TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

DURMUŞYŇ BEZEGI BAGLAR

Bagy-bossan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny we bioköpdürlüligi üpjün etmek meselesine aýratyn üns berilýär hem-de oňa gönükdirilen işleriň gerimi barha ýaýbaňlandyrylýar.

Türkmenistanda daşky gurşawy goramak boýunça Milli tokaý maksatnamasy esasynda her ýylyň ýaz we güýz möwsüminde bag ekmek işleri gyzgalaňly amala aşyrylýar.

Bilşimiz ýaly, Ar­ka­dag­ly  Ser­da­ry­my­zyň ýo­kary döw­let we­zi­pe­si­ne gi­ri­şen­den soň­ra,  il­kin­ji gat­na­şan çä­re­si bolan äh­lihalk köp­çülik­le­ýin bag ek­mek da­ba­ra­sy­nyň ýaz­ky möw­sü­mi­ne ba­dal­ga berme­gi mil­li Li­de­ri­mi­ziň so­gap­ly işle­ri­niň do­wa­mat-do­wamdy­gy­nyň ny­şa­ny­dyr. Munuň özi Türkmenistanyň ekologiýa ulgamynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygrarlydygyna şaýatlyk edýär. Şonuň netijesinde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheri we welaýatlarymyz bagy-bossanlyga bürenýär.

Mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mej­li­sin­de Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyndan hoş habaryň gelip gowşandygy mälim edildi. Ýagny, «Şä­her­ler­dä­ki bag­lar» at­ly baş­lan­gy­ja bag ekmek çä­re­le­ri ar­ka­ly beren gol­da­wy we oňa go­şan go­şan­dy üçin Aş­ga­bat şä­he­ri­ne BMG-niň Ýew­ro­pa yk­dysa­dy ko­mis­si­ýa­sy ta­ra­pyn­dan hal­ka­ra gü­wä­na­ma­nyň ber­len­di­gi ha­kyn­da habar berildi.

Abraýly Halkara guramasyndan şunuň ýaly derejeli hoş habaryň gelip gowuşmagy watandaşlarymyzyň ruhuny belende göterip, kalbyny şatlandyrdy. Bu berlen gü­wä­na­ma mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň te­bi­ga­ty go­ra­mak bara­da­ky ja­na­ýa­ma­zak­ly zäh­me­ti­ne ber­len my­na­syp ba­ha­dyr.

Ýeri gelende aýtsak, Türk­me­nistanyň BMG-niň daş­ky gur­şa­wy       go­ramak, eko­lo­gik he­läk­çi­lik­le­riň öňü­ni al­mak, te­bi­ga­ty go­ra­mak ba­ra­daky yla­la­şyk­la­ryna il­kin­ji­le­riň ha­ta­rynda go­şul­andygy hem bellärliklidir. Şu gün­ler­de-de eko­lo­gik howpsuz­ly­gyň ýo­ka­ry de­re­je­si­ni üp­jün et­mek, şä­her­le­ri we oba­la­ry bagy-bossanlyga öwür­mek hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan içe­ri hem da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Köp ýyl­la­ryň do­wa­myn­da hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zyň baş­lan­gyçla­ry esa­syn­da Türk­me­nis­tan­da 145 mil­lion­dan gow­rak bag na­ha­llary ekil­di. Köp­çü­lik­le­ýin bag ek­mek halky­my­zyň dur­mu­şy­na asyl­ly däp bo­lup or­na­dy. Ba­ky Bi­ta­rap­ly­gymy­zyň 25 ýyl­ly­gy­na 25 mil­li­on düýp, mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gymy­zyň 30 ýyl­ly­gy­na 30 mil­li­on düýp agaç na­hal­y­nyň otur­dyl­magy, tä­ze des­ga­la­ryň açy­lyş daba­ra­la­ry, ýaş ça­tyn­ja­la­ryň ni­ka toý­la­ry, ça­ga­nyň dün­ýä in­me­gi my­na­sy­bet­li otur­dyl­ýan bag­lar... Köp­çü­lik bo­lup otur­dy­lan mil­li­onlar­ça düýp sa­ýa­ly, pür­li, mi­we­li bag­lar boý alyp, türk­men te­bi­gaty­nyň gö­zel­li­gi­ne gö­zel­lik goş­ýar.

Hormatly Prezidentimiziň: «Biz ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrunda alnyp barylýan işi ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we döwrebap tehnologiýalary ulanyp, mundan beýläk-de dowam etdireris. Bu günki gün Türkmenistanda bag ekmek işi tebigy zolaklaryň has-da kämilleşmegine ýardam edip, her bir türkmenistanly üçin nusga alarlyk ýörelgä öwrüldi» diýip nygtamagy, bu möhüm we asylly däbiň geljekde hem giň gerimde dowam etdiriljekdigini äşgär edýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mize halkymyzyň buýsanjy bolan mer­jen şähe­ri­mi­ziň has-da gözelleşmegi ugrunda edýän taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden çykýan alkyşlarymyzy aýdýarys.  

Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny sag, öm­ri uzak, mertebesi belent bol­sun! Il-ýurt, umumadamzat bähbitli tutumly işleri hemişe rowaç alsyn!

 

Hekimberdi Öwezow, 
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň sekretar-referenti.