TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

TÜRKMEN BITARAPLYGY – PARAHATÇYLYGYŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň halkara abraýy barha artýar. Türkmenistan sebitde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/422
RYSGAL-BEREKEDIŇ TOÝY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/421
SAÝLAW KANUNÇYLYGY DÖWRÜŇ TALABYNA LAÝYK KÄMILLEŞÝÄR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň asylly, beýik başlangyçlarynyň dowamatyny üstünliklere besleýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýur...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/419
BAGY-BOSSAN DIÝARYM

Özüniň täsin mähremligi we hoştap howasy bilen ynsan kowmunyň ýüregine aram berýän gözel diýarymyzda daşky gurşawy goramak, tebigatymyzyň baýlyklaryny we gözelliklerini aýawly saklamak hormatly Prezid...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/418
TÜRKMEN ALABAÝY — MILLETIMIZIŇ BUÝSANJY

Özleriniň öçmejek şan-şöhraty bilen dünýä taryhynda orun tutan merdana pederlerimiz geljekki nesil üçin gymmatly we kämil mirasy peşgeş goýupdyrlar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/417
GARAŞSYZLYK ÝYLLARYNDA GEÇIRILEN DEMOKRATIK SAÝLAWLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Türkmenistan bu gün milli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/416
HALK HAKYDASY BAKY DOWAMATDYR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň ynsanperwer ýörelgelerine, öten-geçenleri ýagşylykda ýatlamak, hatyra dessurlaryny berjaý etmek ýaly asylly däp-dessurlara döwlet d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/415
ÝAŞULY NESIL-PAÝHAS MEKDEBI

Türkmen halkynyň  pähim-parasat mekdebiniň dowamaty bolan ýüzleri nurana, sylagly ýaşulularymyz biziň her bir mukaddes maşgala ojagymyzyň, döwletimiziň, durmuşymyzyň ýaraşygydyr. Berkarar döwletiň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/414
GARAŞSYZLYK — HALKYMYZYŇ ARZUW GANATY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşyň ähli ugurlaryny düýpli ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Mukaddes Garaşsyzlygym...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/413
GARAŞSYZLYK – BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

Mukaddes ata Watan, ene toprak türkmen halkynyň köňül köşgüniň ruhy sütünidir. Döwlet Garaşsyzlygymyz bolsa başymyzyň tylla täjidir.   Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda Berkarar...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/412