TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

«AŞGABAT-SITI» – ROWAÇLYK NYŞANY

Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň, ýagny şäher içindäki özboluşly şäheriň – «Aşgabat - sitiniň» milli Liderimiz tarapyndan tassyklanan ajaýyp taslamalary diňe bir  türkmeni...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/144
SANLY YKDYSADYÝETIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Häzirki zaman dünýä ykdysadyýeti öz ösüşiniň täze bir eýýamyna, ýagny sanly ykdysadyýete geçmek döwrüne  gadam basdy. Sanly ykdysadyýete geçmek bilen bagly taýýarlyk we guramaçylyk işleri dünýäniň ähl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/143
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝAT ETMEK

Halkara kadalaryna laýyklykda, raýatlaryň saýlaw hukuklary we azatlyklary bozulan halatynda, raýatyň milli kanunlarymyzda bellenilen tertipde kazyýete ýa-da saýlaw toparyna şikaýat etmäge, bozulan huk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/142
GAZDAN BENZIN ÖNDÜRÝÄN ILKINJI ZAWOD

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde türkmen ykdysadyýetinde täze bir kuwwatly  sütün peýda boldy. Munuň şeýledigini şu ýylyň 28-nji iýunynda  Ahal welaýatynda dünýäde iň täz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/141
1 MILLION 600 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ

Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzda ygtybarly azyk bolçulygyny döretmekden ybarat bolup durýar. Toplumlaýyn we giň möçberli özgertmeleriň yzygiderli amala aşyrylmagy Türkmenis...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/140
TÜRKMEN JEMGYÝETINDE GENDER DEŇLIGI

Biziň ýurdumyzda ählumumy ykrar edilen halkara resminamalarynyň ýerine ýetirilişine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Munuň özi halkara resminamalarynda aýal-gyzlar babatynda bellenilen demokratik şertler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/139
MILLI LIDER WE DEMOKRATIK JEMGYÝET

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda soňky ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/138
27-NJI IÝUN — MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Biziň ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenilýär.  Munuň özi Bitarap Türkmenistanda medeniýete we sungata, şeýle...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/137
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Häzirkizaman dünýäsinde saýlawlaryň we sala salşyklaryň geçirilişine syn etmek jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýanyň kemala gelmeginde we adam hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/136
3-NJI IÝUN - BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 72-nji mas­la­ha­ty­nyň 82-nji mej­li­sin­de 3-nji iýu­ny Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped g...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/135