TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

2021-NJI ÝYLYŇ 28-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

 


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary: jemler, sanlar


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat


2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärler barada maglumat


Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň saýlanan agzalarynyň sanawy​​​


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary: jemler, sanlar

 

 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň karary esasynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde, ýagny, mart aýynyň 28-ine geçirmek bellenildi.

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň 2020-njy ýylyň 28-nji noýabrynda kabul eden karary esasynda, saýlaw möwsümi 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlandy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda her welaýatyň, Aşgabat şäheriniň çägi sekiz mandatly bir okrugdyr.

Türkmenistanyň  Milli  Geňeşiniň  Halk  Maslahatynyň  düzümi 56 agzadan ybarat bolup, her welaýatdan we Aşgabat şäherinden sekiz agza welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan göni däl saýlaw hukugynyň esasynda gizlin ses bermek arkaly saýlanylýar.

Türkmenistanyň  Milli  Geňeşiniň  Halk  Maslahatynyň  sekiz agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Saýlawlaryň demokratik ýagdaýda geçirilişi jemgyýetçiligiň synçy nazarynda boldy. Saýlawlaryň ähli tapgyrlaryna syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440-sy syn etdi. Şol sanda:

 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan 83;
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler  partiýasy
 •  tarapyndan 60;
 • Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan 72;
 • Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryndan 72;
 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginden 66;
 • Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasyndan 67;
 • Raýatlar toparlary tarapyndan 16;
 • Dalaşgärler tarapyndan 4 milli synçy bellenildi.

Saýlawlary aýanlyk şertlerinde geçirmek maksady bilen welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynda bellige alnan bu milli synçylar öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlar bilen baglanyşykly işlere işjeň gatnaşyp,syn etdiler. Has takygy, ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde saýlawlaryň geçişine syn eden milli synçylaryň sany aşakdaky ýalydyr:

 • Ahal welaýatynda         62;
 • Balkan welaýatynda     89;
 • Daşoguz welaýatynda  80;
 • Lebap welaýatynda      84;
 • Mary welaýatynda        92;
 • Aşgabat şäherinde       33.

Dalaşgärleri hödürlemek 2021-nji ýylyň 6-njy fewralynda  başlandy we 2-nji martda tamamlandy.

Dalaşgärleri bellige almak 11-nji fewraldan 7-nji mart aralygynda geçirildi. 

2021-njy ýylyň 28-nji martynda geçirilen saýlawlarda ýurdumyzda dalaşgär hödürlemek boýunça mejlisleriň jemi 56-sy geçirildi. Şolardan:

 • 17-si welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlary tarapyndan;
 • 95-si bolsa etrap, şäher halk maslahatlary tarapyndan geçirildi.

Şeýlelikde, dalaşgärleriň 112-si hödürlendi hem-de olar Merkezi saýlaw topary tarapyndan bellige alyndy. Has anygy, bellige alnan dalaşgärleriň sany aşakdaky ýalydyr:

 • Ahal welaýatyndan          21;
 • Balkan welaýatyndan       21;
 • Daşoguz welaýatyndan   18;
 • Lebap welaýatyndan       18;
 • Mary welaýatyndan         17;
 •  Aşgabat şäherinden        17.

Dalaşgäriň, 83-si, ýagny 74,11 göterimi erkekler, 29-sy, ýagny 25,89 göterimi zenanlardyr.

Şeýle-de, Merkezi saýlaw topary tarapyndan dalaşgärleriň ynanylan adamlarynyň 111-si bellige alyndy.

Bellige alnan dalaşgärleriň saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri olaryň bellige alnan döwründen başlandy we 26-njy martda tamamlandy.

Ýurdumyz boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna  bellige alnan dalaşgärleriň 112-si wagyz işleriniň çäklerinde saýlawçylar, ýagny welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary bilen duşuşyk ýygnaklarynyň 24-sini geçirdiler.

Saýlawlar boýunça her welaýatda we Aşgabat şäherinde bir sany, ýurdumyz boýunça jemi alty sany ses berilýän jaý-saýlaw uçastogy döredildi. Has takygy:

 • Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşginde;
 • Ahal welaýatynyň  Ak bugdaý  etrabynyň  Änew şäherindäki Medeniýet öýünde;
 • Balkan  welaýat  häkimliginiň binasynda;
 • Daşoguz welaýat kitaphanasynyň binasynda;
 • Lebap welaýat kitaphanasynyň binasynda;
 • Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda.

Şol binalarda welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary öz mejlislerini geçirip, ses berdiler.

Saýlaw uçastoklarynda ses bermek sagat 9-dan 11-e çenli geçirildi.

Şeýlelikde, saýlawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgär bäsleşdi. Munuň özi demokratik ýörelgelerimiz esasynda 1 ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşendigini görkezýär.

Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary tarapyndan saýlawçylaryň ýagny, welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň 231 –si hasaba alyndy.

Saýlawlarda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalary işjeň ýagdaýda ses berdiler. Şol sanda:

 • Ahal welaýatynda           97,3 %;
 • Balkan welaýatynda        97,4 %;
 • Daşoguz welaýatynda     100  %;
 • Lebap welaýatynda         100  %;
 • Mary welaýatynda          100  %;
 • Aşgabat şäherinde           97,4 %;

Türkmenistan boýunça jemi 98,7%gatnaşyk boldy.

Saýlaw ulgamyny sanlaşdyrmak işleriniň çäklerinde, saýlawlar güni Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda wideokameralar gurnalyp, saýlawçylaryň ses berişleri Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm internet-saýtynda on-line tertibinde göni görkezildi.

Saýlawlarda ýurdumyz boýunça bellige alnan 112 dalaşgärden  Milli  Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna Türkmenistan boýunça 48 agza  saýlandy. Has anygy:

 • Ahal welaýatyndan        8 agza;
 • Balkan welaýatyndan     8 agza;
 • Daşoguz welaýatyndan  8 agza;
 • Lebap welaýatyndan      8 agza;
 • Mary welaýatyndan        8 agza;
 • Aşgabat şäherinden        8 agza.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň  Milli  Geňeşiniň  Halk  Maslahatynyň 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Milli parlamentiň iki palataly düzüminiň döredilmegi halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň, demokratik düzümleriň berkidilmeginiň, demokratik ýörelgeleri çuň­laşdyrmagyň ýolunda möhüm ähmiýetli ädimdir.

 

 

 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada

M A G L U M A T

 

Saýlawlaryň hukuk binýady

Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryndaky «Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny bellemek hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işini ýola goýmak bilen bagly guramaçylyk işlerini geçirmek hakynda» karary, şeýle hem Merkezi saýlaw toparynyň 2020-nji ýylyň 28-nji noýabryndaky karary saýlawlary geçirmek üçin esas bolup durýar.

2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryndaky «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary  Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan  bellenilýär.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabryndaky karary esasynda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde, ýagny, mart aýynyň 28-ine geçirmek bellenildi. Karar köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.

 

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine 
girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar

2020-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda «Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Saýlaw kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly ulgama geçmegi bilen bagly bolup durýar. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine «Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary» diýlen 1 belgili 6-njy (VI(1))  täze bölüm  goşuldy. Täze bölüm 18 sany täze goşulan maddany öz içine alýar. Bulardan başga-da, Saýlaw kodeksiniň 53 sany maddasyna degişli üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Şeýle hem Saýlaw kodeksiniň 14-nji bölüminiň ady üýtgedildi.

 

Saýlaw möwsümi

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4-nji maddasyna laýyklykda, saýlaw möwsüminiň başlanýandygyny yglan etmek ygtyýarlygy Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topara degişlidir.

Merkezi saýlaw toparynyň 2020-njy ýylyň 28-nji noýabrynda kabul eden karary esasynda, saýlaw möwsüminiň 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlanýandygy yglan edildi.

Merkezi saýlaw toparynyň we onuň garamagyndaky saýlaw toparlarynyň işiniň maksady saýlaw möwsüminiň başyndan ahyryna çenli döwürde ýurduň saýlaw kanunçylygynyň kadalarynyň gyşarnyksyz berjaý edilmegini üpjün etmekden ybaratdyr.

Saýlaw möwsüminiň başlanýandygy hakyndaky habar köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.

 

Saýlaw toparlary, saýlawlara taýýarlyk 
görmek we saýlawlary geçirmek boýunça saýlaw toparlarynyň işi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işlerini Merkezi saýlaw topary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary amala aşyrýarlar.

Saýlawlary geçirmek işlerini Merkezi saýlaw topary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary hem-de welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlary üpjün edýärler.

Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 25-nji noýabryndaky 1507 belgili  kararyna laýyklykda, 15 adamdan ybarat düzümde döredildi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 3-nji oktýabryndaky 1923 belgili  kararyna laýyklykda,  Merkezi saýlaw toparynyň düzümine üýtgetmeler girizildi.

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary Merkezi saýlaw topary tarapyndan  2016-njy ýylyň 25-nji iýunynda 11 adamdan ybarat düzümde döredildi.

Ähli saýlaw toparlary 5 ýyl ygtyýarlyk möhleti bilen döredildi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda her welaýatyň, Aşgabat şäheriniň çägi sekiz mandatly bir okrugdyr.

2020-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde  saýlawlara taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Merkezi saýlaw topary saýlawlara taýýarlyk görmek we geçirmek boýunça işleri meýilnama esasynda alyp barýar.

 

Okuw maslahatlary

Saýlawlara taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça çäreleriň tassyklanylan meýilnamasyna laýyklykda, 2021-nji ýylyň  2-3-nji fewralynda welaýat, Aşgabat şäher, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň agzalaryna usulyýet kömegini bermek maksady bilen ýerlerde okuw maslahatlary geçirildi. Okuw maslahatlarynda  saýlaw toparlarynyň we ýerli halk maslahatlarynyň agzalary  hereket edýän kanunçylyga girizilen  üýtgetmeler we goşmaçalar, saýlawlary geçirmegiň düzgünleri, dalaşgärleri hödürlemegiň we bellige almagyň, saýlaw resminamalaryny ulanmagyň, ses berilýän jaýy enjamlaşdyrmagyň, ses bermegiň we sesleri sanamagyň  tertibi  bilen giňişleýin tanyşdyryldy.

Şeýle hem, 5-nji we 6-njy martda welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlary milli synçylar we habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen şeýle okuw maslahatlary geçirildi.

 

Dalaşgärleri  hödürlemek  we  bellige almak   

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 4 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek hukugy welaýat, etrap, şäher halk maslahatlaryna degişlidir.

Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri syýasy partiýalar, raýatlar toparlary welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyndaky wekilleriniň üsti bilen hödürläp bilerler.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 5 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, dalaşgärleri hödürlemek saýlawlara elli gün galanda başlanyp, ýigrimi bäş gün galanda tamamlanýar. 2021-nji ýylyň 6-njy fewralynda badalga alan dalaşgärleri hödürlemek möwsümi 2-nji martda tamamlandy. Ýurdumyz boýunça dalaşgärleriň jemi 112-si hödürlendi.

Dalaşgärleriň 21-si Ahal welaýaty boýunça, 21-si Balkan welaýaty boýunça, 18-si Daşoguz welaýaty boýunça, 18-si Lebap welaýaty boýunça, 17-si Mary welaýaty boýunça hem-de 17-si Aşgabat şäheri boýunça hödürlenen dalaşgärlerdir.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 6 belgili 50-nji maddasyna laýyklykda, Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri Merkezi saýlaw topary bellige alýar. Bellige almak saýlawlara 45 gün galanda başlanyp, 20 gün galanda tamamlanýar. Ýurdumyz boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna hödürlenen dalaşgärleriň 112-si bellige alyndy. Bellige alnan dalaşgärlere şahsyýetnamalar Merkezi saýlaw topary tarapyndan dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Saýlawlar gününe çenli otuz ýaşy dolan, ýokary bilimli,  soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgär hödürlenilip bilner.

2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek saýlawlarda bir orun üçin iki,  üç dalaşgäriň bäsleşmegine garaşylýar.

Bellige alnan dalaşgärler baradaky habar köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly, ýagny, teleradioýaýlymlaryň, gazetleriň, Merkezi saýlaw toparynyň saýtynyň  üsti bilen ilatyň dykgatyna ýetiriler. Bu bolsa dalaşgärleri hödürlemek möwsüminiň açyk-aýdyňlykda, habar üpjünçiligini kepillendirmek ýagdaýynda geçýändigini görkezýär.

Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärlige hödürleniljek adamlaryň il içinde abraýly, sowatly, arassa, halal, watansöýüji,  iň mynasyp adamlar bolmagyny gazanmak umumy ykrar edilen halkara kadalaryndan we milli kanunlarymyzdan gelip çykýan talaplardyr.

Hödürlenilen wagtyna çenli iş kesilenlik aýyby öz-özünden aýrylmadyk ýa-da kanunda bellenilen tertipde aýrylmadyk adam dalaşgär hödürlenilip bilinmez.

 

Saýlawçylaryň  sanawlary 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda saýlawçylaryň sanawy welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň  berýän maglumatlary esasynda welaýat saýlaw topary tarapyndan düzülýär.

Ses bermäge gatnaşyjylaryň  –  saýlawçylaryň sanawyna welaýat halk maslahatynyň agzalary girizilýär.

Welaýat halk maslahatynyň düzümi 2018-nji ýylda geçirilen ählihalk saýlawlarynda saýlanan 40 agzadan ybaratdyr.

Saýlawlarda ses bermäge gatnaşmagy üçin saýlawçylaryň sanawyna welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalary – ýurdymyz boýunça jemi 240 saýlawçy girizilýär.

 

Saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri 
we  köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde
saýlaw möwsüminiň  beýan edilişi  

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda, dalaşgärler bellige alnandan soň wagyz işleri başlanýar we 2021-nji ýylyň 26-njy martynda tamamlanýar.

Açyklyk we aýanlyk, wagyz işleriniň erkinligi ýörelgelerine laýyklykda, dalaşgärleriň hemmesi üçin deň mümkinçilikler döredilýär. Dalaşgärlere köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde tölegsiz we deň şertlerde çykyş etmek mümkinçiligi kepillendirilýär.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 62-nji maddasyna laýyklykda, syýasy partiýalara, jemgyýetçilik birleşiklerine, Türkmenistanyň raýatlaryna,  dalaşgärlere, dalaşgärleriň ynanylan adamlaryna wagyz işlerini ýurdumyzyň kanunçylygyna laýyklykda erkin geçirmek üpjün edilýär.

Merkezi saýlaw topary dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklarynyň, geçirjek ýygnaklarynyň tertibini tassyklady. Dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyk ýygnaklary mart aýynyň 10-yna başlady we 26-njy marta çenli dowam eder.

Merkezi we welaýat saýlaw toparlarynyň agzalary metbugat neşirleriniň sahypalarynda, teleýaýlymlarda saýlawlara taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada habar berip durýarlar.

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň internet-saýtynda (saylav.gov.tm) Merkezi saýlaw toparynyň saýlaw möwsümine dahylly kabul edýän kararlary, düzgünnamalar we gollanmalar, täzelikler we habarlar haýal etmezden ýerleşdirilip durulýar.

Teleradioýaýlymlarda saýlawlar baradaky habarlar yzygiderli berlip durulýar. Şeýle-de, ses bermegiň, saýlaw býulletenlerini doldurmagyň düzgünlerini düşündirýän wideomahabatlar teleýaýlymlarda görkezilýär.

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary  saýlawlara degişli usuly gollanma kitapçalaryny türkmen, iňlis, rus dillerinde neşir etdi. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksinden gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalary – düzgünnamalar  taýýarlanyldy. Şeýle-de, ündewsuratlar neşir edildi we jemgyýetçilik-köpçülik ýerlerinde ýerleşdiriler.

 

Saýlaw býulleteni   

Saýlawçylaryň öz erk-isleglerini erkin, meýletin we gizlin beýan etmekleriniň guraly bolan saýlaw býulleteni saýlawlary geçirmegiň esasy resminamasydyr.

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 26-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw býulletenleriniň ýazgylaryny tassyklaýar. Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 70-nji maddasyna laýyklykda, saýlaw býulletenlerine Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärleriň hemmesi elipbiý tertibinde girizilip, onda her bir dalaşgäriň familiýasy, ady, atasynyň ady, işleýän ýeri, eýeleýän wezipesi (käri) we ýaşaýan ýeri görkezilýär.

 

Saýlawlara syn etmegiň amala aşyrylyşy

Saýlaw toparlary saýlawlara taýýarlyk görmek we olary geçirmek işlerini açyklykda we aýanlykda amala aşyrýarlar.

Milli synçylary bellemek hukugy syýasy partiýalara, jemgyýetçilik birleşiklerine, raýatlaryň toparlaryna we dalaşgärlere degişlidir.

Saýlawlara syn etmegi dalaşgärleriň ynanylan adamlary, milli synçylar amala aşyryp bilerler.

Saýlawlary aýanlyk-şertlerinde geçirmek maksady bilen bellige alnan milli synçylaryň 62-si Ahal welaýat, 89-sy Balkan welaýat, 80-si Daşoguz welaýat, 84-si Lebap welaýat, 92-si Mary welaýat, 33-si Aşgabat şäher saýlaw toparlary tarapyndan bellige alyndy.

Bellige alnan milli synçylaryň ählisine 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda ygtyýarlyklaryny ykrar edýän şahsyýetnamalar gowşuryldy. Şahsyýetnamalaryň gowşurylandygy baradaky habarlar we şekilli görnüşler köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ilatyň dykgatyna ýetirildi.

Türkmenistanyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň sany 440-a barabar. Şol sanda, Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan 83, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan 60, Agrar partiýasy tarapyndan 72, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan 72, Zenanlar birleşigi tarapyndan 66, Ýaşlar birleşigi tarapyndan 67, raýatlar toparlary tarapyndan 16, şeýle hem kanuna laýyklykda bellige alynan dalaşgärler tarapyndan 4 milli synçy bellenildi.

Dünýä döwletlerinde emele gelen tejribä laýyklykda, göni däl (gytaklaýyn) saýlawlarda halkara guramalaryndan, daşary ýurtlardan synçylar çagyrylmaýar.

Halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda ses bermegiň demokratik ýagdaýda, açyklykda geçirilişini synlamaga isleg bildirseler, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen ylalaşyp, Merkezi saýlaw toparyny habardar edip, saýlaw uçastoklaryna baryp,  ses bermegiň barşyny halkara kadalaryna, milli kanunlarymyza  laýyklykda synlap bilerler.

 

Şikaýatlar we arzalar

2021-nji ýylyň 10-njy fewraly ýagdaýyna görä, Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparyna saýlaw işlerine dahylly ýüztutmalar, arzalar we şikaýatlar gelip gowuşmady,  saýlaw möwsümi bilen baglanyşykly hukuk bozulmalary hasaba alynmady.

 

Ses bermegiň guralyşy  we saýlawçylaryň 
sesleriniň sanalyşy  

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda ses bermek welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilýär.

Saýlawlarda welaýatlaryň her haýsynda bir, Aşgabat şäherinde hem bir saýlaw uçastogy, Türkmenistan boýunça jemi alty saýlaw uçastogy döredilýär.

Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda  ses bermegi welaýat saýlaw topary guraýar.

Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda öňünden ses bermek, ses berilýän jaýdan daşarda ses bermek geçirilmeýär. 

Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda daşary ýurt döwletlerinde saýlaw uçastoklary döredilmeýär. 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary güni, ýagny 2021-nji ýylyň 28-nji martynda welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň ses bermek boýunça mejlisleriniň geçiriljek ýerleri we ses beriljek saýlaw uçastoklarynyň ýerleşýän ýerleri:

Aşgabat şäheri. «Mekan» köşgi;

Ahal welaýaty. Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Medeniýet öýi;

Balkan welaýaty. Welaýat häkimliginiň mejlisler jaýy;

Daşoguz welaýaty. Welaýat kitaphanasynyň mejlisler jaýy;

Lebap welaýaty. Welaýat kitaphanasynyň mejlisler jaýy;

Mary welaýaty. Kemine adyndaky döwlet drama teatry.

 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary 
geçirmek boýunça merkezi topar

 

 

2021-nji ýylyň 28-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça bellige alnan dalaşgärler barada 

M A G L U M A T

 

Aşgabat şäheri boýunça

 

Baýramowa Enejan Kakabaýewna – 1982-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda doglan, Aşgabat şäher maýyplaryň we gartaşan adamlaryň öýüniň direktory, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Bagtyýarlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Bäşimowa Mähri Hojamgulyýewna – 1980-nji ýylyň 19-njy fewralynda doglan, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Berkararlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Çöliýew Nazar Myratgeldiýewiç – 1986-njy ýylyň 21-nji iýulynda doglan, Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Tehniki tükelleýiş edarasynyň arhiw bölüminiň hünärmeni, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Aşgabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Geldiýew Muhammetnazar Atajanowiç – 1979-njy ýylyň 18-nji iýunynda doglan, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Berkararlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Gylyçdurdyýew Guwanç Geldiýewiç – 1981-nji ýylyň 5-nji awgustynda doglan, «Nurana ýyldyz» hususy kärhanasynyň marketing we üpjünçilik bölüminiň başlygy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Berkararlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hudaýberdiýewa Gülnar Ýagmyrowna – 1971-nji ýylyň 1-nji fewralynda doglan, Aşgabat şäheriniň 59-njy orta mekdebiniň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Berkararlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Igdirow Jeýhun Bazarbaýewiç – 1982-nji ýylyň 5-nji iýunynda doglan, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Köpetdag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Joraýewa Arzuw Gurbangylyjewna – 1978-nji ýylyň 25-nji noýabrynda doglan, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Tokaý hojalygy müdirliginiň Bekrewe tokaý nahalhanasynyň işgärler boýunça hünärmeni, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Büzmeýin etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Mergenow Kerimberdi Nurmuhammedowiç – 1969-njy ýylyň   13-nji iýulynda doglan, «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 5-nji şahamçasynyň hukukçysy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Berkararlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Muhammetgulyýew Bazar Tagandurdyýewiç – 1969-njy ýylyň 26-njy doglan, Aşgabat şäher häkimliginiň Senagat we gurluşyk bölüminiň baş hünärmeni, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Köpetdag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Myradowa Baýramgözel Myratmuhammedowna – 1986-njy ýylyň 15-nji iýunynda doglan, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň Himiýa önümçilikleriniň tehnologiýasy barlaghanasynyň uly ylmy işgäri, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Köpetdag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Myratgulyýew Döwletmyrat Allagulyýewiç – 1979-njy ýylyň 2-nji maýynda doglan, Ruhabat dokma toplumynyň Hojalyk bölüminiň başlygy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Bagtyýarlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Nurlyýewa Aýgözel Baýramgeldiýewna – 1975-nji ýylyň 24-nji fewralynda doglan, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň Döwleti öwreniş bölüminiň baş ylmy işgäri, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Aşgabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Rahmanow Muhammetmyrat Serdarowiç – 1987-nji ýylyň 17-nji dekabrynda doglan, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň Zähmetiň howpsuzlyk kadalary we ekologiýa bölüminiň başlygy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Büzmeýin etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Saparowa Akjagül Çaryýewna – 1975-nji ýylyň 17-nji awgustynda doglan, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alym-kätibi, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Bagtyýarlyk etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Tangiýew Meretguly Bäşimowiç – 1961-nji ýylyň 4-nji fewralynda doglan, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň Işgärler bölüminiň başlygy, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Aşgabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ýazlyýew Azat Suwhanowiç – 1986-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda doglan, Aşgabat şäher häkimliginiň Janly tebigatyň milli muzeýiniň bejeriş-öňüni alyş we sagaldyş bölüminiň başlygynyň orunbasary, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Büzmeýin etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

Ahal welaýaty boýunça

 

Amangeldiýewa Mähri Täçmuhammedowna – 1972-nji ýylyň   30-njy oktýabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Kaka etrap häkimliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Kaka etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Annaýew Serdar Myradowiç – 1979-njy ýylyň 27-nji maýynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher komitetiniň başlygy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Tejen şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ataýew Berdimyrat Orazgylyjowiç – 1978-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda doglan, «Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň inžener-energetigi, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Tejen şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ataýewa Enejan Meredowna – 1987-nji ýylyň 3-nji iýulynda doglan, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ak bugdaý etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Berdimuhamedow Gurbanguly Mälikgulyýewiç – 1957-nji ýylyň 29-njy iýunynda doglan, Türkmenistanyň Prezidenti, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy.

Ahal welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Bäşimow Aýmyrat Saparmuhammedowiç – 1982-nji ýylyň 6-njy awgustynda doglan, Ahal welaýat häkimliginiň Işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ahal welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Çaryýew Döwletgeldi Durdyýewiç – 1970-nji ýylyň 9-njy martynda doglan, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň 10-njy orta mekdebiniň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Sarahs etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Daňatarow Jepbar Kakajanowiç – 1969-njy ýylyň 2-nji ýanwarynda doglan, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň 22-nji orta mekdebiniň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Tejen etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Esenow Rejepguly Jumamyradowiç – 1962-nji ýylyň 7-nji dekabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Tejen etrap Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Durmuş-ykdysady ösüş we maýa goýumlar bölümçesiniň başlygy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Tejen etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna – 1985-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Bäherden etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Jumaýew Seýdi Aşyrgeldiýewiç – 1979-njy ýylyň 14-nji noýabrynda doglan, «Jebis Türkmen» hojalyk jemgyýetiniň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ak bugdaý etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Mamedow Arslan Akmämmedowiç – 1981-nji ýylyň 5-nji iýunynda doglan, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň müdiriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ak bugdaý etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Mälikow Berdimyrat Işangulyýewiç – 1978-nji ýylyň 2-nji martynda doglan, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Babadaýhan etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Mämmedowa Jemilýa Agowowna – 1981-nji ýylyň 2-nji iýulynda doglan, Ahal welaýatynyň Kaka etrap bilim bölüminiň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Kaka etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Muhammetnyýazow Baýramnyýaz Çaryýewiç – 1979-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Bäherden etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Bäherden etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Orazmämmedow Hydyrmuhammet Setdarmämmedowiç – 1985-nji ýylyň 20-nji fewralynda doglan, Ahal welaýat häkimliginiň Senagat we gurluşyk bölüminiň müdiri, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ahal welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Öwezowa Aýgözel Täçmyradowna – 1979-njy ýylyň 29-njy dekabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiniň taryh mugallymy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ak bugdaý etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Patdykow Döwran Akmämmedowiç – 1979-njy ýylyň 20-nji dekabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Agalaň geňeşligindäki çagalar-sungat mekdebiniň bagşy hünäriniň mugallymy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Tejen etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Paýaýew Şirmuhammet Annabaýramowiç – 1984-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda doglan, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap häkimliginiň Hojalyk hasaplaşygyndaky binagärlik-meýilleşdiriş taslama önümçilik býurosynyň başlygy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gökdepe etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Saparlyýew Döwrangylyç – 1968-nji ýylyň 2-nji martynda doglan, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň «Ahalsuwhojalyk» önümçilik birleşiginiň «Bäherdensuwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň başlygy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Bäherden etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Täşliýew Eşret Täşliýewiç – 1982-nji ýylyň 9-njy maýynda doglan, Ahal welaýatynyň Kaka etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy.

Kaka etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

Balkan welaýaty boýunça

 

Amanow Annatagan Taganmämmedowiç – 1974-nji ýylyň 2-nji fewralynda doglan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Abatlaýyş-mehaniki zawodynyň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkan welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Annaýew Bagtyýar Esenowiç – 1986-njy ýylyň 17-nji iýunynda doglan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkanabat tilsimat ulaglary müdirliginiň hereket howpsuzlygy gullugynyň inženeri, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkanabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Arazow Araz Babaýewiç – 1963-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda doglan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň okuw bölüminiň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkan welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Ataklyçewa Maral Amangeldiýewna – 1983-nji ýylyň 1-nji awgustynda doglan, Balkan welaýatynyň Hazar şäher häkimliginiň Ýerli öz-özüňi dolandyryş, medeniýet, saglyk, bilim we sport ulgamyny utgaşdyryjy bölüminiň müdiri, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Hazar şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Baýramaliýew Baýramberdy – 1968-nji ýylyň 11-nji iýunynda doglan, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenbaşy etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Begliýew Ýagşymämmet Süleýmanowiç – 1989-njy ýylyň 30-njy awgustynda doglan, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenbaşy etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Çendirow Daýanç Hojageldiýewiç – 1988-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda doglan, «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň Serdar elektrik ulgamlary kärhanasynyň direktory, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Serdar etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Garajykow Baýlygylyç Tagangylyjowiç – 1985-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda doglan, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Saýlaw Myradow adyndaky 2-nji orta mekdebiniň taryh mugallymy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Bereket etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Gazakow Döwletgeldi Orazdurdyýewiç – 1984-nji ýylyň 31-nji awgustynda doglan, Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň 1-nji orta mekdebiniň müdiri, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gumdag şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Geldiýew Maksat Meleýewiç – 1981-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda doglan, Balkan welaýat häkimliginiň Balkan welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkan welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Goýunlyýew Wepaberdi Annaberdiýewiç – 1981-nji ýylyň 12-nji fewralynda doglan, «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy halkara howa menziliniň başlygynyň önümçilik boýunça orunbasary, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenbaşy şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Gylyçjanow Süleýman Baýramdurdyýewiç – 1979-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda doglan, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň «Deňiz ýelkeni» hususy kärhanasynyň direktory, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenbaşy şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hanalyýewa Äşe Şyhberdiýewna – 1970-nji ýylyň 18-nji aprelinde doglan, Balkan welaýatynyň Serdar şäher Bilim bölüminiň müdiriniň orunbasary, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Serdar şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hojageldiýewa Täç Orazdurdyýewna – 1979-njy ýylyň 16-njy ýanwarynda doglan, Balkan welaýatynyň Gumdag şäher häkimliginiň 1-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň direktory, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gumdag şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Nyýazowa Täzegül Durdymämmedowna – 1987-nji ýylyň 1-nji noýabrynda doglan, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň Statistika bölüminiň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Esenguly etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Sarjaýewa Dünýägözel Gurbanowna – 1982-nji ýylyň 9-njy awgustynda doglan, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 22-nji çagalar bakja-bagynyň müdiri, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkanabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Sarymyradow Orazmyrat Geldimyradowiç – 1980-nji ýylyň      20-nji iýulynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap komitetiniň başlygy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenbaşy etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Suhanowa Ogulgerek Gurbanowna – 1981-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda doglan, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň 17-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Bereket etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Tagandurdyýew Tagandurdy Baýramgylyjowiç – 1989-njy ýylyň 3-nji noýabrynda doglan, Balkan welaýatynyň Esenguly etrap häkimliginiň Medeniýet, bilim, saglyk, sport we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işlerini utgaşdyryjy bölüminiň müdiri, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Esenguly etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Taganow Ýeňiş Soltanmyradowiç – 1985-nji ýylyň 6-njy maýynda doglan, Balkan welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň işgärleri hasaba almak boýunça hünärmeni, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Serdar şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Tuwakgylyjow Tuwakgylyç Esenowiç – 1974-nji ýylyň 20-nji maýynda doglan, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň dolandyryjysynyň ykdysady we umumy meseleler boýunça orunbasary, Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy.

Balkanabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

 

Daşoguz welaýaty boýunça

 

Altybaýew Ýazdurdy Ballyýewiç – 1976-njy ýylyň 12-nji noýabrynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Ruhubelent etrap komitetiniň başlygy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ruhubelent etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ataýew Ýazmämmet Güýçgeldiýewiç – 1981-nji ýylyň 30-njy awgustynda doglan, «Zehin nesil» hojalyk jemgyýetiň okuw merkeziniň Gurbansoltan eje şahamçasynyň müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

S.A.Nyýazow adyndaky etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Babajykow Babajyk Hojageldiýewiç – 1987-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň bölüm müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Daşoguz şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Baýmedow Gurbandurdy Ýegşembaýewiç – 1986-njy ýylyň 9-njy awgustynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň 32-nji orta mekdebiniň taryh mugallymy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Boldumsaz etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Durdyýew Gurbangylyç Arazowiç – 1966-njy ýylyň 7-nji maýynda doglan, Daşoguz welaýat häkimliginiň Işgärler, geňeşlikler we häkimligiň edaralarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Saparmyrat Türkmenbaşy etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Garajanow Allanazar – 1966-njy ýylyň 1-nji iýulynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktory, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gubadag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Golbaýew Amangylyç Balykowiç – 1978-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda doglan, Daşoguz welaýatynyň «Köneürgenç» taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň ýolbaşçysy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Köneürgenç şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç – 1988-nji ýylyň 9-njy maýynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 62-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Görogly etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Kakaýew Abdulla Ataýewiç – 1970-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gubadag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Kakyşow Amanmyrat Gurbangeldiýewiç – 1980-nji ýylyň 25-nji maýynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher häkimliginiň Işgärler we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek boýunça bölüminiň müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Daşoguz şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Kurbanow Аkmurat Sаryýewiç – 1963-nji ýylyň 4-nji aprelinde doglan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Daşoguz welaýat Salgyt bölüminiň hukuk işleri boýunça baş hünärmeni, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Akdepe etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç – 1983-nji ýylyň 4-nji martynda doglan, Türkmen oba hojalyk institutynyň Agronomçylyk fakultetiniň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gurbansoltan eje adyndaky etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Orazowa Mähri Aşyrdurdyýewna – 1974-nji ýylyň 14-nji martynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň 7-nji çagalar bagynyň müdiri, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Görogly etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Oraýewa Maýsa Saparbaýewna – 1986-njy ýylyň 22-nji dekabrynda doglan, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň 1-nji orta mekdebiniň iňlis dili mugallymy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Gubadag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Saparmyradow Serdar Aşyrowiç – 1980-nji ýylyň 20-nji aprelinde doglan, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň geografiýa mugallymy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Köneürgenç etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Şirmädow Aşyrbaý – 1963-nji ýylyň 14-nji iýulynda doglan, Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap şahamçasynyň Oba hojalyk önümçiligini karzlaşdyrmak bölüminiň bölüm başlygy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Saparmyrat Türkmenbaşy etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Taganow Аkmyrat Baýramowiç – 1960-njy ýylyň 22-nji aprelinde doglan, Daşoguz welaýat häkimliginiň hukukçy-maslahatçysy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Boldumsaz etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlendi.

 

Toýlyýewa Sähra Tirkeşbaýewna – 1989-njy ýylyň 4-nji fewralynda doglan, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Daşoguzgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Çaklaýyş we ykdysadyýet bölüminiň esasy hünärmen-ykdysatçysy, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Daşoguz welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

Lebap welaýaty boýunça

 

Allakulyýew Erkin Çaryýewiç – 1988-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda doglan, Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň «Lebap» sement zawodynyň Enjamlary bejeriş-ulanyş önümhanasynyň we mehaniki ussahanasynyň inžener-konstruktory, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Köýtendag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Andaweliýew Söýeg Gurban ogly – 1979-njy ýylyň 23-nji iýunynda doglan, «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň dolandyryjysy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Lebap welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Aýdogdyýewa Nartäç Garrybaýewna – 1983-nji ýylyň 3-nji martynda doglan, Lebap welaýatynyň Dänew etrap häkimliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Dänew etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Bazarow Baýram Aganazarowiç – 1979-njy ýylyň 2-nji noýabrynda doglan, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölüminiň başlygy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Halaç etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Bekiýew Ahmed Rahmedowiç – 1989-njy ýylyň 27-nji dekabrynda doglan, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň «Rysgally Lebap» şahamçasynyň Karz amallary we pul dolanyşygy bölüminiň baş hünärmeni, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Lebap welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Çaryýew Begenç Ýangibaýewiç – 1975-nji ýylyň 9-njy dekabrynda doglan, «Altyn bürgüt» hususy kärhanasynyň başlygy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Döwletli etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Halow Babamurat Magsatgulyýewiç – 1977-nji ýylyň 30-njy noýabrynda doglan, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Köýtendag etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Joraýew Serdar Eýýemberdiýewiç – 1981-nji ýylyň 22-nji aprelinde doglan, Lebap welaýatynyň Kerki etrap häkimliginiň iş dolandyryjysy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Kerki etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Jigaýew Babamurat Jumadurdyýewiç – 1984-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda doglan, «Lebappagta» önümçilik birleşiginiň Hojambaz pagta arassalaýjy kärhanasynyň Merkezi hasabat bölüminiň maliýe-ykdysadyýet işleri boýunça baş hünärmeni, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Hojambaz etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Meýmankulyýew Mansur Muhamedowiç – 1989-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda doglan, Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Maliýe we ykdysadyýet bölüminiň Gazna bölümçesiniň hünärmeni, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Dänew etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Mämmedow Murat Magtumkulyýewiç – 1988-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda doglan, Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçe hassahanasynyň hukukçysy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Myradow Guwanç Babanazarowiç – 1978-nji ýylyň 21-nji iýulynda doglan, Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň 13-nji orta mekdebiniň müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Farap etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Narzyýew Zaýfeddin Haşimkulyýewiç – 1977-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda doglan, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdebiniň müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Çärjew etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Pigamow Bähbit Ýagmyrowiç – 1975-nji ýylyň 28-nji aprelinde doglan, Lebap welaýatynyň Saýat etrap häkimliginiň 8-nji başlangyç hünär okuw mekdebiniň müdiriniň hojalyk işleri boýunça orunbasary, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Saýat etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Rejepowa Gülnaz Allabergenowna – 1978-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda doglan, Lebap welaýatynyň Çärjew etrap häkimliginiň Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy bölüminiň müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Çärjew etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Saparowa Umida Babahanowna – 1981-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda doglan, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň Işgärler we hukuk işi bölüminiň başlygy, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Türkmenabat şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Seýidowa Bahar Hojamyradowna – 1986-njy ýylyň 7-nji maýynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň bölümçe müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Darganata etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ýangibaýew Magtym – 1971-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda doglan, Lebap welaýatynyň häkimliginiň Umumy bölüminiň müdiri, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy.

Lebap welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

Mary welaýaty boýunça

 

Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç – 1971-nji ýylyň 3-nji noýabrynda doglan, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Baýramaly şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Annadurdyýew Şamyrat Öwezgeldiýewiç – 1966-njy ýylyň 15-nji aprelinde doglan, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň Mary welaýatynyň Mary şäher salgyt bölüminiň ýuridiki taraplary barlag bölümçesiniň başlygy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Annagylyjow Guwançberdi Jumamyradowiç – 1979-njy ýylyň    1-nji iýunynda doglan, Mary welaýatynyň «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň işgärler boýunça esasy hünärmeni, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Atajanow Maksat Kakajanowiç – 1981-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda doglan, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmengözleggeofizika» müdirliginiň «Ahalgeofizika» ekspedisiýasynyň geofizigi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Baýramaly şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ataýew Gurbanmyrat Bazargeldiýewiç – 1973-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda doglan, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň 6-njy orta mekdebiniň müdiri, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Berkeliýew Döwran Babajanowiç – 1981-nji ýylyň 6-njy fewralynda doglan, Mary welaýat häkimliginiň Senagat we gurluşyk bölüminiň müdiri, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Gylyçdurdyýew Batyr Gurbannazarowiç – 1978-nji ýylyň 19-njy aprelinde doglan, Mary welaýatynyň Ýolöten etrap häkimliginiň Işgärler we ýerli häkimiýet edaralarynyň işlerini utgaşdyrýan bölüminiň müdiri, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Ýolöten etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Gylyjowa Tawus Baýrammyradowna – 1985-nji ýylyň 20-nji iýunynda doglan, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap komitetiniň başlygy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Wekilbazar etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hajyýew Halymberdi Gurbanberdiýewiç – 1962-nji ýylyň 30-njy noýabrynda doglan, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Diller kafedrasynyň uly mugallymy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hydyrow Şamyrat Durdyýewiç – 1968-nji ýylyň 30-njy iýunynda doglan, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebit-gaz orta hünär okuw mekdebiniň direktory, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Hydyrowa Ogulgerek Myradowna – 1989-njy ýylyň 13-nji iýunynda doglan, Mary welaýatynyň Baýramaly şäher bilim bölüminiň II derejeli hünärmeni, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Baýramaly şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Kömekow Merdan Hojadurdyýewiç – 1983-nji ýylyň 18-nji maýynda doglan, Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap Salgyt bölüminiň başlygy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Wekilbazar etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Nurlyýew Kakajan Bekmyradowiç – 1968-nji ýylyň 22-nji iýulynda doglan, Mary welaýatynyň Statistika müdirliginiň Wekilbazar etrap Statistika bölüminiň başlygy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Wekilbazar etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Saparowa Güljahan Rasulowna – 1981-nji ýylyň 1-nji maýynda doglan, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň 2-nji orta mekdebiniň matematika mugallymy, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Sakarçäge etrap halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Şamyradow Parahat Nurmyradowiç – 1980-nji ýylyň 15-nji fewralynda doglan, «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň başlygynyň önümçilik boýunça orunbasary, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Tätäýew Berkeli Seýitmyradowiç – 1981-nji ýylyň 15-nji noýabrynda doglan, Mary welaýatynyň Mary şäher häkimliginiň Işgärler we ýerine ýetiriji häkimiýetiň edaralary, raýatlaryň arza-şikaýatlary we ýüz tutmalary bilen işlemek boýunça bölüminiň baş hünärmeni, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary welaýat halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

Ýusubowa Zylyha Gurbanowna – 1971-njy ýylyň 5-nji fewralynda doglan, Mary welaýatynyň Mary şäheriniň 2-nji kömekçi mekdep-internatynyň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy.

Mary şäher halk maslahaty tarapyndan dalaşgärlige hödürlenildi.

 

 

 

 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň saýlanan agzalarynyň sanawy

 

Ahal welaýaty boýunça

Ataýewa Enejan Meredowna

Berdimuhamedow Gurbanguly Mälikgulyýewiç

Çaryýew Döwletgeldi Durdyýewiç

Hojaýewa Ogulmaral Gurbansähedowna

Jumaýew Seýdi Aşyrgeldiýewiç

Orazmämmedow Hydyrmuhammet Setdarmämmedowiç

Öwezowa Aýgözel Täçmyradowna

Täşliýew Eşret Täşliýewiç

 

Balkan welaýaty boýunça

Amanow Annatagan Taganmämmedowiç

Arazow Araz Babaýewiç

Ataklyçewa Maral Amangeldiýewna

Gazakow Döwletgeldi Orazdurdyýewiç

Goýunlyýew Wepaberdi Annaberdiýewiç

Gylyçjanow Süleýman Baýramdurdyýewiç

Hanalyýewa Äşe Şyhberdiýewna

Nyýazowa Täzegül Durdymämmedowna

 

Daşoguz welaýaty boýunça

Altybaýew Ýazdurdy Ballyýewiç

Ataýew Ýazmämmet Güýçgeldiýewiç

Babajykow Babajyk Hojageldiýewiç

Golbaýew Amangylyç Balykowiç

Haýytjanow Ýeňiş Sultanmuradowiç

Kakaýew Abdulla Ataýewiç

Musaýew Atageldi Amangeldiýewiç

Taganow Akmyrat Baýramowiç

 

Lebap welaýaty boýunça

Bekiýew Ahmed Rahmedowiç

Çaryýew Begenç Ýangibaýewiç

Halow Babamurat Magsatgulyýewiç

Pigamow Bähbit Ýagmyrowiç

Rejepowa Gülnaz Allabergenowna

Saparowa Umida Babahanowna

Seýidowa Bahar Hojamuradowna

Ýangibaýew Magtym

 

Mary welaýaty boýunça

Abdyýew Orazdurdy Abdyýewiç

Atajanow Maksat Kakajanowiç

Ataýew Gurbanmyrat Bazargeldiýewiç

Gylyçdurdyýew Batyr Gurbannazarowiç

Hajyýew Halymberdi Gurbanberdiýewiç

Hydyrowa Ogulgerek Myradowna

Kömekow Merdan Hojadurdyýewiç

Şamyradow Parahat Nurmyradowiç

 

Aşgabat şäheri boýunça

Bäşimowa Mähri Hojamgulyýewna

Çöliýew Nazar Myratgeldiýewiç

Geldiýew Muhammetnazar Atajanowiç

Igdirow Jeýhun Bazarbaýewiç

Muhammetgulyýew Bazar Tagandurdyýewiç

Myradowa Baýramgözel Myratmuhammedowna

Myratgulyýew Döwletmyrat Allagulyýewiç

Nurlyýewa Aýgözel Baýramgeldiýewna