TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER DABARALANÝAR

Saýlawlar raýat hukuklarynyň üpjün edilmeginiň we jemgyýetiň demokratiýalaşmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlyg...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/266
HOŞ GELDIŇ, TÄZE, 2022-NJI — «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, bedew bady bilen bagtyýar geljege tarap  ynamly öňe barýan türkmen halky Täze ýyly — «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şatlyk-şowhun, ýagşy arzuw-um...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/265
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ÝIGRIMI IKINJI ÝYLY

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, me...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/264
BITARAPLYK – ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi, durnukly ösüşi öňe sürýän hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniň syýasy durmuşynda dünýäde ykrar edilýän demokratik ýolun...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/263
BITARAPLYK – PARAHATÇYLYGYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ulsumyzyň kalbynda Bitaraplyk mukamy belent ýaňlanýar. Bitaraplyk düşünjesi tutuş dünýäde parahatçy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/262
TÜRKMEN BITARAPLYGY — HALKARA YKRARNAMASY

Täze taryhy eýýamda  12-nji de­kabr türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan mö­hüm se­ne­le­riň bi­ri­dir. Çünki, 26 ýyl mundan öň, 1995-nji ýy­lyň 12-nji de­kab­rynda Birleşen Milletler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/261
ALYSLARA UZAÝAN AK ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzyň her bir gü­ni şan­ly wa­ka­la­ra bes­len...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/260
ÖSÜŞIŇ MILLI NUSGASY

Gojaman Zeminiň goýnunda ýaşap geçen ata-babalarymyzyň guýma-gursak hoşniýetlilik, wepadarlyk häsiýetleri biziň üçin mukaddeslikdir we gyzyldan gymmatly mirasdyr. Merdana pederlerimiziň «Owal akan ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/259
SANLY ULGAM WE SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda yzygi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/257
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyz uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny agzybirlikde we giňden toýlady. Uludan tutylan to­ýuň da­ba­ra­...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/256