TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMEN BITARAPLYGY — HALKARA YKRARNAMASY

Täze taryhy eýýamda  12-nji de­kabr türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan mö­hüm se­ne­le­riň bi­ri­dir. Çünki, 26 ýyl mundan öň, 1995-nji ýy­lyň 12-nji de­kab­rynda Birleşen Milletler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/261
ALYSLARA UZAÝAN AK ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzyň her bir gü­ni şan­ly wa­ka­la­ra bes­len...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/260
ÖSÜŞIŇ MILLI NUSGASY

Gojaman Zeminiň goýnunda ýaşap geçen ata-babalarymyzyň guýma-gursak hoşniýetlilik, wepadarlyk häsiýetleri biziň üçin mukaddeslikdir we gyzyldan gymmatly mirasdyr. Merdana pederlerimiziň «Owal akan ýer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/259
SANLY ULGAM WE SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda yzygi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/257
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda halkymyz uly ruhubelentlik bilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny agzybirlikde we giňden toýlady. Uludan tutylan to­ýuň da­ba­ra­...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/256
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET GARAŞSYZLYGY – ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly baştutanlygynda «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyz milli buýsanjymyz bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýra...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/255
DÖWLETLILIGIŇ, BAKY BAGTYÝARLYGYŇ AJAÝYP WASPY

Gadymy Oguz han neslini baky bagtyýarlyga ýetiren hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, «Türkmenistan — parahatçylygyň we  ynanyşmagyň  Watany» ýylynda, mukadd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/254
TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara beslenýär. Mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/253
MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYK BAÝRAMY

Garaşsyzlyk baýramy ýurdumyzda uludan tutulýan toýlarymyzyň naýbaşysydyr.  Sars­maz bin­ýa­dyn­da mille­ti­mi­ziň asu­da­lyk, dost-do­gan­lyk ýö­rel­ge­le­ri goý­lan döw­le­ti­miz 30 ýyl bä­ri özyg­ty...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/251
GARAŞSYZLYK – BERKARAR DÖWLETLILIK

Mukaddes Garaşsyzlyk duýgusy biziň başymyzyň täjidir, kalbymyza ylahy güýç berýän nurana mukaddeslikdir, ömrümiziň manysydyr, ezizlikdir, bagtdyr, köňüllerimizi joşdurýan iňňän uly ruhy baýlykdyr, Hak...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/250