramowa Gurbangül Geldiýewna,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: A.Nyýazow adyndaky  ýöriteleşdirilen bank mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 12-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 16-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 134-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 16-00

Mämmedow Myrat Akmyradowiç, 
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýokanç keselleri merkezleri müdiriýetiniň  baş müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow adyndaky  ýöriteleşdirilen bank mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 12-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 16-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 134-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 16-00

 

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy

Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Bilermen-maslahat beriş  bölüminiň ýuridiki  meseleler boýunça bilermen-maslahat berijisi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 80-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 12-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň «Saglyk» derman kärhanasy, 15.03.2018ý., sagat 16-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Şajykow Arslan Guljanowiç,
Aşgabat şäheriniň Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasynyň Ambulatoriýa  keseli anyklaýyş bölüminiň lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 80-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 12-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň «Saglyk» derman kärhanasy, 17.03.2018 ý., sagat 16-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy

Owganow Saparmyrat Esenowiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen Döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Gurluşyk ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 78-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Ataýewa Maral,
Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň baş hünärneni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen Döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Gurluşyk ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 78-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy

Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň Ruhnama adyndaky 28-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 14.00

Baýramow Hanaly Ataberdiýewiç,  
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň  Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy boýunça utgaşdyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty, 05.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň Ruhnama adyndaky 28-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00

 

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy

Süleýmanow Süleýman,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen döwlet maliýe instituty, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäherindäki Maliýe orta hünär mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Orazow Batyr Çaryýewiç,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky  Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň direktorynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen döwlet maliýe instituty, 14.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäherindäki Maliýe orta hünär mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Amanowa Maral Akmyradowna,
Aşgabat şäheriniň Merkezi bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň newropatolog lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen döwlet maliýe instituty, 12.03.2018ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 18-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäherindäki Maliýe orta hünär mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy

Mämmedowa Gülşat Sahyýewna,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 89-njy orta mekdebi, 01.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen döwlet medeniýet instituty, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 90-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 14-00

Annaberdiýew Abdylla Bäşimowiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Aşgabat şäher Geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 89-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmen döwlet medeniýet instituty, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 90-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 14-00

 

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy

Tagandurdyýewa Sülgün Meýlisowna,
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý  milli jemgyýetiniň Saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 88-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 60-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 57-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Perdäýew Kerim Halmyradowiç,
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň Daşary ýurt pulundaky  amallar müdirliginiň  daşary ýurt puly bölüminiň hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 88-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 60-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 57-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý.,  sagat 15-00

 

9-njy «Älem» saýlaw okrugy

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç,
Türkmenistanyň Adalat ministriniň kömeklçisi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 79-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halkara nebit we gaz uniwersiteti, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 83-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Karaýewa Göwher Ýazgeldiýewna,
Aşgabat şäherindäki 132-nji orta mekdebiň başlangyç synp mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 79-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halkara nebit we gaz uniwersiteti, 16.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 83-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Geldiýewa Ogulgurban Amanmyradowna,
D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň  terjimäniň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň müdiriniň wezipesini ýerine ýetiriji, uly mugallyma

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 79-njy orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halkara nebit we gaz uniwersiteti, 19.03.2018ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 83-nji orta mekdebi, 23.03.2018ý., sagat 15-00

 

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy

Ýegengeldiýewa Gülälek Ýazyýewna,
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gistologiýa, embriologiýa we sitologiýa kafedrasynyň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň Bagyr Medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 29-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00

Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň Bagyr Medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: A.Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 29-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy

Saparalyýewa Şemşat Hudaýberdiýewna,
Aşgabat şäheriniň 15-nji Saglyk öýüniň baş lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 72-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat dokma toplumy, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Agamyradow Gulmyrat Nurmyradowiç,
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň  ýokary netijeli sport we olimpiýa hereketini  utgaşdyryş bölüminiň  baş hünärmeni, Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 72-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat dokma toplumy, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy

Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: «Aşgabatýylylyk» tresti, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäherindäki Söwda kooperatiw mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Ataýewa Aksona Nepesowna,
Aşgabat şäheriniň Köretdag etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümçesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: «Aşgabatýylylyk» tresti, 14.03.2018 ý., sagat 14-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäherindäki Söwda kooperatiw mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy

Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygy guramasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersiteti, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 140-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

Kulyýewa Çemen Jumagulyýewna,
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň zoologiýa kafedrasynyň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersiteti, 01.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 140-njy orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

 

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy

Gulgeldiýew Gulgeldi,
Türkmenistanyň Gurluşyk ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ruhabat dokma toplumy, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 119-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gypjak Medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 14-00

Aşyrow Pena Döwletgeldiýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Guramaçylyk we medeni-köpçülik işleri bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ruhabat dokma toplumy, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 119-njy orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gypjak Medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

 

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy

Akyýewa Gülşat Kakabaýewna,
Türkmen döwlet maliýe institutynyň «Buhgalter hasaby» kafedrasynyň uly mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty, 01.02.2018 ý., sagat 15.00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 98-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 96-njy orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç,
Aşgabat şäher häkimliginiň Abadanlaşdyryşa gözegçilik bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty, 05.03.2018 ý., sagat 14-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 98-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 96-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

 

16-njy «Gökje» saýlaw okrugy

Orazgylyjow Orazgylyç Aşyrmämmedowiç,
Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň  Maşgala lukmançylygy boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasynyň assistetnti

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 16-njy Saglyk öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 143-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 144-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Salpyýew Nury Taganowiç,
Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mugallym, ýolbaşçy işgärler we arhiw işleri bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 16-njy Saglyk öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 143-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 144-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

Dädebaýew Nurberdi,
«Altyn asyr: Türkmenistan» teleýaýlymynyň «Watan»  radioýaýlymynyň baş redaktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 16-njy Saglyk öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 143-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Aşgabat şäheriniň 144-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

AHAL  WELAÝATY

 

17-nji «Arçman» saýlaw okrugy

Gutlyýew Welmyrat Rejepalyýewiç,
«Weli gurluşyk» hususy kärhanasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Bamy obasynyň medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Hommadow Salyhmuhammet,
Bäherden etrabynyň 3-nji orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Bamy obasynyň medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Aýlyýew Aşyrmuhammet Gurbangeldiýewiç,
Bäherden etrap häkimliginiň  Oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň  baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Arçman şäherçesiniň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Bamy obasynyň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

18-nji «Bäherden» saýlaw okrugy

Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç,
Ahal welaýat häkimliginiň Iş dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Guljurow Daňgeldi Orazgulyýewiç,
Ahal welaýatynyň Bäherden şäher Geňeşiniň arçyny

Birinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň Bäherden şäheriniň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bäherden etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy

Kömekow Nury Babaýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň  Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe şäheriniň medeniýet köşgi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe pagta egriji fabrigi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Bäşimow Muhammetmyrat Orazmyradowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welabýat komitetiniň bölüm müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe şäheriniň medeniýet köşgi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrap pagta egriji fabrigi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy

Garlyýew Garly Amanberdiýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ahal welaýat Bäherden etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Yzgant  şäherçesiniň medeniýet köşgi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Amansähedow Röwşen,
«Guşçulyk» hojalygynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Yzgant  şäherçesiniň medeniýet köşgi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň  menejment kafedrasynyň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Yzgant  şäherçesiniň medeniýet köşgi,  06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

21-nji «Derweze» saýlaw okrugy

Atalyýew Bekmyrat Sähetmyradowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşligindäki «Türkmendemirönümleri» kärhanasy, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky  sport mekdep- internatynyň mejlisler zaly 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Annamyradowa Aýtäç,
Ahal welaýatynyň Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň  Bäherden galla önümleri kärhanasynyň Işgärler bölüminiň alyp baryjy hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşligindäki «Türkmendemirönümleri» kärhanasy, 14.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky  sport mekdep- internatynyň mejlisler zaly 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Bilermen-maslahat beriş bölüminiň ýuridiki meseleler boýunça bilermen-maslahat berijisi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşligindäki «Türkmendemirönümleri» kärhanasy, 17.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky  sport mekdep- internatynyň mejlisler zaly 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

22-nji «Änew» saýlaw okrugy

Ýüzbaşyýew Orazmuhammet Gurbanmuhammedowiç,
Ahal welaýat häkimliginiň  Oba hojalygynda özgertmeler we döwrebap usullary ornaşdyrmak müdirliginiň  Oba hojalyk önümlerini öndürmek   we gaýtadan işlemek bölüminiň esasy hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç,
Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Annagulyýew Arslan Nazarowiç,
Ahal welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet  müdirliginiň Maliýe hasabatyny  seljeriş we jemleýji bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy

Öräýew Möwlam,
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň  17-nji orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçe Geňeşi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesiniň medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Işangulyýewa Ajapgözel Kakabaýewna,
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň rus dili mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçe Geňeşi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Bereketli zaman şäherçesiniň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy

Göjenowa Aýşat Muhammetdurdyýewna,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny  we azatlyklaryny goramak  baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Berkarar şäherçesiniň medeniýet öýi, 09.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Gowşut obasynyň medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň 6-njy orta medebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Esenow Rahym Akmyradowiç,
«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Awtomobillere ýangyç guýuş stansiýalarynyň önümçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ak bugdaý etrabynyň Berkarar şäherçesiniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Gowşut obasynyň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň 6-njy orta medebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

25-nji «Duşak» saýlaw okrugy

Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Gurdowa Oguljeren Myradowna,
Ahal welaýatynyň  Kaka etrabynyň 10-njy orta mekdebiniň  müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Kaka şäheriniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kaka etrabynyň Duşak şäherçesiniň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy

Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 11-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň Takyk ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän 12-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Atabaýew Amanmuhammet,
Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Altyn asyr şäher jemagat hojalygy müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 11-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tejen şäheriniň Takyk ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän 12-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy

Işanow Şatlyk Gurbanowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 9-njy çagalar bagy, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 23-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň Garryçyrla obasyndaky sport mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Çaryýew Batyr Baýgeldiýewiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň  guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň partiýa guramaçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 9-njy çagalar bagy, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 23-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň Garryçyrla obasyndaky sport mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

28-nji «Göniamaşa» saýlaw okrugy

Hudaýnazarow Pirnazar,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we  azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrap häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň 18-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň Agalaň geňeşliginiň medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Jommyýew Jepbar Täçnazarowiç,
Babadaýhan etrap hassahanasynyň Akwekil oba saglyk merkeziniň maşgala lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrap häkimligi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň 18-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Agalaň geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy

Myradowa Baýramsoltan,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň Zähmet geňeşliginiň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäheriniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň 43-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Meredow Ýazgeldi Aşyrgeldiýewiç,
Tejen şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň Zähmet geňeşliginiň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň Babadaýhan şäheriniň medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Babadaýhan etrabynyň 43-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

 

30-njy «Altyn asyr» saýlaw okrugy

Baýramow Şageldi, 
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň «Tejen» daýhan birleşigi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Atageldiýew Baýrammyrat,
Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkeziniň  edara dolandyryş işleriniň baş ýurist maslahatçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň «Tejen» daýhan birleşigi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Baýymow Toýly Baýrammyradowiç,
Tejen etrabynyň Täze oba daýhan birleşiginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň «Tejen» daýhan birleşigi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tejen etrabynyň 27-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy

Baýramowa Jahan Annadurdyýewna,
Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň türkmen dili we edebiýat mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrap medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrabyndaky «Döwletabatgaz-çykaryş» müdirligi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrap häkimligi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç,
Türkmenistanyň «Daýhanbank»  döwlet täjirçilik bankynyň  Ahal welaýatynyň Sarahs etrap şahamçasynyň Buhgalter  hasaby we hasabaty bölüminiň başlygy, baş buhgalter

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrap medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrabyndaky «Döwletabatgaz-çykaryş» müdirligi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sarahs etrap häkimligi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

BALKAN  WELAÝATY

 

32-nji «Balkan» saýlaw okrugy

Taýlyýew Atamyrat Baýmyradowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 23-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Orazgeldiýewa Gunça Gurbangeldiýewna,
Hazar şäheriniň 2-nji mekdebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 23-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

33-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy

Isaýew Abdykerim Orazmämmedowiç,
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň  Salgyt müdiriýetiniň  Balkan welaýat salgyt bölüminiň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00

Mämmedow Orazguly Berdiýewiç,
«Eziz Han» hususy kärhanasynyň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

Keriýew Ýazpolat Nurpoladowiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky  Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

 

34-nji «Daşarbat» saýlaw okrugy

Diwanowa Meňli Abalakowna,
Balkan welaýatynyň prokuraturasynyň  Guramaçylyk işi, ýerine ýetirilişe  gözegçilik we hasaplaýyş bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

Saryýew Ýusup Toýgulyýewiç,
Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri  baradaky döwlet komitetiniň Balkan welaýat daşky gurşawy goramak müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Balkanabat şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Hazar şäheriniň «Gara altyn» dynç alyş merkezi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy

Ýusubow Batyr Meredalyýewiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Balkan welaýat bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy şäheriniň 10-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumy, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy şäherindäki «Çarlak» myhmanhanasy, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç,
Balkan welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň ilkinji  saglygy goraýyş işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy şäheriniň 10-njy orta mekdebi, 06.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport toplumy, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy şäherindäki «Çarlak» myhmanhanasy, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

 

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Ýazmämmedow Balahmet,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Awaza etrabynyň 15-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenbaşy etrabyndaky Harby-deňiz  instituty, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň medeniýet öýi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Tanaýew Amangurban Tagangurbanowiç,
Türkmenbaşynyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň dolandyryş edarasynyň baş direktorynyň  düýpli gurluşyk boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Awaza etrabynyň 15-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenbaşy etrabyndaky Harby-deňiz  instituty, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň medeniýet öýi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy

Annataganow Döwran Nepestaganowiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Bereket etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serdar etrabynyň Janahyr şäherçesiniň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bereket etrap Tikin fabrigi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bereket etrap häkimligi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Garabegow Şatlyk Annamuhammedowiç,
Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň  daşary ykdysady gatnaşyklar bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serdar etrabynyň Janahyr şäherçesiniň medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Bereket etrap Tikin fabrigi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Bereket etrap häkimligi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

 

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy

Tagandurdyýew Dawutdurdy Annaýewiç,
Esenguly etrap hassahanasynyň usulyýet lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrap häkimligi, 01.03.2018 ý., sagat 11.00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hazar şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrabynyň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00

Amanow Baýramhan Abamollaýewiç,
Balkan welaýat Salgyt bölüminiň başlygynyň  wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrap häkimligi, 05.03.2018 ý., sagat 11.00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hazar şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrabynyň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Ataýewa Bägül Amanmuhammedowna,
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň 3-nji orta mekdebiniň mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 11.00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hazar şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Esenguly etrabynyň medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

 

39-njy «Serdar» saýlaw okrugy

Soltyýew Döwran Serdarowiç,
Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň medeniýet öýi, 06.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň 12-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Öwezow Tahyr Bäşimowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Serdar şäher komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 16-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Serdar şäheriniň 12-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy

Öwlüýägulyýew Nerçe  Aýdogdyýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we  agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serdar etrabynyň Purnuwar geňeşliginiň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00

Durdyýew Saparmämmet Pygyýewiç,
Magtymguly etrabynyň 14-nji orta mekdebiniň  müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly etrabynyň Magtymguly şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serdar etrabynyň Purnuwar geňeşliginiň medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Magtymguly etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy

Hydyrowa Nursoltan Jumageldiýewna,
Balkan welaýatynyň Etrek etrabynyň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gumdag şäher häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 8-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 2-nji sport mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň  Balkan welaýat bölüminiň alyp baryjy hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gumdag şäher häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 8-nji orta mekdebi, 11.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 2-nji sport mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Öwlüýägulyýew Kadyrberdi Allaberenowiç,
Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet, ösüş we maýa goýumlar bölümçesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gumdag şäher häkimligi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 8-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Etrek etrabynyň 2-nji sport mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 11-00

 

DAŞOGUZ  WELAÝATY

 

42-nji «Daşoguz» saýlaw okrugy

Goçmedow Myratgeldi Amangeldiýewiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň  Daşoguz welaýat komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Žarikow Sergeý Wiktorowiç,
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýat şahamçasynyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

43-nji «Şabat» saýlaw okrugy

Piriýewa Bahar Gazakowna,
Daşoguz welaýatynyň Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik  toplumynyň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky lukmançylyk mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 46-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 28-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00

Džabbarow Kahraman Bahtiýarowiç,
Daşoguz welaýatynyň «Dökünhimiýa» müdirliginiň baş buhgalteri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň Gurbansoltan eje adyndaky lukmançylyk mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 46-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 28-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy

Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna,
Daşoguz welaýat  inçekesel hassahanasynyň çagalar bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 25-nji orta mekdebi, 01.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 20-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Garaýew Baýly Magsutnazarowiç,
Daşoguz welaýatynyň statistika müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 25-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 20-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy

Gaýypow Serdar Aşyrowiç,
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyöň Daşoguz welaýat komitetiniň  başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň N.Andalyp adyndaky sazly drama teatry, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Arazow Serdar Arazdurdyýewiç,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň N.Andalyp adyndaky sazly drama teatry, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Hangeldiýew Batyr Hangeldiýewiç,
Daşoguz şäheriniň 1-nji çagalar-ýetginjekler sport mekdebiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň N.Andalyp adyndaky sazly drama teatry, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Daşoguz şäheriniň 14-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

 

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy

Taýmazow Batyr Jumadurdyýewiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Merkezi geňeşiniň Halkara hyzmatdaşlygy bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap Sungat mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Akdepe şäher Geňeşi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Buzlyýew Öwez Dädebaýewiç,
Akdepe etrabynyň Bilim bölüminiň müdiriniň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap Sungat mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Akdepe şäher Geňeşi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Seýidow Nurgeldi Işanberdiýewiç,
Akdepe etrap häkimliginiň Işleri dolandyryş müdirliginiň bölüm müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap häkimligi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrap Sungat mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Akdepe şäher Geňeşi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy

Nepesowa Täzegül Hakberdiýewna,
Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk  orta okuw mekdebiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 54-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00

Allabaýew  Maksat Gaýypnazarowç,
«Daşoguzsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Akdepesuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň baş mehanigi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 54-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

Ataýew Ýazmämmet Güýçgeldiýewiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Daşoguz welaýat geňeşinuiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 54-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň Orazgeldi Ärsaryýew adyndaky geňeşliginiň Geňeşi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Akdepe etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

 

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy

Jumanazarow Nurmyrat Aşyrowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň Rowaçlyk geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň Guwanç Atamedow adyndaky geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Kurtow Sapargeldi Ýegennazarowiç,
«Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň  Boldumsaz etrap şahamça-synyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň Rowaçlyk geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň Guwanç Atamedow adyndaky geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

 

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy

Garabaýewa Baýramgül Gurbanmyradowna,
Boldumsaz etrabynyň 27-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap medeniýet merkezi, 05.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap Pagta arassalaýjy kärhanasy, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Gazakow Tirkeş Rejebowiç,
Daşoguz welaýatynyň Boldymsaz  etrabynyň jemagat hojalygy müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap medeniýet merkezi, 07.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap Pagta arassalaýjy kärhanasy, 14.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 11-00

Soltyýew Saparmyrat Aýmyradowiç,
Daşoguz welaýat ýer serişdeleri müdirliginiň Boldumsaz etrap bölüminiň ýolbaşçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap medeniýet merkezi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrap Pagta arassalaýjy kärhanasy, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Boldumsaz etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

 

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy

Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrap medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly şäher medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 41-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Sopyýewa Maýsa Kurbanowna,
Daşoguz welaýatynyň köpugurly hassahanasynyň Toksikologiýa we gemodializ bölüminiň toksikolog lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrap medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly şäher medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 41-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

 

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy

Hudaýnazarowa Jemal Seýitjanowna,
Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap hassahanasynyň inçekesel bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 45-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

Gurbanmedow Hudaýberdi Allaberdiýewiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Görogly etrap komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 45-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

Nazarowa Almagül,
Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 45-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Balyş Öwezow adyndaky geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 23.03.2018 ý., sagat 11-00

 

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy

Seýilow Baýly Toýlyýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny  goramak baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Hüdük Myradow adyndaky geňeşligiň oba medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Türkmenistan geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Meredow Nurgeldi Öwezdurdyýewiç,
«Altyn güneş» hojalyk jemgyýetiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Hüdük Myradow adyndaky geňeşligiň oba medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Görogly etrabynyň Türkmenistan geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy

Amanowa Tyllagözel Ýelybaýewna,
Daşoguz welaýat häkimliginiň «Bagt köşgi» toý-dabaralar merkeziniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 57-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 50-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç,
«Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýat Gubadag etrap şahamçasynyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 57-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 50-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Garajanow Allanazar,
Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 57-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 50-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy

Nurjanow Haljan Atajanowiç,
Gubadag etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrap medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň Baýdak geňeşliginiň Geňeşi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň Geňeşi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00

Geldimedow Ahmet Rejepowiç,
Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygynyň orunbasary, býujet jemleýji bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrap medeniýet öýi, 27.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň Baýdak geňeşliginiň Geňeşi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň Amyderýa geňeşliginiň Geňeşi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

55-nji «Gurbansoltan eje» saýlaw okrugy

Öwezowa Oguljan,
Daşoguz welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň işgärler bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10:00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 61-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 56-njy orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Amangeldiýew Altybaý,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap birleşiginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10:00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 61-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 56-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Berdigylyjow Kerimberdi Geldiýewiç,
Daşoguz welaýatynyň Ýer serişdeleri müdirliginiň  Akdepe etrap bölüminiň ýolbaşçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 10:00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 61-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 56-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy

Mollaýewa Oguljemal Halbaýewna,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň Marketing kafedrasynyň uly mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Täzezaman geňeşliginiň Geňeşi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Rejepguly Ataýew adyndaky geňeşliginde ýerleşýän sport mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 14-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Taganow Arslan Ataýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz  welaýat birleşmesiniň başlygynyň orunbasary, durmuş, zähmet hukuklary goraýyş  bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Täzezaman geňeşliginiň Geňeşi, 05.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Rejepguly Ataýew adyndaky geňeşliginde ýerleşýän sport mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 14-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

 

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy

Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýatynyň  Gurbansoltan eje adyndaky etrap komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 22-nji orta mekdebi, 28.02.2018ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 31-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 23-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

Nazkulyýew Dädebaý Gurbandurdyýewiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 22-nji orta mekdebi, 06.03.2018ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 31-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 23-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

 

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy

Ataýew Gylyçmyrat Taňňylowiç,
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň  Pagtaçy geňeşliginiň Geňeşiniň arçyny

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 02.03.2018 ý.,  sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 17-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 25-nji orta mekdebi,  23.03.2018 ý., sagat 15-00

Allaýew Aşyrdurdy Aranowiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý.,  sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 17-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 25-nji orta mekdebi,  20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy

Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky  etrabynyň 41-nji orta mekdebiniň  iňlis dili mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 30-njy orta mekdebi,  28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap pagta egriji kärhanasy, 07.03.2018 ý., sagat 10-00

Gurbangylyjow Amanmyrat Geldiýewiç,
Daşoguz welaýatynyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 30-njy orta mekdebi,  05.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap pagta egriji kärhanasy, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

Sobetow Saparmyrat Amanmyradowiç,
Köneürgenç şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 8-nji orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrabynyň 30-njy orta mekdebi,  12.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap pagta egriji kärhanasy, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy

Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Ylym, bilim, medeniýet we  ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 10-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap medeniýet öýi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Gurbanow Batyr Orazmämmedowiç,
«Daşoguzenergo» önümçilik birleşiginiň  S.Türkmenbaşy adyndaky  etrap elektrik ulgamynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 9-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç şäheriniň 10-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köneürgenç etrap medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

 

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy

Saparowa Jennet Kurbanowna,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap geňeşiniň  başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Bossan geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 62-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 34-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

Amanýazowa Enejan Saparmuhammedowna,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 9-njy çagalar bagynyň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Bossan geňeşliginiň oba medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 62-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gubadag etrabynyň 34-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

 

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy

Tažiýewa Tamara Nuraddinowna,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrap hassahanasynyň 3-nji oba saglyk merkeziniň maşgala lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Sadylla Rozmetow adyndaky geňeşliginiň medeniýet merkezi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşliginiň medeniýet merkezi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 23-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Mugaýew Islambek Azatowiç,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Statistika bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Sadylla Rozmetow adyndaky geňeşliginiň medeniýet merkezi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşliginiň medeniýet merkezi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 23-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Annaýewa Güljemal Bekdurdyýewna,
Daşoguz welaýatynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi  müdirliginiň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Sadylla Rozmetow adyndaky geňeşliginiň medeniýet merkezi, 01.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Gaýrat geňeşliginiň medeniýet merkezi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 23-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy

Annaglyçew  Myratglyç Nuryýewiç,
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Önümçilik-tehniki bölüminiň esasy inženeri

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 60-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 61-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 58-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Meredow Nurgeldi Nurymämmedowiç,
Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etraby boýunça döwlet salgyt bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 60-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 61-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 58-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy

Gurbandurdyýewa Jahan Rejepowna,
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň  Daşoguz welaýat şahamçasynyň Ykdysady seljerme we  maliýe bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň medeniýet merkezi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Şöhrat geňeşliginiň medeniýet merkezi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 4-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00

Myradow Baýrammämet Garaşowiç,
Daşoguz welaýatynyň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň medeniýet merkezi, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Şöhrat geňeşliginiň medeniýet merkezi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň 4-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

 

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy

Kakabaýew Çary  Dädebaýewiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 93-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 94-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Amanow Orazgylyç Tagangylyjowiç,
«Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň medeniýet merkezi, 09.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 93-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 94-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy

Taganowa Aýna Ataýewna,
Daşoguz welaýatynyň  Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň  Zähmet bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşligindäki Gölýer oba medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 50-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 52-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

Rejepow Nurybaýram,
S.Türkmenbaşy etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça  bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşligindäki Gölýer oba medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 50-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 52-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

 

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy

Kitaýew Ilmämet Şiriýewiç,
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäher Bilim  bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky geňeşliginde ýerleşýän Akjadepe oba medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Kakalyýewa Gülbahar Jumaýewna,
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň «Marketing»  kafedrasynyň uly mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky geňeşliginde ýerleşýän Akjadepe oba medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy

Sadullaýew Rasul Kamilowiç,
Daşoguz welaýatynyň Salgyt bölüminiň içerki gözegçilik bölümçeiniň uly salgyt inspektory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ruhubelent etrap medeniýet merkezi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ruhubelent etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Altyn toprak geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00

Gandymow Döwletgeldi Hudaýberdiýewiç,
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň 10-njy orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ruhubelent etrap medeniýet merkezi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ruhubelent etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň Altyn toprak geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

 

LEBAP  WELAÝATY

 

69-njy «Darganata» saýlaw okrugy

Daňatarow Kadyr Kakajanowiç,
Lebap welaýatynyň Baş bilim müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Darganata şäher medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Darganata etrabynyň 3-nji sport mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00

Allabergenow Bahadyr Hudaýkulyýewiç,
Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi  bölüminiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Darganata şäher medeniýet öýi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Darganata etrabynyň 3-nji sport mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

70-nji «Seýdi» saýlaw okrugy

Kadamow Orunbaý Şakirjanowiç,
Türkmenabat halkara howa menziliniň Ýerüsti gurnamalary ulanyş we düýpli  gurluşyk boýunça gullugynyň  Düýpli gurluşyklara tehniki gözegçilik boýunça esasy inženeri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji başlangyç hünär okuw mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň pagta egriji fabrigi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Azimowa Laçyn Şadmankulyýewna,
«Çäksiz diýar» hususy kärhanasynyň esaslandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň 15-nji başlangyç hünär okuw mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň pagta egriji fabrigi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

71-nji «Dänew» saýlaw okrug

Abaýew Kakajan,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 17-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 10-njy orta mekdebi, 18.03.2018 ý., sagat 15-00

Metkulyýew Muratjan Jumakulyýewiç,
Türkmenabadyň pagta egriji fabriginiň direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 17-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 10-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy

Mustakowa Mamajan,
Lebap welaýatynyň Dänew etrap hassahanasynyň iç keselleri bölüminiň bölüm müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Garaşsyzlyk şäherçe medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 43-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

Beşimow Ikram Ýoldaşowiç,
Lebap welaýatynyň Dänew etrap häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuwy mekdebiniň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Garaşsyzlyk şäherçe medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 43-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Rasulowa Erkinaý,
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň 10-njy orta mekdebiniň matematika we informatika mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Garaşsyzlyk şäherçe medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Dänew etrabynyň 43-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

 

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy

Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Açyl Mürzäýew adyndaky oba medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 39-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrap häkimligi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Narmamedowa Zerhal Jumakulyýewna,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygynyň orunbasary, başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Açyl Mürzäýew adyndaky oba medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 39-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrap häkimligi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

 

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy

Hudaýberdiýew Döwran Allamuratowiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Zähmetkeş oba medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Gaýybaýat oba medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Gaýypow Semender,
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Weterinariýa gullugynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Zähmetkeş oba medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 16.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Gaýybaýat oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy

Annakulyýewa Näzik Jepbargulyýewna,
Lebap welaýat häkimliginiň  Işgärler, geňeşlikler we  häkimligiň edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç,
Lebap welaýat Salgyt gullugynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşiginiň dolandyryş edarasynyň jaýy, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

 

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy

Çaryýew Oraz Rozyýewiç,
Demir ýol ulaglary ministrliginiň Türkmenabat ýük ýükleýiş-düşüriş işleriniň mehanizmleşdirilen edarasynyş baş inženeriniň wezipesini ýerine ýetiriji

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Kölaryk oba medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 40-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Medeniýet merkezi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Narbaýew Azizjan Reýimkulyýewiç,
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Salgyt bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Kölaryk oba medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň 40-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Çärjew etrabynyň Medeniýet merkezi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

 

77-nji «Farap» saýlaw okrugy

Babamuradow Artur Serdarowiç,
Lebap welaýatynyň Farap etrap häkimliginiň binagäri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Farap şypahanasy, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Osty geňeşligindäki medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00

Rozyýew Gahryman Öwlýakulowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  Türkmenabat şäher komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Farap şypahanasy, 19.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Osty geňeşligindäki medeniýet öýi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

Awlýakuliýew Intizar Döwrankuliýewiç,
Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň 3-nji orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň 21-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Farap şypahanasy, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Farap etrabynyň Osty geňeşligindäki medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

 

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy

Kerimberdiýew Şöwket Ýagmyrowiç,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýat bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 34-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 7-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat Lokomotiw deposy, 14.03.2018 ý., sagat 10-00

Mustakowa Hatyja Myradowna,
Türkmenabat şäheriniň 39-njy «Ülker» çagalar bagynyň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 34-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 7-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat Lokomotiw deposy, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Italmazow Agamyrat Allaberdiýewiç,
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Türkmenobasenagat-taslama» önümçilik kärhanasynyň «Türkmenabatobasenagat-taslama» kärhanasynyň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 34-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 7-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat Lokomotiw deposy, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

79-njy «Ýaşlyk» saýlaw okrugy

Kulyýewa Gunça Baýramowna,
«Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň Lebap welaýat şahamçasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

Öwezowa Aknur Sapardurdyýewna,
Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň Işgärler bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň Maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 24-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 4-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy

Seýtiýewa Dürjemal,
Lebap welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň Tiz kömek bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimliginiň 1-nji hünärment mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher Maliýe we ykdysadyýet bölümi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimligi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Mälikgulyýewa Aýkamar Muhtarowna,
Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça milli guramasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimliginiň 1-nji hünärment mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher Maliýe we ykdysadyýet bölümi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimligi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Hanow Maksat Nurmyradowiç,
Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimliginiň 1-nji hünärment mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher Maliýe we ykdysadyýet bölümi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher häkimligi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

 

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy

Hudaýkulyýew Rustam Usmankulyýewiç,
Türkmenabat şäheriniň «Şäherýagtylyk» kärhanasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 27-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 2-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher Medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00

Derkarow Bagtyýar,
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň  Lebap welaýat komitetiniň  Guramaçylyk we syýasy işler bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 27-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 2-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäher Medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

82-nji «Amul» saýlaw okrugy

Kerimowa Dümýägözel Kamylowna,
Lebap welaýat häkimliginiň  söwda, syýahat we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 32-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Lebap welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumy, 12.03.2018 ý., sagat 10-00

Döwranow Aziz Jumadurdyýewiç,
«Lebapsyýahat»  döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň Agrosenagat orta hünär okuw mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmenabat şäheriniň 32-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Lebap welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumy, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy

Mamedow Şöhrat Tagaýmuradowiç, 
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Lebap welaýat dolandyrmasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki Medeniýet merkezi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň Tejribeçiler oba medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

Gubyýewa Mahym Ýaňybaýewna,
I.Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň Sakar şäherindäki Medeniýet merkezi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň Tejribeçiler oba medeniýet öýi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy

Jäjiýew Röwşen Bäşimowiç,
Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Durmuş-ykdysady ösüş we maýa goýumlar bölümçesiniň  esasy hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrap häkimligi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Öwlýagulyýew Batyr Bazargulyýewiç,
Lebap welaýatynyň Saýat etrap häkimliginiň Bilim, durmuş we medeni  ulgamy bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrap häkimligi, 01.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Saýat etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy

Akyýew Babajan Hudurgulyýewiç,
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Medeniýet bölüminiň 1-nji derejeli hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 23-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 49-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Rahmançäge oba medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna,
Lebap welaýat kitaphanasynyň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 49-njy orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Rahmançäge oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy

Aýhanow Bähbit Gutlyýewiç,
Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Berkarar zaman oba medeniýet öýi, 28.02.201 8ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Yslam şäherçe  medeniýet öýi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Ýolbarsow Annadurdy,
«Aga gurluşyk» hususy kärhanasynyň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Berkarar zaman oba medeniýet öýi, 01.03.2018ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Yslam şäherçe  medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

Hudaýkulyýewa  Mahym Öwlüýägulyýewna,
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Bilim bölüminiň hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Berkarar zaman oba medeniýet öýi, 06.03.2018ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Yslam şäherçe  medeniýet öýi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

87-nji «Halac» saýlaw okrugy

Hanatow Merdan Döwletgeldiýewiç,
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Halaç etrap şahamçasynyň dolandyuryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Halaç şäher  medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Surh oba medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Akyýew Bähbit Nobatowiç,
Lebap welaýatynyň Halaç etrap hassahanasynyň  anesteziologiýa reanimasiýa bölüminiň lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrap häkimligi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Halaç şäher  medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Surh oba medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Gurbannazarow Baýramguly Tagandurdyýewiç,
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Ykdysadyýet we maliýe bölüminiň  gazna bölümçesiniň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrap häkimligi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Halaç şäher medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Surh oba medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

88-nji «Cohpetde» saýlaw okrugy

Begenjow Joramyrat  Jumamyradowiç,
Lebap welaýatynyň Halaç etrap hassahanasynyň baş lukmanynyň bejeriş işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Çohpetde şäherçe medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00

Rozyýew Dagdan Çalyýewiç,
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Pelwert alyjylar jemgyýetiniň hasapçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Çohpetde şäherçe medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Allaýarowa Maýagözel Öwlüýägulyýewna,
Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň 3-nji orta mekdebiniň taryh mugallymasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň Çohpetde şäherçe medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Halaç etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy

Hudaýnazarow Myrat Hudaýberdiýewiç,
Kerki etrap hassahanasynyň Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesindäki medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

Reýimowa Gülälek Rozymyradowna,
Lebap welaýatynyň Hojambaz şäheriniň  8-nji orta mekdebiniň  müdiriniň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesindäki medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

 

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy

Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrap häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrap medeniýet merkezi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Rahmanowa Arzuw,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Kerki etrap Geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrap medeniýet merkezi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy

Hojaýew Hanmyrat Mehemmedowiç,
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň Gyzylaýak geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 15-00

Hezretow Aganyýaz Joraýewiç,
Lebap welaýatynyň Kerki etrap bilim bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň Gyzylaýak geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Ýazjumaýew Allanazar Akmyradowiç,
Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Medeniýet bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň Gyzylaýak geňeşligindäki oba medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Kerki etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy

Berdiýew Aganyýaz Rahmanowiç,
Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň  Lebap welaýatynyň Hojambaz etrap  şahamçasynyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz şäheriniň Medeniýet merkezi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Töräýew Jeýhun Ýaraşowiç,
«Çeçit» hususy kärhanasynyň ykdysatçy-maslahatçysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrap häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz şäheriniň Medeniýet merkezi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Kulyýew Azat Joraýewiç,
Lebap welaýatynyň Kerki etyrabynyň 2-nji orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrap häkimligi, 07.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz etrabynyň 25-nji orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Hojambaz şäheriniň Medeniýet merkezi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy

Aşyrow Jeýhun Möwlýamowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Döwletli  etrap komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Tallymerjen medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Hojahaýran medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Döwletli şäherçe medeniýet öýi, 14.03.2018 ý., sagat 10-00

Rahmankulow Rüstem Döwletmuradowiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Döwletli etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Tallymerjen medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Hojahaýran medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Döwletli şäherçe medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

 

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy

Hudaýnazarow Ýusup Goçmyradowiç,
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrap häkimliginiň  Durmuş-medeni ulgamy bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Daşrabat oba medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Pagtaçy oba medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Öwezowa Merjen Allaberdiýewna,
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher hassahanasynyň maşgala lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Daşrabat oba medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň Pagtaçy oba medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Döwletli  etrabynyň 30-njy orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy

Babakulow Merdan,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we  agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň 26-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesindäki medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrap häkimligi, 13.03.2018 ý., sagat 15-00

Mamedow Hudaýkul Jumakulowiç,
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň  himiýa, biologiýa mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň 26-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň Garlyk şäherçesindäki medeniýet öýi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrap häkimligi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

 

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy

Mahmatkulow Nurgeldi Panjiýewiç,
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň  Magdanly şahamçasynyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň 37-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrap häkimliginiň Magdanly şäherindäki binasy, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

Weliýew Meret Joraýewiç,
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň Bilim bölüminiň hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrabynyň 37-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Köýtendag etrap häkimliginiň Magdanly şäherindäki binasy, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

 

MARY  WELAÝATY

 

97-nji «Mary» saýlaw okrugy

Toýlyýewa Gözel Toýlyýewna,
Mary welaýatynyň Mary şäherindäki 51-nji  çagalar bakja bagynyň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäher häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary welaýat kitaphanasy, 02.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş  muzeýi, 14.03.2018 ý., sagat 15-00

Annamuhammedow Azat Muhammetgeldiýewiç,
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň Ulanyş  bölüminiň 1-nji derejeli inženeri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäher häkimligi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary welaýat kitaphanasy, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş  muzeýi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy

Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç,
Mary şäheriniň Pensiýa gaznasy bölüminiň  Pensiýa gatançlaryny dolandyrmak bölümçesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň «Margiana» medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň S.Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgi, 07.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Orazberdiýew Hekimberdi Nurberdiýewiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň  Mary şäher komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň «Margiana» medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň S.Türkmenbaşy adyndaky medeniýet köşgi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy

Taganow Sapargeldi Ataýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň 24-nji zehinli ýaşlar mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň 28-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň iç keseller hassahanasy, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Gurbanmyradow Tirkişmyrat Orazdurdyýewiç,
Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Höwesli geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň 24-nji zehinli ýaşlar mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň 28-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary şäheriniň iç keseller hassahanasy, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy

Muhammetesenow Döwlet Orazowiç,
«Dor bedew» hojalyk jemgyýetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň S. Türkmenbaşy adyndaky sagaldyş merkezi şypahanasy, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň 6-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00

Ýaşuzakow Agageldi Gurbandurdyýewiç,
Baýramaly etrap häkimliginiň Ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň S. Türkmenbaşy adyndaky sagaldyş merkezi şypahanasy, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly şäheriniň 6-njy orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00

 

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy

Magtymow Wepa Sapargulyýewiç,
Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň mugallymy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Döwletli zaman şäherçesiniň medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Gökhan geňeşliginiň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Parahat şäherçesiniň medeniýet öýi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Janmyradow Maksat Çarymyradowiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Döwletli zaman şäherçesiniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Gökhan geňeşliginiň medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Oguzhan etrabynyň Parahat şäherçesiniň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 10-00

 

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy

Atajanow Maksat Kakajanowiç,
Mary şäherindäki «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmengözleggeofizika» müdirliginiň 43-nji sarsgyn toplumynyň geofizigi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 40-njy orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 34-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

Seýidow Gurbangeldi,
Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 40-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 34-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 09-00

 

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy

Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç,
Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 2-nji çagalar bagy, 07.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

Amangeldiýew Babamyrat Amanberdiýewiç,
Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň döwlet weterinar gullugynyň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 2-nji çagalar bagy, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 19-njy orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesiniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 08-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 16-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Gurbanowa Ogulgerek Akumedowna,
Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň 5-nji orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň Peşanaly şäherçesiniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 13-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 16-njy orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

 

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy

Berkeliýew Amangeldi Öwezberdiýewiç,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Gazna bölümçesiniň  başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 39-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 09-00

Allahanow Sapardurdy Çaryýewiç,
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň  Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 39-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň 22-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Mary etrabynyň Diýar geňeşliginiň medeniýet öýi, 19.03.2018 ý., sagat 11-00

 

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy

Çaryýew Begenç Şadurdyýewiç,
Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam huluklary baradaky  türkmen milli institutynyň direktory

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň Mary-2 harby şäherçesiniň medeniýet öýi, 03.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 11-nji çagalar bagy, 09.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 36-njy orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 10-00

Esenowa Sülgün Kerimowna,
Mary şäheriniň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Gazna bölümçesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň Mary-2 harby şäherçesiniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 11-nji çagalar bagy, 13.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 36-njy orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 09-00

 

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy

Pirkulyýew Maksat Öwezberdiýewiç,
«Wekilbazarsuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň abzallar bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň A.Gandymow adyndaky geňeşliginiň medeniýet öýi, 01.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 37-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 12-nji çagalar bagy, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Welmiýew Röwşen Ýagşymyradowiç,
Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Mahabat müdirliginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň A.Gandymow adyndaky geňeşliginiň medeniýet öýi, 09.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 37-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 12-nji çagalar bagy, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy

Hojanepesow  Sapa Halnazarowiç,
Telekeçi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 17-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

Babaýew Gurbanmuhammet Durdyýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynyň Şatlyk şäher birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçesiniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 38-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Wekilbazar etrabynyň 17-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 16-00

 

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy

Babaýew Soltangeldi Berdiýewiç,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge şäheriniň medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň medeniýet öýi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 13-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Geldiýew Kerim Gurbanowiç,
«Sedaş Inşat A.Ş.» kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň Işgärler bölüminiň hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 13-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy

Gurbanow Kakageldi Isaýewiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 6-njy orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Agzybir geňeşliginiň  medeniýet öýi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 4-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

Babaýewa Sülgün Geldimyradowna,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Sakarçäge etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 6-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Agzybir geňeşliginiň  medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 4-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 11-00

 

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy

Ogşukow Myrat Orazmuhammedowiç,
«Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň Sakarçäge şahamçasynyň dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň, 26-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Keseýap geňeşliginiň  medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 9-njy orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00

Gurbandurdyýew Merdan Atageldiýewiç,
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň  Mary meýdançasyndaky guýularda  geofiziki gözlegler boýunça  önümçilik tehnologiki gullugynyň başlygynyň orunbasary

Birinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň, 26-njy orta mekdebi, 07.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň Keseýap geňeşliginiň  medeniýet öýi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Sakarçäge etrabynyň 9-njy orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

112-nji «Merw» saýlaw okrugy

Annamyradowa Gülşirin Ataýewna,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň sahna ussady

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 51-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 47-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

Hallyýew Bäşim Kakajanowiç,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 03.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 51-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 09-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 47-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

Saparow Durdy Nazarowiç,
Mary welaýatynyň Garagum etrap häkimliginiň Ykdysadyýet we sarp ediş toplumy bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 51-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 47-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

 

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy

Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna,
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap prokurorynyň  Umumy gözegçilik ugry boýunça uly kömekçisi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 10-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň  49-njy orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 1-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 10-00

Haýytgulyýew Aganazar Hudaýnazarowiç,
Türkmengala etrabynyň sport komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 10-njy orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň  49-njy orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 1-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy

Annaýew Orazberdi Amannurowiç,
Mary welaýatynyň Garagum etrap hassahanasynyň Hirurgiýa bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrap häkimligi, 09.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň  Bagtyýarlyk şäherçesiniň medeniýet öýi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 1-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 16-00

Süleýmanow Sapargylyç  Tekegylyjowiç,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrap hassahanasynyň çaga dogrulýan bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrap häkimligi, 02.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň  Bagtyýarlyk şäherçesiniň medeniýet öýi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 1-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 10-00

Pygamow Saýlaw Kakaýewiç,
Mary welaýatynyň ýer serişdeleri müdirliginiň  Baýramaly etrap ýer serişdeleri bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň  Bagtyýarlyk şäherçesiniň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Baýramaly etrabynyň 1-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 10-00

 

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy

Handurdyýew Öwezdurdy Sähetdurdyýewiç,
Mary welaýatynyň Okuw-terbiýeçilik toplumynyň bölüm başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrap häkimligi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrabynyň Şatlyk geňeşliginiň medeniýet öýi, 08.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrabynyň 23-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00

Amanow Berdi Kanageldiýewiç,
Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň «Garagum kanaly» daýhan birleşiginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrap häkimligi, 02.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrabynyň Şatlyk geňeşliginiň medeniýet öýi, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Garagum etrabynyň 23-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy

Täşliýew Muhammetnazar Akmuhammedowiç,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmengala etrap komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Hojanyýazowa Gülşat Aşyrgylyjowna,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň 7-nji çagalar bakja bagynyň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala şäheriniň medeniýet öýi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 08.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00

Goşaýew Batyr Ahmedowiç,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala şäheriniň medeniýet öýi, 03.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 33-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

 

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy

Garaýew Atamyrat Eşekgulyýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmengala etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 7-nji orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 14.03.2018 ý., sagat 11-00

Orazow Täşli Öwezmyradowiç, 
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmengala etrap geňeşiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 7-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

Pygamow Ýazgeldi Narmämmedowiç,
Mary welaýatynyň Türkmengala etrap hassahanasynyň baş lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 7-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Türkmengala etrabynyň 29-njy orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 10-00

 

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy

Meredow Rejepgeldi Ýazjumaýewiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrap häkimligi, 06.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 31-nji orta mekdebi, 09.03.2018 ý., sagat 09-00

Hojageldiýewa Maral Goçmyradowna,
Ýolöten etrabynyň Momataý  geňeşliginiň Geňeşiniň kätibi

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrap häkimligi, 05.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 31-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-00

 

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy

Hümmedowa Maýagözel Orazjumaýewna,
Mary welaýatynyň Ýolöten etrap hassahanasynyň Maslahat beriş, kesel anyklaýyş bölüminiň  narkolog lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň Momataý oba medeniýet öýi, 09.03.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 19-njy çagalar bagy, 14.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 20-nji çagalar bagy, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Baýhanowa Oguljennet Allaberdiýewna,
Mary welaýatynyň Ýolöten etrap häkimliginiň  baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň Momataý oba medeniýet öýi, 01.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 19-njy çagalar bagy, 10.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 20-nji çagalar bagy, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

 

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy

Muhammetorazow Gurbanmyrat Allaberdiýewiç,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Murgap etrap birleşmesiniň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 15-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrap häkimligi, 12.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň sport mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 11-00

Şadyýew Atajan Amandurdyýewiç,
Mary welaýatynyň Murgap etrap Bilim bölüminiň hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň medeniýet öýi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrap häkimligi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň sport mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 11-00

 

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy

Çarygulyýewa Güljahan Amanmyradowna,
Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky «Arkadagyň bagtyýar nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 36-njy orta mekdebi, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 5-nji orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 16.03.2018 ý., sagat 15-00

Agamyradow Agamyrat Berdimyradowiç,
Mary welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň  başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 36-njy orta mekdebi, 02.03.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 5-nji orta mekdebi, 11.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 12-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 15-00

 

122-nji «Miras» saýlaw okrugy

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç,
Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 7-nji çagalar bagy, 28.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň 37-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 15-00

Garaýewa Aýjeren Hommadowna,
Aşgabat şäheriniň 5-nji Saglyk öýüniň  baş lukmany

Birinji duşuşyk ýygnagy: Murgap etrabynyň 7-nji çagalar bagy, 06.02.2018 ý., sagat 09-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň 37-nji orta mekdebi, 10.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Murgap şäheriniň 11-nji orta mekdebi, 17.03.2018 ý., sagat 15-00

 

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy

Sähetgulyýew Ýusup Mämmedowiç,
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň baş buhgalteri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-00
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrap häkimligi, 07.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 11-00

Gurbangeldiýew Guwanç Töräýewiç,
Tagtabazar etrap häkimliginiň işleri dolandyryş müdirliginiň  hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň medeniýet öýi, 05.02.2018 ý., sagat 09-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrap häkimligi, 09.03.2018 ý., sagat 10-30
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 14-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 11-30

 

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy

Rozyýew Kasym Ýagşynazarowiç,
Mary welaýatynyň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 01.03.2018 ý., sagat 09-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 09-30
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 15.03.2018 ý., sagat 08-30

Harsalow Ýusup Jumadurdyýewiç,
Tagtabazar etrabynyň 16-njy orta mekdebiniň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 20-nji orta mekdebi, 05.03.2018 ý., sagat 10-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 24-nji orta mekdebi, 12.03.2018 ý., sagat 15-30
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Tagtabazar etrabynyň 3-nji orta mekdebi, 19.03.2018 ý., sagat 11-30

 

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy

Setdarow Agajuma Ýazgulyýewiç,
Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň başlygy

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat şäheriniň medeniýet öýi, 28.02.2018 ý., sagat 10-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat etrabynyň 5-nji çagalar bagy, 05.03.2018 ý., sagat 11-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 13.03.2018 ý., sagat 11-30

Öwezow Amandurdy Muhammetmyradowiç,
Mary welaýatynyň Serhetabat etrap häkimliginiň Oba hojalygynda özgertmeler we  döwrebap usullary ornaşdyrmak bölüminiň baş hünärmeni

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat şäheriniň medeniýet öýi, 02.03.2018 ý., sagat 10-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat etrabynyň 5-nji çagalar bagy, 10.03.2018 ý., sagat 10-30
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 20.03.2018 ý., sagat 11-00

Kelhanow Hekimberdi Rahymowiç,
Mary welaýatynyň Setrhetabat etrap häkimliginiň  Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary  bilen işlemek bölüminiň müdiri

Birinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat şäheriniň medeniýet öýi, 06.03.2018 ý., sagat 10-30
Ikinji duşuşyk ýygnagy: Serhetabat etrabynyň 5-nji çagalar bagy, 12.03.2018 ý., sagat 10-00
Üçünji duşuşyk ýygnagy: Ýolöten etrabynyň 42-nji orta mekdebi, 23.03.2018 ý., sagat 15-00

 


2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçirilen saýlawlarda
Türkmenistanyň Mejlisiniň
VI çagyrylyşynyň saýlanylan deputatlaryň
SANAWY

 

Aşgabat şäheri

 

1-nji «Garaşsyzlyk» saýlaw okrugy
Babaýew Kasymguly Gulmyradowiç

2-nji «Bitaraplyk» saýlaw okrugy
Baýramowa Gurbangül Geldiýewna

3-nji «Azatlyk» saýlaw okrugy
Öwekowa Jennet Ýazberdiýewna

4-nji «Berkararlyk» saýlaw okrugy
Owganow Saparmyrat Esenowiç

5-nji «Parahatçylyk» saýlaw okrugy
Tagandurdyýewa Gülşirin Tagandurdyýewna

6-njy «Köpetdag» saýlaw okrugy
Süleýmanow Süleýman

7-nji «Güneş» saýlaw okrugy
Mämmedowa Gülşat Sahyýewna

8-nji «Dostluk» saýlaw okrugy
Tagandurdyýewa Sülgün Meýlisowna

9-njy «Älem» saýlaw okrugy
Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç

10-njy «Arçabil» saýlaw okrugy
Durdyýew Serdar Gulmuhammedowiç

11-nji «Bagtyýarlyk» saýlaw okrugy
Saparlyýewa Şemşat Hudaýberdiýewna

12-nji «Aşgabat» saýlaw okrugy
Mämmedow Resulberdi Nurmämmedowiç

13-nji «Köşi» saýlaw okrugy
Seýdibaýew Azat Nurberdiýewiç

14-nji «Ruhabat» saýlaw okrugy
Gulgeldiýew Gulgeldi

15-nji «Büzmeýin» saýlaw okrugy
Gurbanberdiýew Muhammetnazar Sapargeldiýewiç

16-njy «Gökje» saýlaw okrugy
Orazgylyjow Orazgylyç Aşyrmämmedowiç

 

Ahal welaýaty

 

17-nji «Arçman» saýlaw okrugy
Gutlyýew Welmyrat Rejepalyýewiç

18-nji «Bäherden» saýlaw okrugy
Gurbanow Maksatberdi Yslamberdiýewiç

19-njy «Gökdepe» saýlaw okrugy
Kömekow Nury Babaýewiç

20-nji «Yzgant» saýlaw okrugy
Geldiýew Kerimguly Gurbangulyýewiç

21-nji  «Derweze» saýlaw okrugy
Berkeliýewa Gurbangül Baýramberdiýewna

22-nji «Änew» saýlaw okrugy
Sarjaýew Annamuhammet Ataýewiç

23-nji «Ak bugdaý» saýlaw okrugy
Öräýew Möwlam

24-nji «Kaka» saýlaw okrugy
Göjenowa Aýşat Muhammetdurdyýewna

25-nji «Duşak» saýlaw okrugy
Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiç

26-njy «Tejen» saýlaw okrugy
Çaryýew Ahmet Amangeldiýewiç

27-nji «Agalaň» saýlaw okrugy
Işanow Şatlyk Gurbanowiç

28-nji «Göniamaşa» saýlaw okrugy
Hudaýnazarow Pirnazar

29-njy «Babadaýhan» saýlaw okrugy
Myradowa Baýramsoltan

30-njy «Altyn asyr» saýlaw okrugy
Atageldiýew Baýrammyrat

31-nji «Sarahs» saýlaw okrugy
Aşyrow Gurbangeldi Jumamyradowiç

 

Balkan welaýaty

 

32-nji «Balkan» saýlaw okrugy
Taýlyýew Atamyrat Baýmyradowiç

33-nji «Balkanabat» saýlaw okrugy
Keriýew Ýazpolat Nurpoladowiç

34-nji «Daşarbat» saýlaw okrugy
Diwanowa Meňli Abalakowna

35-nji «Awaza» saýlaw okrugy
Gurbanow Berdimämmet Hanmämmedowiç

36-njy «Türkmenbaşy» saýlaw okrugy
Tanaýew Amangurban Tagangurbanowiç

37-nji «Bereket» saýlaw okrugy
Annataganow Döwran Nepestaganowiç

38-nji «Esenguly» saýlaw okrugy
Tagandurdyýew Dawutdurdy Annaýewiç

39-njy «Serdar» saýlaw okrugy
Öwezow Tahyr Bäşimowiç

40-njy «Magtymguly» saýlaw okrugy
Durdyýew Saparmämmet Pygyýewiç

41-nji «Gumdag» saýlaw okrugy
Hajymämmedow Baýrammyrat Amanalyýewiç

 

Daşoguz welaýaty

 

42-nji «Daşoguz» saýlaw okrugy
Goçmedow Myratgeldi Amangeldiýewiç

43-nji «Şabat» saýlaw okrugy
Piriýewa Bahar Gazakowna

44-nji «Altynýol» saýlaw okrugy
Gylyçmyradowa Jeren Aşyrgeldiýewna

45-nji «Diýar» saýlaw okrugy
Arazow Serdar Arazdurdyýewiç

46-njy «Akdepe» saýlaw okrugy
Buzlyýew Öwez Dädebaýewiç

47-nji «Nowruz» saýlaw okrugy
Nepesowa Täzegül Hakberdiýewna

48-nji «Rowaçlyk» saýlaw okrugy
Kurtow Sapargeldi Ýegennazarowiç

49-njy «Boldumsaz» saýlaw okrugy
Gazakow Tirkeş Rejebowiç

50-nji «Görogly» saýlaw okrugy
Tuwakow Merdan Baýramdurdyýewiç

51-nji «Yzmykşir» saýlaw okrugy
Nazarowa Almagül

52-nji «Aksaraý» saýlaw okrugy
Seýilow Baýly Toýlyýewiç

53-nji «Gubadag» saýlaw okrugy
Ýowbasarow Merdan Saparbaýewiç

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy
Nurjanow Haljan Atajanowiç

55-nji «Gurbansoltan eje» saýlaw okrugy
Öwezowa Oguljan

56-njy «Täzezaman» saýlaw okrugy
Mollaýewa Oguljemal Halbaýewna

57-nji «Agzybirlik» saýlaw okrugy
Gurbandurdyýew Şatlyk Meretdurdyýewiç

58-nji «Köneürgenç» saýlaw okrugy
Allaýew Aşyrdurdy Aranowiç

59-njy «Derýalyk» saýlaw okrugy
Annakurbanowa Aýgül Kurbandurdyýewna

60-njy «Gürgenç» saýlaw okrugy
Babaýew Baýmyrat Atanaýewiç

61-nji «Bossan» saýlaw okrugy
Amanýazowa Enejan Saparmuhammedowna

62-nji «S.Rozmetow» saýlaw okrugy
Tažiýewa Tamara Nuraddinowna

63-nji «Nowbahar» saýlaw okrugy
Meredow Nurgeldi Nurymämmedowiç

64-nji «S.A.Nyýazow» saýlaw okrugy
Gurbandurdyýewa Jahan Rejepowna

65-nji «S.Türkmenbaşy» saýlaw okrugy
Amanow Orazgylyç Tagangylyjowiç

66-njy «Aýböwür» saýlaw okrugy
Taganowa Aýna Ataýewna

67-nji «Sarygamyş» saýlaw okrugy
Kakalyýewa Gülbahar Jumaýewna

68-nji «Ruhubelent» saýlaw okrugy
Sadullaýew Rasul Kamilowiç

 

Lebap welaýaty

 

69-njy «Darganata» saýlaw okrugy
Daňatarow Kadyr Kakajanowiç

70-nji «Seýdi» saýlaw okrugy
Azimowa Laçyn Şadmankulyýewna

71-nji «Dänew» saýlaw okrugy
Metkulyýew Muratjan Jumakulyýewiç

72-nji «Asuda» saýlaw okrugy
Mustakowa Mamajan

73-nji «Hojagala» saýlaw okrugy
Dosmedow Merdan Hudaýberenowiç

74-nji «Amyderýa» saýlaw okrugy
Hudaýberdiýew Döwran Allamuratowiç

75-nji «Zergär» saýlaw okrugy
Joraýew Serdar Açyldurdyýewiç

76-njy «Çärjew» saýlaw okrugy
Narbaýew Azizjan Reýimkulyýewiç

77-nji «Farap» saýlaw okrugy
Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç

78-nji «Jeýhun» saýlaw okrugy
Kerimberdiýew Şöwket Ýagmyrowiç

79-njy «Ýaşlyk» saýlaw okrugy
Kulyýewa Gunça Baýramowna

80-nji «Türkmenabat» saýlaw okrugy
Hanow Maksat Nurmyradowiç

81-nji «Lebap» saýlaw okrugy
Derkarow Bagtyýar

82-nji «Amul» saýlaw okrugy
Kerimowa Dünýägözel Kamylowna

83-nji «Sakar» saýlaw okrugy
Gubyýewa Mahym Ýaňybaýewna

84-nji «Saýat» saýlaw okrugy
Jäjiýew Röwşen Bäşimowiç

85-nji «Garabekewül» saýlaw okrugy
Amanowa Göwher Döwletgeldiýewna

86-njy «Pelwert» saýlaw okrugy
Ýolbarsow Annadurdy

87-nji «Halaç» saýlaw okrugy
Gurbannazarow Baýramguly Tagandurdyýewiç

88-nji «Çohpetde» saýlaw okrugy
Begenjow Joramyrat Jumamyradowiç

89-njy «Astanababa» saýlaw okrugy
Hudaýnazarow Myrat Hudaýberdiýewiç

90-njy «Kerki» saýlaw okrugy
Möwlýamberdiýew Agajan Jorageldiýewiç

91-nji «Ýalkym» saýlaw okrugy
Hezretow Aganiýaz Joraýewiç

92-nji «Hojambaz» saýlaw okrugy
Berdiýew Agamyrat Rahmanowiç

93-nji «Döwletli» saýlaw okrugy
Rahmankulow Rüstem Döwletmuradowiç

94-nji «Köýtendag» saýlaw okrugy
Hudaýnazarow Ýusup Goçmyradowiç

95-nji «Garlyk» saýlaw okrugy
Babakulow Merdan

96-njy «Magdanly» saýlaw okrugy
Mahmatkulow Nurgeldi Panjiýewiç

 

Mary welaýaty

 

97-nji «Mary» saýlaw okrugy
Annamuhammedow Azat Muhammetgeldiýewiç

98-nji «Şapak» saýlaw okrugy
Muhammetberdiýew Şatlyk Muhammetçaryýewiç

99-njy «Kemine» saýlaw okrugy
Taganow Sapargeldi Ataýewiç

100-nji «Baýramaly» saýlaw okrugy
Mämmetesenow Döwlet Orazowiç

101-nji «Oguzhan» saýlaw okrugy
Janmyradow Maksat Çarymyradowiç

102-nji «Jemgyýet» saýlaw okrugy
Seýidow Gurbangeldi

103-nji «Zarpçy» saýlaw okrugy
Annagurbanow Bäşim Durdyýewiç

104-nji «Peşanaly» saýlaw okrugy
Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç

105-nji «Türkmenistan» saýlaw okrugy
Allahanow Sapardurdy Çaryýewiç

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy
Çaryýew Begenç Şadurdyýewiç

107-nji «Rysgally» saýlaw okrugy
Pirkulyýew Maksat Öwezberdiýewiç

108-nji «Wekilbazar» saýlaw okrugy
Hojanepesow Sapa Halnazarowiç

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy
Babaýew Soltangeldi Berdiýewiç

110-njy «Garaýap» saýlaw okrugy
Gurbanow Kakageldi Isaýewiç

111-nji «Çaşgyn» saýlaw okrugy
Ogşukow Myrat Orazmuhammedowiç

112-nji «Merw» saýlaw okrugy
Saparow Durdy Nazarowiç

113-nji «Soltan Sanjar» saýlaw okrugy
Ýegenowa Jeren Ýazdurdyýewna

114-nji «Mekan» saýlaw okrugy
Süleýmanow Sapargylyç Tekegylyjowiç

115-nji «Garagum» saýlaw okrugy
Amanow Berdi Kanalgeldiýewiç

116-njy «Türkmengala» saýlaw okrugy
Täşliýew Muhammetnazar Akmuhammedowiç

117-nji «Rehnet» saýlaw okrugy
Garaýew Atamyrat Eşekgulyýewiç

118-nji «Ýolöten» saýlaw okrugy
Meredow Rejepgeldi Ýazjumaýewiç

119-njy «Soltanbent» saýlaw okrugy
Hümmedowa Maýagözel Orazjumaýewna

120-nji «Murgap» saýlaw okrugy
Muhammetorazow Gurbanmyrat Allaberdiýewiç

121-nji «Ylham» saýlaw okrugy
Çarygulyýewa Güljahan Amanmyradowna

122-nji  «Miras» saýlaw okrugy
Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç

123-nji «Tagtabazar» saýlaw okrugy
Gurbangeldiýew Guwanç Töräýewiç

124-nji «Pendi» saýlaw okrugy
Rozyýew Kasym Ýagşynazarowiç

125-nji «Serhetabat» saýlaw okrugy
Setdarow Agajuma Ýazgulyýewiç


 

2019-njy ýylyň 31-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlanylanlaryň SANAWY

 

Daşoguz welaýaty

 

54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy
Ataýewa Gurbangül Kakalyýewna

 

Mary welaýaty

 

106-njy «Wekil» saýlaw okrugy
Serdarow Ata Öweznepesowiç

109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy
Gurbanow Mekan Çaryýewiç