TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

2021-nji ýyl — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyrmak ýörelgesi indi asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň başl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/216
TÄZE - 2021-nji ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Biz dürli mazmunly wakalara baý bolan 2020-nji ýyl bilen hoşlaşyp, täze — 2021-nji ýyly garşylaýarys. Biz täze ýyla ajaýyp arzuwlar, ýagşy niýetler bilen barýarys. Goý, 2021-nji ýyl Türkmenistanyň dur...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/215
MÜŇ DOKUZ ÝÜZ TOGSAN BÄŞIŇ GYŞYNDA...

Müň dokuz ýüz togsan bäşiň gyşynda, has takygy, 12-nji dekabrynda paýtagtymyzdaky köne Metbugat öýüniň binasynyň  öňünde geçirilen ýygnak Türkmenistana Bitaraplyk derejesiniň berilmegi bilen baglanyşy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/214
DÖWLETLILIGIŇ SARSMAZ BINÝADY

Şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly toýy bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarap...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/213
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ÇÄRÝEK ASYRLYK TEJRIBESI

Şu ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagyna 25 ýyl dolýar. Şol geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistan hemişelik Bitaraplygyň baý tejribesini toplady. 2020-nji ýylyň “Türkme...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/212
BITARAP TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK ÖZGERTMELERI

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüji, pähim-parasatly, ynsanperwer başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň halkara giňişliginde eýeleýän täsirli orny barha berkeýär. Watanymyz uly üstünliklere, ösüşlere, be...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/211
TARYHY KARARNAMALAR

1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 50-nji mejlisinde «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky Kararnama, 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda bolsa BM...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/209
HEMIŞELIK BITARAPLYK – DÖWLETIŇ SYNMAZ SÜTÜNI

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow: Çärýek asyr bäri Bitaraplyk Türkmenistan üçin öz  döwletliliginiň,  alyp  barýan  daşary we içeri syýasatynyň esaslarynyň biri bolup durýar....

https://saylav.gov.tm/tk/articles/208
SAÝLAWLARY DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA GEÇIRMEGIŇ HALKARA HUKUK ESASLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda beýleki  ulgamlar bilen birlikde saýlaw ulgamyna içgin üns berilýär. Ýurt Baştutanymyzyň ýakyndan ýa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/207
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ OŇYN ÄHMIÝETI

Hemişelik Bitaraplygyň  türkmen halky üçin örän kän oňyn  ähmiýeti bardyr. Mysal üçin, döwletimiziň häzirki zaman ösüşi hemişelik Bitaraplyk taglymaty bilen aýrylmaz baglydyr. Munuň özi hormatly Prezi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/206