TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

BAGY BARYŇ SAÝASY-DA BAR, MIWESI-DE!

Bag - dünýäniň bezegi. Hut şonuň üçin hem häzirki wagtda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek işleri döwlet derejesinde ýokary depginler bilen alnyp barylýar. Bu babatda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/441
TÄZE TARYHY EÝÝAMDA GEÇIRILEN PREZIDENT SAÝLAWLARYNYŇ IKI ÝYLLYGYNA

Dana ata-babalarymyzyň «Halk aýtsa, galp aýtmaz» diýen pähim-parasatly jümleleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe aýratyn many-mazmuna eýe bolýar. Ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 12-nji m...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/440
DÜNÝÄNIŇ DURKY, ZEMINIŇ BERKI — ZENANLAR

Kalbyňy heýjana getirýän ajaýyp bahar paslynyň gözelligine, reňbe-reň gülleriň burk urýan müň dürli müşk ysyna,  şadyýanlygyna, joşgunyna beslenip gelýän Halkara zenanlar güni ýurdumyzda 8-nji martda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/439
GELJEGI NAZARLAÝAN ÖSÜŞ-ÖZGERIŞLERE BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uly ösüşleri, giň gerimli özgertmeleri, şan-şöhratly wakalary taryha altyn harplar bilen ýazylýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/438
DEMOKRATIK SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY

Halkara giňişliginde uly abraýa eýe bolan ýurdumyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň — Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tag...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/437
GELJEGIMIZ ÝAŞLAR BILENDIR!

Asuda, parahat, eziz Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz il-ýurt bäh...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/436
TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ HÜNÄR BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda 2024-nji «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly wakalara be...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/435
SAÝLAWLARY GEÇIRMEGIŇ ÝÖRELGELERI

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde, Türkmenistanda saýlaw ulgamynyň işini milli ýöre...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/434
MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ GOŞGULARYNYŇ WATANÇYLYK-TERBIÝEÇILIK ÄHMIÝETI

Demokratik döwletimiziň halkynyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin ähli şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde, edebi mirasymyz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/433
ÝAŞLAR — ÝURDUŇ GELJEGI

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny mynasyp dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň adalatly, parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlarynda – syýasy, ykd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/432