TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK MÖWSÜMI DOWAM EDÝÄR

Bilşimiz ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk işleri gi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/375
ASUDA DURMUŞ – DÖWREBAP ÖSÜŞ

Mukeddes ata Watanymyzda merdana, agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň saýasynda asuda, parahat, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar, ruhubelentlik bilen hyjuwly zähmet çekýär. Berkarar dö...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/374
DEMOKRATIK ÝÖRELGELERIŇ ÝOLUNDA: OKRUG WE GEŇEŞLIK SAÝLAW TOPARLARY TÄZEDEN DÖREDILDI

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň 2023-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisini...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/373
BELENT MAKSATLY ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüş hem rowaçlyk ýolundan ynamly öňe barýan türkmen halky 2023-nji ýyl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/372
DIÝARA TOÝ BOLUP GELEN TÄZE ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, merdana halkymyzyň kalbyny joşdurýar. Garaşsyz, hemişeli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/371
«HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLYNYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Biz halkyň saýlan Prezidentiniň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyzyň bagtyýar geljeginiň hatyrasyna täze belentliklere tarap ynamly öňe barýarys. Mukaddes ata Watanymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/370
BAKY BAGTYÝARLYGYMYZYŇ RÖWŞEN ÝOLY

Türkmen halkynyň at-abraýyny halkara derejede belende göteren hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ata-babalarymyzyň parahatçylyga, demokratik kadalara esaslanýan ynsanperwer ýörelgeleriniň asyrlardan-a...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/369
BITARAPLYK PARAHATÇYLYGYŇ ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, buýsançly taryhy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/368
RYSGAL-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzda halal kesbinden kemal tapan merdana babadaýhanlar ene toprakdan bol hasyl ýygnap, tyllaýy güýz paslynda uludan toý tutýar. Halal zähmet...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/367
TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ BAÝRAMY

Gahrymançylygy bilen taryha giren gadymy oguzlaryň nesli bolan türkmen ilinde ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyz biziň üçin taýsyz baýlykdyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/366