TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

ASUDA DURMUŞ – DÖWREBAP ÖSÜŞ

Mukeddes ata Watanymyzda merdana, agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň saýasynda asuda, parahat, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar, ruhubelentlik bilen hyjuwly zähmet çekýär. Berkarar dö...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/374
DEMOKRATIK ÝÖRELGELERIŇ ÝOLUNDA: OKRUG WE GEŇEŞLIK SAÝLAW TOPARLARY TÄZEDEN DÖREDILDI

Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzda geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda hormatly Prezidentimiziň 2023-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisini...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/373
BELENT MAKSATLY ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüş hem rowaçlyk ýolundan ynamly öňe barýan türkmen halky 2023-nji ýyl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/372
DIÝARA TOÝ BOLUP GELEN TÄZE ÝYL

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gözel Diýarymyzyň seneleri toýdur baýramlara, ýatdan çykmajak şatlykly wakalara beslenip, merdana halkymyzyň kalbyny joşdurýar. Garaşsyz, hemişeli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/371
«HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASY» ÝYLYNYŇ ÜSTÜNLIKLERI

Biz halkyň saýlan Prezidentiniň – Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda agzybir halkymyzyň bagtyýar geljeginiň hatyrasyna täze belentliklere tarap ynamly öňe barýarys. Mukaddes ata Watanymy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/370
BAKY BAGTYÝARLYGYMYZYŇ RÖWŞEN ÝOLY

Türkmen halkynyň at-abraýyny halkara derejede belende göteren hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy ata-babalarymyzyň parahatçylyga, demokratik kadalara esaslanýan ynsanperwer ýörelgeleriniň asyrlardan-a...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/369
BITARAPLYK PARAHATÇYLYGYŇ ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň her bir güni il-ýurt bähbitli beýik işlere, buýsançly taryhy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/368
RYSGAL-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyzda halal kesbinden kemal tapan merdana babadaýhanlar ene toprakdan bol hasyl ýygnap, tyllaýy güýz paslynda uludan toý tutýar. Halal zähmet...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/367
TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ BAÝRAMY

Gahrymançylygy bilen taryha giren gadymy oguzlaryň nesli bolan türkmen ilinde ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyz biziň üçin taýsyz baýlykdyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Gal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/366
HOŞNIÝETLI GOŇŞUÇYLYK GATNAŞYKLARY TÄZE DEREJÄ ÇYKÝAR

Asuda, parahat ýurdumyzyň halkara abraýyny belende göterýän hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe üstünlikli alnyp barylýan içeri we da...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/365