TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

12-nji DEKABR — HALKARA BITARAPLYK GÜNI

Şu ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramy dabaraly bellenilip geçiler. 12-nji dekabr Halkara Bitaraplyk günüdir. Çünki, 2017-nji ýylyň fewralynda Türkmenista...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/200
SAÝLAWÇYLARYŇ SANAWLARY WE OLARY DÜZMEGIŇ TERTIBI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaş-dyrmaga, saýlaw ulgamynyň işini kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Ýurd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/199
GARAŞSYZ WATANYMYZYŇ YNAMLY GADAMLARY

Ata Watanymyzda şu ýylyň 27-nji sentýabrynda ýurdumyzyň baş baýramy – döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 29 ýyllyk baýramy ruhubelentlikde we dabaraly, buýsançly belleniler. Garaşsyz, hemişelik Bitarap...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/197
KONSTITUSION ÖZGERTMELER KÄMILLIK ÝOLUNDA

Ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň jemleýji 4-nji mejlisini geçirdi. Şol mejlisde agzybir halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/196
KONSTITUSION ÖZGERTMELER DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň jemleýji 4-nji mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna üýtgetmele...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/195
TÜRKMENISTANYŇ HOŞNIÝETLI DAŞARY SYÝASATY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz parahatçylyk söýüji, hoşniýetli goňşyçylyk ýörelgelerine eýermek bilen taryh üçin uzak bolmadyk döwür içinde h...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/194
KONSTITUSION KANUNYŇ TASLAMASY BOÝUNÇA IŞLER TAMAMLANDY

Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Şol mejlisde hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzda konstitusion...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/193
SAÝLAW ULGAMYNYŇ GÖRNÜŞLERI

Saýlaw ulgamy saýlaw hukugyny bermegiň tertibini, saýlawlary we sala salşyklary geçirmegiň we ses bermegiň netijelerini takyklamagy sazlaşdyrýan hukuk kadalarynyň jemini aňladýar. Dünýä tejribeleri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/192
SAÝLAW HUKUGYNYŇ ESASLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ulgamlar bilen birlikde, saýlaw ulgamynyň hem kämilleşdirilmegine içgin üns berilýär. Ý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/191
SAÝLAWLARY WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEGIŇ MAKSADY WE ESASY DÜZGÜNLERI

Jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak meselesi hormatly Prezidentimiziň özgertmeler syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň şeýledigini ýurdumyzda türkmen jemgyýetiniň jebisligin...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/190