TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda raýatlaryň iň möhüm syýasy hukuklarynyň birini – saýlamaga we saýlanmaga bolan hukugyny k...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/364
MUKADDES HAKYDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda halkymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmekde, merdana pederlerimiziň sarpasyny belent tutmakda, nesillerimizi watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly işler amala aşyrylý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/363
GELJEGI NAZARLAÝAN DÖWLET MASLAHATY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak şatlykly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/362
IL SYLAGLY ÝAŞULULARYŇ SARPASY

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň pähim-parasatly baştutanlygy esasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzyň her bir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/361
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Garaşsyzlyk güni barha golaýlaşýar. Döwletlilik toýuny uly zähmet üstünliklerine, şanly wakalara beslän,   halkymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/360
GARAŞSYZ DÖWLETIMIZDE TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. «Halkyň Arkadagly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/359
SAÝLAWLAR WE SAÝLAW OKRUGLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/358
BILIM – BAGTYÝARLYGYŇ GÖZBAŞY

1-nji sentýabrda ýurdumyzyň bilim ojaklary – ýokary, orta we orta hünär okuw mekdepleri gapylaryny giňden açdy. Diýarymyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni baýram edilip, bu ajaýyp waka «Halkyň Arkadagl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/357
AGZYBIRLIGIŇ WE SAHAWATLYLYGYŇ BAÝRAMY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň parasatly baştutanlygynda täze taryhy döwürde — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýyly bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/356
WATANA ŞAN BEREN GAHRYMAN ARKADAGYMYZ!

Pederlerimiziň mähri siňen ata Watanymyzda ruhubelent halkymyzyň her güni rowaçlyklara beslenip, toýlarymyz toýa ulaşýar. Her ýylyň 29-njy iýuny hem Diýarymyz üçin iňňän uly işleri amala aşyran Gahrym...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/355