TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRKMENISTANYŇ SYÝASY PARTIÝALARY (MAGLUMATLAR 2018-NJI ÝYLYŇ 1-NJI NOÝABRY ÝAGDAÝYNA GÖRÄ TAÝÝARLANYLDY)

                                                              TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASY Türkmenistanyň Demokratik partiýasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygy bilen ýaşdaş bolup, ol özüniň 1991-...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/113
DALAŞGÄRLER WE OLARYŇ YNANYLAN ADAMLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda geçirilýän dürli görnüşli saýlawlar döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik binýatlarynyň, milli däplere daýanýan hakyky halk häkimiýetliliginiň ýörelgeler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/112
HEREKET — DAÝHANDAN, BEREKET — TOPRAKDAN!

Bäş ýüz kyrk bäş müň gektar meýdana gowaça  tohumyny sepen türkmenistanly pagtaçylar, şonça ýerden «ak altynyň» 1 million 50 müň tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/111
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝATLARA SERETMEK

Saýlawlar islendik döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm orny eýeleýär. Saýlawlar döwletiň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak bilen bagly iň esasy syýasy hukuklarynyň biri bolup,  jemgyýetçil...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/110
SAÝLAW MÖWSÜMI NÄME?

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/109
SAÝLAWLARYŇ MALIÝELEŞDIRILIŞI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň  taýsyz tagallalary netijesinde bu gün ýurdumyzda  merdana pederlerimizden gelýän demokratik ýörelgeler gaýtadan dikeldilýär. Munuň öz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/108
HARMANYŇYZA BEREKET, PAGTAÇYLAR!

Tutuş ýurdumyz boýunça 545 müň gektar meýdana ekilen gowaçanyň bol hasylyny ýetişdiren pagtaçylarymyz häzirki döwürde ony isripsiz   ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrmak işini gyzgalaňly dowam etdirýärl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/107
SAÝLAW OKRUGLARY WE UÇASTOKLARY

Gülläp ösüşleri başdan geçirýän Türkmenistan döwletimiziň meşhurlygy gün-günden artýar. Durmuşyň ähli ulgamlarynda çuň özgertmeler amala aşyrylýar. Bu özgertmeler bolsa raýatlarymyzyň ruhy hal ýagdaýy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/106
DIPLOMATIK WEKILHANALARDA DÖREDILÝÄN SAÝLAW UÇASTOKLARY

Häzirki döwürde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda diplomatik wekilhanalary, konsullyk edaralary hereket edýär. Munuň özi şol döwletler bilen diňe bi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/104
DÜNÝÄ MÜNBERINDEN ÝAŇLANAN PAÝHAS

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynda çykyş eden hormatly Prezidentimiz hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sebit we ählumumy derejedäki möhüm meseleler boýunça ileri tut...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/103