TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY WE DÖWLET BAÝDAGY — BERKARARLYGYŇ WE DÖWLETLILIGIŇ BELENT BUÝSANJY

Hormatly Prezidentimiziň—Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda gadymy türkmen topragynda erkana ýaşaýan halky-myzyň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, taryhy wakalara, toý-dabarala...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/396
SAÝLAW KODEKSI DÖWRÜŇ TALABYNA LAÝYK KÄMILLEŞÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz demokratik ösüş ýolundan öňe ynamly gadam urýar. Demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/395
WATAN GAHRYMANLARYNA ŞÖHRAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe geçen asyryň uruş ýyllarynyň agyr synaglaryny başdan geçiren uly nesliň wekilleriniň mynasyp durmuşyny üpjün etmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ile...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/394
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün milli demokratik ýöre...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/393
ÝYNDAMDYR, ÝETDIRMEZ ÝELLERE BEDEW!

Gadymy we şöhratly türkmen halkynyň nepis halysy, altyn-kümüş şaý sepleri ýaly milli baýlyklarynyň biri-de onuň gamyşgulak bedew atydyr. Merdana ata-babalarymyzdan miras galan, tebigatyň taýsyz gözell...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/392
MUKADDES ORAZA BAÝRAMY

Ynha, mukaddes Oraza baýramy hem ýetip geldi. Oraza baýramy mukaddes baýramdyr. Oraza aýy bolsa ruhy päkligiň, jemgyýetçilik jebisliginiň, taýsyz sahawatyň aýy hökmünde aňymyza ornandyr. Oraza aýynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/391
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/390
2023-NJI ÝYLYŇ 26-NJY MARTYNDA GEÇIRILEN TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ, GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY: JEMLER, SANLAR.

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplarynyň  demokratiýalaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Munuň özi biziň ýurdu...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/389
BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni her ýyl döwlet derejesinde uly dabaralara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly: «Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/388
HALKARA SYNÇYLARY SAÝLAWLARYŇ TÄZE TARYHY DÖWÜRDE ÝURDUMYZYŇ JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY DURMUŞYNDA MÖHÜM DEMOKRATIK ÄDIM BOLANDYGYNY BELLEDILER

Mukaddes ata Watanymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatla-rynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary 2023-nji ýylyň 26-njy martynda demokratik ýörelgeler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/387