TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

MILLI LIDER WE DEMOKRATIK JEMGYÝET

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda soňky ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/138
27-NJI IÝUN — MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Biziň ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenilýär.  Munuň özi Bitarap Türkmenistanda medeniýete we sungata, şeýle...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/137
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Häzirkizaman dünýäsinde saýlawlaryň we sala salşyklaryň geçirilişine syn etmek jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýanyň kemala gelmeginde we adam hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/136
3-NJI IÝUN - BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 72-nji mas­la­ha­ty­nyň 82-nji mej­li­sin­de 3-nji iýu­ny Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped g...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/135
1-NJI IÝUN — ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, bu gün resmi baýramçylyk senelerimiziň sanawyna...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/134
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynda Gadyr gijesine uly hormat goýulýar. Ynsanlaryň beden we ruhy taýdan tämizlenýän keremli Oraza aýynda bellenilýän Gadyr gijesi rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/133
TÜRKMEN HALYSYNYŇ WE DOKMA SENAGATYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNI

Türkmenistanda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. Şol gün ýurdumyzda bu sene mynasybetli baý mazmunly dürli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/132
25-NJI MAÝ — AŞGABAT ŞÄHERINIŇ GÜNI!

Indi biziň ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününi hem-de «Soňky jaň» dabarasyny bilelikde belläp geçmek özboluşly däbe öwrülip gitdi. Orta mekdebiň ýagty okuw otaglary bilen m...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/131
18-NJI MAÝ – TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI

Mukaddes döwlet nyşanlarymyz  bolan Konstitusiýamyzyň hem-de Döwlet baýdagymyzyň gününiň baýramçylygy raýatlarymyzyň belent watançylyk ruhunda terbiýelenmegine, jemgyýetimiziň has-da jebisleşmegine, m...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/130
9-NJY MAÝ — ÝEŇIŞ GÜNI

1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň baýram edilmegi her bir türkmen raýaty üçin şatlykly wakadyr. Ikinji jahan urşunyň aldym-berdimli söweşlerinde beýleki milletler bilen...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/129