TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ WATANY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Çagalaryna  aýratyn  söýgi,  aýratyn  alada  bilen garamak, olara özüniň iň gowy zatlaryny bagyş etmek türkmenleriň  gadymdan gelýän däpleri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/238
KALPLARA SIŇEN AJAÝYP SUNGAT

Merdana at-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ähli milli gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, ajaýy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/237
SEÝILGÄHLI, BAGY-BOSSAN AŞGABAT

Türkmenistanyň merdana halkyny bagtyýar durmuşa ýetiren milli Liderimiziň pähim-parasatly, ynsanperwer başlangyçlary esasynda, Berkarar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrün­de bedew bady bilen ösüp...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/236
AK ŞÄHERIM AŞGABAT — SOŇKY JAŇ DABARASY

Toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda  her ýylyň  25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününi hem-de «Soňky jaň» dabarasyny bir günde şatlyk-şowhun bilen belläp geçmek indi asylly däbe öwrüldi. Gahryma...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/235
AŞGABAT —DOSTLUGYŇ WE HALKARA GATNAŞYKLARYNYŇ MERKEZI

Goýny çeşme-çaýly gojaman Köpetdagy etekläp oturan dünýäniň zynaty, älemiň göwher gaşy, dilleriň dessany Aşgabat bagy-bossanlyga beslenip, onuň ajaýyplyklary eserlere, saza-mukama öwrülip, dünýä ýaň s...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/234
DÖWLETLILIGIŇ MIZEMEZ MUKADDESLIKLERI

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her ýylyň 18-nji maýynda  ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/233
AŞGABAT _ ŞÖHRATLY GEÇMIŞ WE ŞU GÜN

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp pursatlarynda 140 ýaş ýubileý toýuny garşylamagyň bosagasynda duran mähriban Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat bu gün wakalardan doly we...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/232
HAÝYR-SAHAWATYŇ DABARALANÝAN AÝY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, her ýyl ýurdumyzda Oraza baýramy döwlet derejesinde giňden bellenilip geçilýär. Halkymyzyň haýyr-sahawatlylyg...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/231
AŞGABAT - HALKARA SPORT ÝARYŞLARYNYŇ MEKANY

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aziýanyň merjen şäheri bolan gözel paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Ak şäherimiz Aşgabat dünýäd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/230
WATAN GAHRYMANLARYNYŇ MERTLIGI NESILLERE GÖRELDEDIR

Milli Gahrymanlaryny hatyralamak türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly däpleriniň biri bolup durýar. Her ýyl 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş mynasybetli, sö­weş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/229