TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMEN HALYSY – HALKYMYZYŇ HAZYNASY

Hormatly Prezidentimiziň iňňän pähim-parasatly, öňdengörüjilikli baştutanlygynda beýik zähmet ýeňişlerine, şan-şöhrata beslenen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir güni şatlykly wakal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/177
AŞGABAT ŞÄHERINIŇ GÜNI WE SOŇKY JAŇ DABARASY

Her ýylyň 25-nji maýynyň Aşgabat şäheriniň güni diýlip yglan edilmegi diňe bir türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin däl, eýsem tutuş ýurdumyz boýunça hem örän guwandyryjy we buýsandyryjy wakalaryň bir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/176
BAŞ KANUNYMYZYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYMYZYŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda häzirki döwürde türkmen jemgyýeti ösüşiň täze tapgyryna gadam goýdy. Ýurtda kämil syýasy ulgamly, ösýän ykdysadyýetli, demokratik  jemgyýet bina edil...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/175
BEÝIK ÝEŇŞE – 75 ÝYL

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda   adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan  Ýeňiş gününe  örän ul...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/174
TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY

Biziň ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy uly dabara bilen bellenilýär. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hem bu baýramyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/173
TÜRKMEN BITARAPLYGY ― HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

Bitaraplyk taglymatynyň kökleri öz gözbaşyny türkmeniň müňýyllyklara siňýän şöhratly taryhynyň sahypalaryndan almak bilen, özboluşly mukaddeslige eýlenendir. Bu barada hormatly Prezidentimiz “Biz Gara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/172
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER DABARALANÝAR

Şu ýylyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça Konstit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/171
TÜRKMENISTANYŇ BITARAPLYGY — SEBIT HOWPSUZLYGYNYŇ MÖHÜM ŞERTI

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilmeginiň 25 ýyllygynyň giňden bellenilýän ýylynda iri abraýly halkara guramalaryna wekilçilik edýän düzümler bilen bilelikde oňyn işler amala...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/170
NURANA BAHAR BAÝRAMY

Äleme gözellik, ynsan göwnüne ylham, joşgun berýän bahar paslynda Halkara zenanlar güni ýurdumyzda döwlet derejesinde dabaraly bellenilýär. Bu baýram diňe  gelin-gyzlarymyzy däl, eýsem tutuş halkymyzy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/169
TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde 185 döwletiň biragyzdan goldamagy netijesinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakynda ýörit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/168