TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

DEMOKRATIK SAÝLAWLARYŇ SYÝASY KÖPDÜRLÜLIGI

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji baştutanlygynda, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi öňe sürýän we merdana pederlerimiziň mukaddes watançylyk ruhu...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/127
DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Umumyadamzat gymmatlyklaryna uly goşantlary goşan türkmen halkynyň  şöhratly  geçmişi bar.Taryhyň gatlaryna  siňe ser salsaň, türkmen topragynyň  kämil demokratik  ýörelgeleriň dörän merkezleriň biri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/126
SAÝLAWLAR WE MILLI DEMOKRATIÝA

Häzirki wagtda ýurdumyzda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/125
SAÝLAWLAR — DEMOKRATIÝANYŇ ÖZBOLUŞLY BAÝRAMÇYLYGY

        Türkmenistanda geçirilýän her bir saýlaw raýatlarymyz üçin halk demokratiýasynyň özboluşly baýramçylygyna öwrülýär. Il arasynda uly hormata mynasyp ynsanlary dalaşgärlige hödürlemek  däbine  e...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/123
MILLI SYNÇYLAR BELLIGE ALYNDY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda käbir saýlaw okruglary boýunça möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, wel...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/122
SANLY ULGAMA GEÇILMEGINIŇ ÄHMIÝETI

       Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekdäki ähmiýetini yzygiderli nygta...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/121
MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDENLERIŇ ÝERINE GEÇIRILJEK SAÝLAWLAR

Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä görülýän taýýarlyk işleri ählumumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere laýyklykda ýaýbaňlandyrylýar. Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/120
ROWAÇLYKLAR—GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ BUŞLUKÇYSY

Bosagadan ätlän her bir täze ýyly mynasyp  atlandyrmak hemişelik  Bitarap Türkmenistanda indi özboluşly däbe öwrülip  gitdi. 2019-njy ýylyň “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilmegi-de...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/119
TÜRKMENISTAN WE SANLY YKDYSADYÝET

Häzirki zaman dünýäsinde Ýer ýüzüniň ähli döwletlerinde, esasan-da ykdysady taýdan ösen we ösýän ýurtlarda «sanly ykdysadyýet» diýlen düşünjä aýratyn uly ähmiýet berilýär. Aslynda, sanly ykdysadyýet d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/118
MÖHLETINDEN ÖŇ GEÇIRILÝÄN SAÝLAWLAR

“Bizde Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukugynyň kadalaryna doly laýyk gelýän demokratik saýlawlary guramak we geçirmek boýunça oňat tejribe toplandy. Biz geljekki saýlawlary hem şol ülňülere...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/117