TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

HALKYŇ HALANY

Ýurdumyzy dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryna çykaran ägirt uly özgertmeler üçin ses beren türkmen halky 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda    jogapkärli hem-de möhüm çözgüt kabul edipdi. Ähli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/166
KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ TÄZE TAPGYRY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde  konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry yglan edildi we ýurdumyzyň Baş Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlang...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/165
HALKARA TEJRIBESI ÖWRENILÝÄR

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler ýaýbaňlandyryldy. Bu işe  Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/164
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIK, HUKUK WE DÜNÝEWI DÖWLETIŇ MERKEZI INSTITUTY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/163
«TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY» ÝYLYNDAKY ÄHMIÝETLI IŞLER

Geçen ýylda umumy bahasy ABŞ-nyň 5 milliard dollaryndan gowrak bolan iri desgalaryň 66-sy ulanmaga berlen bolsa, «Türkmenistan -- Bitaraplygyň  mekany» ýylynda-da il-ýurt bähbitli uly meýilnamalary am...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/162
TÜRKMENISTANYŇ SAÝLAW KODEKSI KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly başlangyçlary esasynda, saýlawlar we sala salşyklar hakyndaky kanunçylygyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ýurdumyzda geçirilýän saýlawlaryň halkara derejesinde y...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/161
MAŽORITAR SAÝLAW ULGAMY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji we demokratik syýasaty netijesinde günsaýyn gülläp ösýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/160
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER PUGTALANÝAR

2019-njy ýyl Türkmenistanda  demokratik ýörelgeleriň  çuňlaşýan ýyllarynyň biri boldy. Şol mynasybetli pikir alyşmak maksady bilen biz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça mer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/159
TÄZE — 2020-NJI ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmekde uly üstünliklere beslenen 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirjek 2020-nji ýyly — Gündogar müçenamasy boýunça syçan ýylyny u...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/158
UÇASTOK SAÝLAW TOPARLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda saýlawlary mundan beýläk-de milli kanunlarymyza, halkara kadalaryna laýyklykda, aýanlykda we demokratik...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/157