TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

ÝURDUMYZDA ETRAPLARYŇ, ŞÄHERLERIŇ SAÝLAW TOPARLARY DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA TÄZEDEN DÖREDILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda  raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen demokratik ýol bilen günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda il-ýurt bähbitli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/244
ÝURDUMYZDA 1 MILLION 400 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ ÝYGNALDY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir.   Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň b...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/243
ARKADAGYŇ ÝOLY — BAGTYÝAR GELJEGIŇ AK ÝOLY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde milli Lidermiziň alyp barýan pähim-parasatly içeri we daşary syýasaty esasynda bu gün il-günümiz bagtyýar durmuşda ýaşaýar. Ata Watanymyzda ýaş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/242
MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Ajaýyp şygyrlary bilen ynsan kalbyny ýagşylyk nuruna bezän türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belent...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/241
SAÝLAW KODEKSINIŇ DÖWREBAPLYGY—ZAMANANYŇ TALABY

Gahryman Arkadagymyzyň geljegi nazarlaýan pähim-parasatly demokratik başlangyçlary esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, ýurdumyzda hereket edýän...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/240
WELOSPORT — SAGDYNLYGYŇ DABARALANMASY

Bütindünýä welosiped güni parahatçylygy we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sport baýramy hökmünde  ajaýyp tomus paslynda, ýagny 3-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýär. Mälim bolşy ýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/239
BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ WATANY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Çagalaryna  aýratyn  söýgi,  aýratyn  alada  bilen garamak, olara özüniň iň gowy zatlaryny bagyş etmek türkmenleriň  gadymdan gelýän däpleri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/238
KALPLARA SIŇEN AJAÝYP SUNGAT

Merdana at-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda – Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ähli milli gymmatlyklarymyz bilen bir hatarda, ajaýy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/237
SEÝILGÄHLI, BAGY-BOSSAN AŞGABAT

Türkmenistanyň merdana halkyny bagtyýar durmuşa ýetiren milli Liderimiziň pähim-parasatly, ynsanperwer başlangyçlary esasynda, Berkarar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrün­de bedew bady bilen ösüp...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/236
AK ŞÄHERIM AŞGABAT — SOŇKY JAŇ DABARASY

Toýy-toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda  her ýylyň  25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününi hem-de «Soňky jaň» dabarasyny bir günde şatlyk-şowhun bilen belläp geçmek indi asylly däbe öwrüldi. Gahryma...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/235