TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMENISTANYŇ HOŞNIÝETLI DAŞARY SYÝASATY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşyçylyk ýörelgelerine eýermek bilen taryh üçin uzak bolmadyk döwür içinde h...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/194
KONSTITUSION KANUNYŇ TASLAMASY BOÝUNÇA IŞLER TAMAMLANDY

Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Şol mejlisde hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda konstitusion...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/193
SAÝLAW ULGAMYNYŇ GÖRNÜŞLERI

Saýlaw ulgamy saýlaw hukugyny bermegiň tertibini, saýlawlary we sala salşyklary geçirmegiň we ses bermegiň netijelerini takyklamagy sazlaşdyrýan hukuk kadalarynyň jemini aňladýar. Dünýä tejribeleri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/192
SAÝLAW HUKUGYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ulgamlar bilen birlikde, saýlaw ulgamynyň hem kämilleşdirilmegine içgin üns berilýär. Ý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/191
SAÝLAWLARY WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEGIŇ MAKSADY WE ESASY DÜZGÜNLERI

Jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi hormatly Prezidentimiziň özgertmeler syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň şeýledigini ýurdumyzda türkmen jemgyýetiniň jebisligin...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/190
ÄHLIHALK GOLDAWYNA EÝE BOLAN LIDER

Häzirki döwürde biz hormatly Prezidentimiziň başyny başlan giň gerimli özgertmeleriniň Türkmenistany dünýäde okgunly ösýän ýurtlaryň hataryna çykarandygynyň, onuň ygtybarly hyzmatdaş we parahatçylyk d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/189
MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň, abadançylygynyň baýramy saýylýan Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni  jemgyýetde milli jebisligiň, rowaçlygyň,  berkararlygyň  ...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/188
HOŞNIÝETLI HEMIŞELIK BITARAPLYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly we öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi öňe sürýän Gara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/187
BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň biziň ýurdumyzyň başlangyjy esasynda yglan eden Bütindünýä welosiped güni ýurdumyzda parahatçylyk we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sport baýr...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/179
ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrülen Watanymyzda hem her ýylyň tomus paslynyň ilkinji gününde giňden bellenilýär. Berkarar Watanymyzyň dünýädäki abraýyny, mertebesini, şa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/178