TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

2022-NJI ÝYLYŇ 12-NJI MARTYNDA GEÇIRILEN TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY BARADA MAGLUMAT

2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlar guramaçylykly, saýlawçylaryň ýokary işjeňligi ýagdaýynda geçdi. Saýlawlarda ses bermek üçin sa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/310
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY: JEMLER, SANLAR

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 12-nji fewralynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/282
ÖSÜŞIŇ TÄZE TAPGYRYNA BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzyň täze taryhy eýýamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdiri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/268
OWAZY DÜNÝÄ ÝAŇ SALAN SUNGAT

2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda BMG-niň Bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet ba­ra­da­ky ýö­r...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/267
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER DABARALANÝAR

Saýlawlar raýat hukuklarynyň üpjün edilmeginiň we jemgyýetiň demokratiýalaşmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlyg...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/266
HOŞ GELDIŇ, TÄZE, 2022-NJI — «HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, bedew bady bilen bagtyýar geljege tarap  ynamly öňe barýan türkmen halky Täze ýyly — «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny şatlyk-şowhun, ýagşy arzuw-um...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/265
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ÝIGRIMI IKINJI ÝYLY

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, me...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/264
BITARAPLYK – ABADAN DURMUŞYŇ KEPILI

Dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi, durnukly ösüşi öňe sürýän hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz özüniň syýasy durmuşynda dünýäde ykrar edilýän demokratik ýolun...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/263
BITARAPLYK – PARAHATÇYLYGYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ulsumyzyň kalbynda Bitaraplyk mukamy belent ýaňlanýar. Bitaraplyk düşünjesi tutuş dünýäde parahatçy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/262
TÜRKMEN BITARAPLYGY — HALKARA YKRARNAMASY

Täze taryhy eýýamda  12-nji de­kabr türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan mö­hüm se­ne­le­riň bi­ri­dir. Çünki, 26 ýyl mundan öň, 1995-nji ýy­lyň 12-nji de­kab­rynda Birleşen Milletler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/261