TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

NURANA BAHAR BAÝRAMY

Äleme gözellik, ynsan göwnüne ylham, joşgun berýän bahar paslynda Halkara zenanlar güni ýurdumyzda döwlet derejesinde dabaraly bellenilýär. Bu baýram diňe  gelin-gyzlarymyzy däl, eýsem tutuş halkymyzy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/169
TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde 185 döwletiň biragyzdan goldamagy netijesinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakynda ýörit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/168
SAÝLAW ULGAMYNYŇ ESASLARY WE DEMOKRATIK ÝÖRELGELER

Saýlawlar jemgyýetiň özboluşly aýnasydyr. Ýurtda geçirilýän islendik derejedäki saýlawlar ýa-da sala salşyklar jemgyýetiň dürli gatlaklarynda höküm sürýän ajaýyp sazlaşygyň, jebisligiň, agzybirligiň,...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/167
HALKYŇ HALANY

Ýurdumyzy dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryna çykaran ägirt uly özgertmeler üçin ses beren türkmen halky 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda    jogapkärli hem-de möhüm çözgüt kabul edipdi. Ähli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/166
KONSTITUSION ÖZGERTMELERIŇ TÄZE TAPGYRY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde  konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry yglan edildi we ýurdumyzyň Baş Kanunyny kämilleşdirmek boýunça başlang...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/165
HALKARA TEJRIBESI ÖWRENILÝÄR

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýurdumyzda giň gerimli işler ýaýbaňlandyryldy. Bu işe  Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/164
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIK, HUKUK WE DÜNÝEWI DÖWLETIŇ MERKEZI INSTITUTY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda döwletiň demokratik esaslarynyň yzygiderli pugtalandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetiniň ýörelgeleriniň berkidilmegine, raýatlaryň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/163
«TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY» ÝYLYNDAKY ÄHMIÝETLI IŞLER

Geçen ýylda umumy bahasy ABŞ-nyň 5 milliard dollaryndan gowrak bolan iri desgalaryň 66-sy ulanmaga berlen bolsa, «Türkmenistan -- Bitaraplygyň  mekany» ýylynda-da il-ýurt bähbitli uly meýilnamalary am...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/162
TÜRKMENISTANYŇ SAÝLAW KODEKSI KÄMILLEŞDIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly başlangyçlary esasynda, saýlawlar we sala salşyklar hakyndaky kanunçylygyň yzygiderli kämilleşdirilmegi ýurdumyzda geçirilýän saýlawlaryň halkara derejesinde y...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/161
MAŽORITAR SAÝLAW ULGAMY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji we demokratik syýasaty netijesinde günsaýyn gülläp ösýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/160