TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

2023-nji ýylyň 27-nji marty. Aşgabat şäherindäki «Garagum» myhmanhanasynda geçirilýän brifingde Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradowyň çykyşy.

Hormatly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri! Hormatly halkara synçylary! Hormatly dostlar! Ilki bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk mas...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/386
2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça taýýarlyk işleri barada maglumat

(2023-nji ýylyň 12-nji martyndaky ýagdaýa görä). Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda  amala aşyrylýan özgertmelerde syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçili...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/384
DEMOKRATIK SAÝLAWLAR WE ÝAŞLARYŇ SYÝASY IŞJEŇLIGI

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/383
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy  döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelerde syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/382
BAHAR SAÝLAWLARYNA TAÝÝARLYK: GOLLANMALAR, ÝATLAMALAR...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizde saýlawlary demokratik ýörelgelerimize laýyklykda, guram...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/381
DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK MÖWSÜMI DOWAM EDÝÄR

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri gi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/375
ASUDA DURMUŞ – DÖWREBAP ÖSÜŞ

Mukeddes ata Watanymyzda merdana, agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň saýasynda asuda, parahat, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar, ruhubelentlik bilen hyjuwly zähmet çekýär. Berkarar dö...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/374
DEMOKRATIK ÝÖRELGELERIŇ ÝOLUNDA: OKRUG WE GEŇEŞLIK SAÝLAW TOPARLARY TÄZEDEN DÖREDILDI

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň 2023-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisini...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/373
BELENT MAKSATLY ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüş hem rowaçlyk ýolundan ynamly öňe barýan türkmen halky 2023-nji ýyl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/372
DIÝARA TOÝ BOLUP GELEN TÄZE ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, merdana halkymyzyň kalbyny joşdurýar. Garaşsyz, hemişeli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/371