TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

SAÝLAWLARYŇ JEMINI KESGITLEMEK, GAÝTADAN SES BERMEK, GAÝTADAN SAÝLAWLARY GEÇIRMEK

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar Watanymyz halkara abraýy barha arşa göterilýän döwlet hökmünde dünýäde giňden tanalýar. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzda milli hukuk kadalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/219
SAÝLAWLAR WE MILLI SYNÇYLAR

Milli Liderimiziň ynsanperwer, öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hukuk özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmele...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/218
2021-nji ýyl — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak ýörelgesi indi asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň başl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/216
TÄZE - 2021-nji ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Biz dürli mazmunly wakalara baý bolan 2020-nji ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2021-nji ýyly garşylaýarys. Biz täze ýyla ajaýyp arzuwlar, ýagşy niýetler bilen barýarys. Goý, 2021-nji ýyl Türkmenistanyň dur...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/215
MÜŇ DOKUZ ÝÜZ TOGSAN BÄŞIŇ GYŞYNDA...

Müň dokuz ýüz togsan bäşiň gyşynda, has takygy, 12-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky köne Metbugat öýüniň binasynyň  öňünde geçirilen ýygnak Türkmenistana Bitaraplyk derejesiniň berilmegi bilen baglanyşy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/214
DÖWLETLILIGIŇ SARSMAZ BINÝADY

Şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýy bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarap...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/213
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ÇÄRÝEK ASYRLYK TEJRIBESI

Şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagyna 25 ýyl dolýar. Şol geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan hemişelik Bitaraplygyň baý tejribesini toplady. 2020-nji ýylyň “Türkme...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/212
BITARAP TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK ÖZGERTMELERI

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüji, pähim-parasatly, ynsanperwer başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň halkara giňişliginde eýeleýän täsirli orny barha berkeýär. Watanymyz uly üstünliklere, ösüşlere, be...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/211
TARYHY KARARNAMALAR

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky Kararnama, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda bolsa BM...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/209
HEMIŞELIK BITARAPLYK – DÖWLETIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow: Çärýek asyr bäri Bitaraplyk Türkmenistan üçin öz  döwletliliginiň,  alyp  barýan  daşary we içeri syýasatynyň esaslarynyň biri bolup durýar....

https://saylav.gov.tm/tk/articles/208