TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

HOŞ GELDIŇ, TÄZE, 2022-NJI — «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, bedew bady bilen bagtyýar geljege tarap  ynamly öňe barýan türkmen halky Täze ýyly — «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şatlyk-şowhun, ýagşy arzuw-um...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/265
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ÝIGRIMI IKINJI ÝYLY

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, me...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/264
BITARAPLYK – ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi, durnukly ösüşi öňe sürýän hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniň syýasy durmuşynda dünýäde ykrar edilýän demokratik ýolun...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/263
BITARAPLYK – PARAHATÇYLYGYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ulsumyzyň kalbynda Bitaraplyk mukamy belent ýaňlanýar. Bitaraplyk düşünjesi tutuş dünýäde parahatçy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/262
TÜRKMEN BITARAPLYGY — HALKARA YKRARNAMASY

Täze taryhy eýýamda  12-nji de­kabr türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan mö­hüm se­ne­le­riň bi­ri­dir. Çünki, 26 ýyl mundan öň, 1995-nji ýy­lyň 12-nji de­kab­rynda Birleşen Milletler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/261
ALYSLARA UZAÝAN AK ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzyň her bir gü­ni şan­ly wa­ka­la­ra bes­len...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/260
ÖSÜŞIŇ MILLI NUSGASY

Gojaman Zeminiň goýnunda ýaşap geçen ata-babalarymyzyň guýma-gursak hoşniýetlilik, wepadarlyk häsiýetleri biziň üçin mukaddeslikdir we gyzyldan gymmatly mirasdyr. Merdana pederlerimiziň «Owal akan ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/259
SANLY ULGAM WE SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda yzygi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/257
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyz uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny agzybirlikde we giňden toýlady. Uludan tutylan to­ýuň da­ba­ra­...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/256
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GARAŞSYZLYGY – ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyz milli buýsanjymyz bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýra...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/255