TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZALARYNYŇ BIRINJI SAÝLAWLARY WE SAÝLAW BÝULLETENLERI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, saýlaw ulgamynyň işini kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Türkm...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/223
MILLI BAHAR BAÝRAMY — HALKARA NOWRUZ GÜNI

Ata-babalarymyzdan miras galan, kökleri taryhyň müň­ýyllyklaryna uzap gidýän Milli bahar baýramymyz—Nowruz diňe bir bahar baýramy bolmak bilen çäklenmän, eýsem gözelligiň gözbaşy, milli däp-dessurlary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/222
ÄHLIHALK BAG EKIŞLIGI

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda biziň ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsümini guramaçylykly geçirmek  indi özboluşly däbe öwrülip gitdi. Bahar paslynyň  gelmegi bilen obadyr kentlerimizde ýaşaýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/221
TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARYNYŇ GEÇIRILIŞI WE HUKUK BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda demokratik, hukuk, dünýewi döwletimizde saýlawlaryň kanunçylyk esaslaryny pugtalandyrmak boýunça taryhy işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň Konstitu...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/220
SAÝLAWLARYŇ JEMINI KESGITLEMEK, GAÝTADAN SES BERMEK, GAÝTADAN SAÝLAWLARY GEÇIRMEK

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda berkarar Watanymyz halkara abraýy barha arşa göterilýän döwlet hökmünde dünýäde giňden tanalýar. Şonuň bilen birlikde ýurdumyzda milli hukuk kadalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/219
SAÝLAWLAR WE MILLI SYNÇYLAR

Milli Liderimiziň ynsanperwer, öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hukuk özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmele...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/218
2021-nji ýyl — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak ýörelgesi indi asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň başl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/216
TÄZE - 2021-nji ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Biz dürli mazmunly wakalara baý bolan 2020-nji ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2021-nji ýyly garşylaýarys. Biz täze ýyla ajaýyp arzuwlar, ýagşy niýetler bilen barýarys. Goý, 2021-nji ýyl Türkmenistanyň dur...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/215
MÜŇ DOKUZ ÝÜZ TOGSAN BÄŞIŇ GYŞYNDA...

Müň dokuz ýüz togsan bäşiň gyşynda, has takygy, 12-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky köne Metbugat öýüniň binasynyň  öňünde geçirilen ýygnak Türkmenistana Bitaraplyk derejesiniň berilmegi bilen baglanyşy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/214
DÖWLETLILIGIŇ SARSMAZ BINÝADY

Şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýy bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarap...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/213