TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

SAÝLAWLARDA SANLY ULGAMYŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde, ähli ulgamlar innowasion we tehnologiki esasda y...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/452
GÜNDOGARYŇ PARLAK ÝYLDYZY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň syýasy, ykdysady we medeni durmuşynda uly üstünlikler, giň gerimli döwrebap özgertmeler yzygiderli amala aşyr...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/451
SAÝLAWÇYLARYŇ SANAWLARYNY DÜZMEGIŇ TERTIBI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz hormatly Prezidentimiziň — Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary, pähim-parasatly, öňdengörüji we demokratik...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/450
SAHAWATLY AÝYŇ ORAZA BAÝRAMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň şöhratly taryhy, medeni mirasy we ruhy gymmatlyklary çuňňur öwrenilýär. Munuň özi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/449
BELENT YNAMA YGRARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR

Asuda, eşretli durmuşda agzybir ýaşaýan türkmen halkynyň milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýol...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/448
HAÝYRLY GADYR GIJESI

Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda toýlarymyz toýlar...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/447
SAGLYGYM – BAÝLYGYM

Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy bolup, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň, her bir raýatyň abadan we...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/446
GADYMY HEM MÜDIMI ÄNEWIŇ BUÝSANÇLY SÖHBEDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe toýlary goşa-goşadan gelýän ýurdumyzda şanly wakalar, hoş habarlar göwünlere ganat baglap, uly ruhubelentlik döredýär. «Hoş habaryň ganaty bar» diýl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/445
WATANYMYZYŇ GELJEGI ÝAŞLAR

Ösüşleriň ynamly ýoly bilen öňe barýan berkarar ýurdumyzda ýaşlar baradaky alada ileri tutulyp, olaryň okamagy, zähmet çekmegi üçin amatly şertler döredilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/444
AJAÝYP ESERIŇ ŞUGLASY

Gahryman Arkadagymyz Garaşsyzlyk ýyllarynda ata Watanymyzy dünýäde gülläp ösýän, ilaty abadan we bagtyýar durmuşda ýaşaýan mekana öwürdi. Taryh üçin örän gysga döwürde asyrlara barabar ösüş-özgerişler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/443