TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

SAÝLAWLARY DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA GEÇIRMEGIŇ HALKARA HUKUK ESASLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/207
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ OŇYN ÄHMIÝETI

Hemişelik Bitaraplygyň  türkmen halky üçin örän kän oňyn  ähmiýeti bardyr. Mysal üçin, döwletimiziň häzirki zaman ösüşi hemişelik Bitaraplyk taglymaty bilen aýrylmaz baglydyr. Munuň özi hormatly Prezi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/206
SAÝLAWLARDA SES BERMEGIŇ DEMOKRATIK ÝÖRELGELERI

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetlilik ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň konstitusion hukukl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/205
HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTAN --- SEBITIŇ YLALAŞDYRYJY MERKEZI

Hormatly Prezidentimiziň ählumumy howpsuzlygy, ýurtlaryň we halklaryň abadançylygyny hem-de asudalygyny saklamak ugrundaky halkara başlangyçlary dünýäde uly gyzyklanma bilen garşylanýar. Çünki, ýurdum...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/204
RAÝATLARYŇ SAÝLAW HUKUGYNY DÜZGÜNLEŞDIRÝÄN KANUNÇYLYK NAMALARY

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň ösüşi demokratik ýörelgelere esaslanýar we halkara abraýy barha belende göterilýär. Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli huku...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/201
12-nji DEKABR — HALKARA BITARAPLYK GÜNI

Şu ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramy dabaraly bellenilip geçiler. 12-nji dekabr Halkara Bitaraplyk günüdir. Çünki, 2017-nji ýylyň fewralynda Türkmenista...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/200
SAÝLAWÇYLARYŇ SANAWLARY WE OLARY DÜZMEGIŇ TERTIBI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaş-dyrmaga, saýlaw ulgamynyň işini kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Ýurd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/199
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ YNAMLY GADAMLARY

Ata Watanymyzda şu ýylyň 27-nji sentýabrynda ýurdumyzyň baş baýramy – döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy ruhubelentlikde we dabaraly, buýsançly belleniler. Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/197
KONSTITUSION ÖZGERTMELER KÄMILLIK ÝOLUNDA

Ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň jemleýji 4-nji mejlisini geçirdi. Şol mejlisde agzybir halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/196
KONSTITUSION ÖZGERTMELER DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň jemleýji 4-nji mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmele...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/195