TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

GARAŞSYZLYK GANATYDYR DÖWRÜMIŇ

Merdana pederlerimiziň erkanalyk, Garaşsyz döwlet gurmak barada eden baş arzuwy, ýürek küýsegi geçen asyryň ahyrlarynda hasyl boldy we türkmene bagt guşuny peşgeş beren bu şatlykly ajaýyp waka mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/249
GARAŞSYZLYK– ÝÜREKLERIŇ BUÝSANJY

Garaşsyzlyk türkmen halkynyň ykbal äleminde dogan nurana Kuýaşdyr. Garaşsyzlyk eýýamynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/248
GARAŞSYZLYK – BAŞYMYZYŇ TÄJI

Watanyny başynyň täji hasaplan ata-babalarymyzyň merdanalyk ýolundan buýsançly gadam urýan halkymyz ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýar. Döwletimiziň Garaşsyzlygy türkmen halkynyň bagt dara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/247
GARAŞSYZLYK- HALKYMYZYŇ HASYL BOLAN ARZUWY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň synmaz binýady, bagtyýar durmuşymyzyň mizemez esasydyr!».   Taryhda watansöýüjiligiň, gahrymançyly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/246
RUHY PÄKLIGIŇ SAHAWATLYLYK BAÝRAMY

Şan-şöhraty äleme meşhur bolan gadymy hem müdimi türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly guýmagursak asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jüm...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/245
ÝURDUMYZDA ETRAPLARYŇ, ŞÄHERLERIŇ SAÝLAW TOPARLARY DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA TÄZEDEN DÖREDILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda  raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen demokratik ýol bilen günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda il-ýurt bähbitli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/244
ÝURDUMYZDA 1 MILLION 400 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ ÝYGNALDY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir.   Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň b...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/243
ARKADAGYŇ ÝOLY — BAGTYÝAR GELJEGIŇ AK ÝOLY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde milli Lidermiziň alyp barýan pähim-parasatly içeri we daşary syýasaty esasynda bu gün il-günümiz bagtyýar durmuşda ýaşaýar. Ata Watanymyzda ýaş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/242
MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Ajaýyp şygyrlary bilen ynsan kalbyny ýagşylyk nuruna bezän türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belent...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/241
SAÝLAW KODEKSINIŇ DÖWREBAPLYGY—ZAMANANYŇ TALABY

Gahryman Arkadagymyzyň geljegi nazarlaýan pähim-parasatly demokratik başlangyçlary esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, ýurdumyzda hereket edýän...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/240