TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

WELOSPORT — SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK

Hormatly Prezidentimiziň köpçülikleýin bedenterbiýe, sagaldyş hem-de sport hereketini höweslendirmäge gönükdirilen taýsyz tagallalary netijesinde, dünýäniň sport giňişliginde eziz Diýarymyzyň abraýy h...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/351
DURMUŞYŇ GÜLLERI – WATANYMYZYŇ GELJEGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni kalbyňy şatlandyrýan toýlara-baýramlara, buýsançly taryhy wakalara beslenýär. Ine, şeýle ajaýyp, şa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/350
TÜRKMEN HALYSY – MILLI BUÝSANJYMYZ

Agzybir halkymyzy asuda, parahat durmuşda ýaşadýan döwlet Baştutanymyzyň il-ýurt bähbitli taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ähli pudaklarda uly ösüşler, üstünlikler gazanylýar. Hormatly Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/349
ZEMINIŇ ZYNATY – GÖWÜN GANATY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda toýlaryň toýa ulaşýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz Diýarymyzda ýene-de goşa baýram – goşa toý. Ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýynda «Soňky...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/348
PARLAMENTARA GATNAŞYKLARYŇ TÄZE SAHYPASY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ata Watanymyzda gazanylan üstünlikleriň, ýetilen belent sepgitleriň taryhyň şöhratly sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýan eýýamy boldy.  Bu täze t...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/347
DÖWLET BERKARARLYGYMYZYŇ MUKADDES SÜTÜNLERI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gadymy türkmen topragynda erkana ýaşaýan halkymyzyň toýlary-toýa ulaşýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zaman...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/346
WATAN GAHRYMANLARY – WATANSÖÝÜJILIGIŇ BEÝIK MEKDEBI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda  her bir günümiz taryhy wakalara, toý-baýramlara beslenýär. Ş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/345
DURMUŞYŇ BEZEGI BAGLAR

Bagy-bossan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny we bioköpdürlüligi üpjün e...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/344
RUHY TÄMIZLIGIŇ WE SAHAWATYŇ AÝY

Diýarymyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiziň Permanyna, ata-babalarymyzyň asylly ýol-ýörelgelerine laýyklykda, Oraza baýramy döwlet derejesinde giňden bell...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/337
TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, taryhy wakalara, toý-dabaralara beslenýär. Ýurdumyzda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/330