TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

WATAN GAHRYMANLARY – WATANSÖÝÜJILIGIŇ BEÝIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda  her bir günümiz taryhy wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Ş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/345
DURMUŞYŇ BEZEGI BAGLAR

Bagy-bossan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny we bioköpdürlüligi üpjün e...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/344
RUHY TÄMIZLIGIŇ WE SAHAWATYŇ AÝY

Diýarymyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň Permanyna, ata-babalarymyzyň asylly ýol-ýörelgelerine laýyklykda, Oraza baýramy döwlet derejesinde giňden bell...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/337
TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, taryhy wakalara, toý-dabaralara beslenýär. Ýurdumyzda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/330
SAÝLAWÇY WE SAÝLAW BÝULLETENI

Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň we Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/323
BAŞ BAÝLYGYM— SAGLYGYM

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda taryhy ähmiýetli şanly wakalara, ösüşleriň täze sepgitlerine beslenýär. Bütin–   dün...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/316
2022-NJI ÝYLYŇ 12-NJI MARTYNDA GEÇIRILEN TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY BARADA MAGLUMAT

2022-nji ýylyň 12-nji martynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Saýlawlar guramaçylykly, saýlawçylaryň ýokary işjeňligi ýagdaýynda geçdi. Saýlawlarda ses bermek üçin sa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/310
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY: JEMLER, SANLAR

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 12-nji fewralynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/282
ÖSÜŞIŇ TÄZE TAPGYRYNA BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzyň täze taryhy eýýamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösdürmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdiri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/268
OWAZY DÜNÝÄ ÝAŇ SALAN SUNGAT

2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň san­ly ul­gam arka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş maslahatynda BMG-niň Bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet ba­ra­da­ky ýö­r...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/267