TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

ABA ANNAÝEW ŞÄHERÇESINDE GEÇIRILJEK GEŇEŞ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARYNA TAÝÝARLYKLY BARÝARYS

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 23-nji iýulynda Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň Aba Annaýew şäherçesinde geňeş agzalarynyň saýlawlary geçiriler. Bu geçiriljek saýlawa Türkmenistanda Saýlawlary we sal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/401
WELOSPORT — SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK

Eziz Diýarymyzda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy   döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ynsan saglygyny goramak, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak boýunça giň ger...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/400
BAGTYÝAR DÖWRÜMIZIŇ ŞADYÝAN ÇAGALARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan Türkmenistan döwletimi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/399
NEPISLIGIŇ NUSGASY – TÜRKMEN HALYSY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe beýik ösüşlere beslenýän Watanymyzda milli gymmatlyklarymyzy gorap saklamaga we täzeçe mazmunda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/398
DÜNÝÄ HAÝRAN GÖZELLIGIŇE, AŞGABAT!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Aşgabat şäherini döwrebap ösdürmek, ony ýaşamak üçin amatly, dünýäniň owadan şäherleriniň birine öwürmek esasy wezipe bolup durýar. Häzirki güne çen...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/397
TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY WE DÖWLET BAÝDAGY — BERKARARLYGYŇ WE DÖWLETLILIGIŇ BELENT BUÝSANJY

Hormatly Prezidentimiziň—Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda gadymy türkmen topragynda erkana ýaşaýan halky-myzyň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, taryhy wakalara, toý-dabarala...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/396
SAÝLAW KODEKSI DÖWRÜŇ TALABYNA LAÝYK KÄMILLEŞÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz demokratik ösüş ýolundan öňe ynamly gadam urýar. Demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/395
WATAN GAHRYMANLARYNA ŞÖHRAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe geçen asyryň uruş ýyllarynyň agyr synaglaryny başdan geçiren uly nesliň wekilleriniň mynasyp durmuşyny üpjün etmek ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ile...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/394
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Eziz Diýarymyz bu gün milli demokratik ýöre...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/393
ÝYNDAMDYR, ÝETDIRMEZ ÝELLERE BEDEW!

Gadymy we şöhratly türkmen halkynyň nepis halysy, altyn-kümüş şaý sepleri ýaly milli baýlyklarynyň biri-de onuň gamyşgulak bedew atydyr. Merdana ata-babalarymyzdan miras galan, tebigatyň taýsyz gözell...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/392