TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

ÝYNDAMDYR, ÝETDIRMEZ ÝELLERE BEDEW!

Gadymy we şöhratly türkmen halkynyň nepis halysy, altyn-kümüş şaý sepleri ýaly milli baýlyklarynyň biri-de onuň gamyşgulak bedew atydyr. Merdana ata-babalarymyzdan miras galan, tebigatyň taýsyz gözell...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/392
MUKADDES ORAZA BAÝRAMY

Ynha, mukaddes Oraza baýramy hem ýetip geldi. Oraza baýramy mukaddes baýramdyr. Oraza aýy bolsa ruhy päkligiň, jemgyýetçilik jebisliginiň, taýsyz sahawatyň aýy hökmünde aňymyza ornandyr. Oraza aýynyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/391
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/390
2023-NJI ÝYLYŇ 26-NJY MARTYNDA GEÇIRILEN TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ, GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY: JEMLER, SANLAR.

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplarynyň  demokratiýalaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Munuň özi biziň ýurdu...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/389
BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK GÜNI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni her ýyl döwlet derejesinde uly dabaralara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly: «Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/388
HALKARA SYNÇYLARY SAÝLAWLARYŇ TÄZE TARYHY DÖWÜRDE ÝURDUMYZYŇ JEMGYÝETÇILIK-SYÝASY DURMUŞYNDA MÖHÜM DEMOKRATIK ÄDIM BOLANDYGYNY BELLEDILER

Mukaddes ata Watanymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatla-rynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary 2023-nji ýylyň 26-njy martynda demokratik ýörelgeler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/387
2023-nji ýylyň 27-nji marty. Aşgabat şäherindäki «Garagum» myhmanhanasynda geçirilýän brifingde Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy G.Myradowyň çykyşy.

Hormatly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri! Hormatly halkara synçylary! Hormatly dostlar! Ilki bilen, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk mas...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/386
2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça taýýarlyk işleri barada maglumat

(2023-nji ýylyň 12-nji martyndaky ýagdaýa görä). Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň parasatly baştutanlygynda  amala aşyrylýan özgertmelerde syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçili...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/384
DEMOKRATIK SAÝLAWLAR WE ÝAŞLARYŇ SYÝASY IŞJEŇLIGI

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/383
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy  döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmelerde syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/382