TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

WATANA ŞAN BEREN GAHRYMAN ARKADAGYMYZ!

Pederlerimiziň mähri siňen ata Watanymyzda ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. Her ýylyň 29-njy iýuny hem Diýarymyz üçin iňňän uly işleri amala aşyran Gahrym...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/355
MILLI MEDENIÝETIŇ WE SÖZ USSADYNYŇ BAÝRAMY

Merdana türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň, abadançylygynyň baýramy saýylýan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni jemgyýetde milli jebisligiň, rowaçlygyň, berkararl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/354
SANLY ULGAMYŇ MÜMKINÇILIKLERI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň bagtyýar geljegini, ýurdumyzyň durnukly ösüş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/353
YLYM — BAGT ÇEŞMESI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň parasatly baştutanlygynda Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­ründe amala­ aşy­rylýan giň möç­ber­li öz­gert­me­leriň çäklerinde eziz Diýarymyz yly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/352
WELOSPORT — SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK

Hormatly Prezidentimiziň köpçülikleýin bedenterbiýe, sagaldyş hem-de sport hereketini höweslendirmäge gönükdirilen taýsyz tagallalary netijesinde, dünýäniň sport giňişliginde eziz Diýarymyzyň abraýy h...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/351
DURMUŞYŇ GÜLLERI – WATANYMYZYŇ GELJEGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan toýlara-baýramlara, buýsançly taryhy wakalara beslenýär. Ine, şeýle ajaýyp, şa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/350
TÜRKMEN HALYSY – MILLI BUÝSANJYMYZ

Agzybir halkymyzy asuda, parahat durmuşda ýaşadýan döwlet Baştutanymyzyň il-ýurt bähbitli taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ähli pudaklarda uly ösüşler, üstünlikler gazanylýar. Hormatly Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/349
ZEMINIŇ ZYNATY – GÖWÜN GANATY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda toýlaryň toýa ulaşýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzda ýene-de goşa baýram – goşa toý. Ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýynda «Soňky...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/348
PARLAMENTARA GATNAŞYKLARYŇ TÄZE SAHYPASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ata Watanymyzda gazanylan üstünlikleriň, ýetilen belent sepgitleriň taryhyň şöhratly sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýan eýýamy boldy.  Bu täze t...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/347
DÖWLET BERKARARLYGYMYZYŇ MUKADDES SÜTÜNLERI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gadymy türkmen topragynda erkana ýaşaýan halkymyzyň toýlary-toýa ulaşýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zaman...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/346