TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

RYSGAL-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzda halal kesbinden kemal tapan merdana babadaýhanlar ene toprakdan bol hasyl ýygnap, tyllaýy güýz paslynda uludan toý tutýar. Halal zähmet...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/367
TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ BAÝRAMY

Gahrymançylygy bilen taryha giren gadymy oguzlaryň nesli bolan türkmen ilinde ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyz biziň üçin taýsyz baýlykdyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/366
HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYK GATNAŞYKLARY TÄZE DEREJÄ ÇYKÝAR

Asuda, parahat ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göterýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstünlikli alnyp barylýan içeri we da...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/365
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda raýatlaryň iň möhüm syýasy hukuklarynyň birini – saýlamaga we saýlanmaga bolan hukugyny k...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/364
MUKADDES HAKYDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmekde, merdana pederlerimiziň sarpasyny belent tutmakda, nesillerimizi watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly işler amala aşyrylý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/363
GELJEGI NAZARLAÝAN DÖWLET MASLAHATY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/362
IL SYLAGLY ÝAŞULULARYŇ SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň pähim-parasatly baştutanlygy esasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzyň her bir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/361
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Garaşsyzlyk güni barha golaýlaşýar. Döwletlilik toýuny uly zähmet üstünliklerine, şanly wakalara beslän,   halkymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/360
GARAŞSYZ DÖWLETIMIZDE TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. «Halkyň Arkadagly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/359
SAÝLAWLAR WE SAÝLAW OKRUGLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/358