TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

YLYM — BAGT ÇEŞMESI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň parasatly baştutanlygynda Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eýýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­ründe amala­ aşy­rylýan giň möç­ber­li öz­gert­me­leriň çäklerinde eziz Diýarymyz ylym, bilim we beýleki ulgamlarda döwür bilen deň gadam urýar.

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň mümkinçiliklerini giň­den açmakda, dünýä derejeli ylmy düşünjesi bolan hünärmenleri, alymlary ýetişdirmekde halkara hyzmatdaşlygyny täze derejelere çykarmagy zerur wezipe hökmünde aýratyn nygtamak isleýärin. Ylmyň kökleri çagalar bagyndan başlap ösmelidir we munuň üçin ylym-bilimiň basgançaklary dünýä standartlarynyň talaplaryna doly laýyk getirilmelidir. Ylmy döredijiligiň ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny ösdürmekdäki täsiriniň artmagy üçin daşary ýurtlar bilen ylmy hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna üns bererin» diýip, parasatlylyk bilen bellemegi, ähli ösüşleriň özeniniň ylym öwrenmek, bilim almak bilen baglydygyny aňladýar.

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen ylmy döwlet tarapyndan goldamak, täze tehnologiýalary we innowasiýalary ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna ornaşdyrmak, halkara ölçeglerine laýyk gelýän, berk binýatly, häzirki zaman ylym ulgamyny döwrebap kämilleşdirmek hem-de bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň ylym ulgamynda başyny başlan düýpli özgertmeleriniň netijesinde ýurdumyzda ylym ulgamy halkara ölçeglerine laýyklykda ösdürilýär, onuň kanunçylyk, maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär. Ylmyň möhüm ugurlary boýunça ylmy-barlag işlerini geçirmek, ýaş alymlary, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça giň mümkinçilikler döredilýär. Şeýlelikde, döredijilik bilen meşgullanýan ýaş nesil kemala geldi.

Täze taryhy eýýamda täzeçil usullardan baş çykarýan, giň dünýägaraýyşly hem-de häzirki zaman ylmyna, oňyn pikirlenmelere ygrarly ýaş nesilleriň ýetişmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Türkmenistanyň Konstitusiýasy milli ylym ulgamynyň kanunçylyk binýadynyň özeni bolup durýar. Esasy Kanunymyza laýyklykda, döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar. Döwletiň ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine laýyklykda alnyp barylýar. Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam edýär.

Türk­meniň nus­ga­wy şa­hyr­la­ry­ Mag­tym­gu­ly Py­ra­gynyň: «Ylym-tag­lym alan se­ni unutmaz» diýip, Mäm­met­we­li Ke­mi­näniň: «Ylym bir da­ragt­dyr» di­ýip, öz goş­gu­la­ryn­da be­ýan etmegi olaryň ylym, bi­lim mese­le­si­ni dö­re­di­ji­lik iş­le­rin­de üns­den dü­şür­män­digine şaýatlyk edýär. Asla, ata-ba­ba­la­ry­myz ylym-bi­lim ugruna uly üns beripdirler.

Diýmek, ata-ba­ba­la­ry­my­zyň dö­re­den iň ga­dy­my we gym­mat­ly mi­ra­sy ýaş ne­sil­le­re bi­lim, ter­bi­ýe ber­mek ýö­rel­ge­si­dir. Ylym, bi­lim, ter­bi­ýe al­mak uzak wag­tyň we yh­las­ly zäh­me­tiň mi­we­si ha­sap­lan­ýar. Çünki, bi­ziň eş­ret­li hem-de bag­ty­ýar dur­mu­şy­my­zyň göz­ba­şy yl­myň we bi­li­miň kä­mil­leş­me­gi bi­len aý­ryl­maz bag­la­ny­şyk­ly­dyr.

Gahryman Arkadagymyz: «Ylym hem-de bilim adamzadyň bezegidir. Ähli döwürlerde beýik işler, beýik özgerişler ylmyň we bilimiň güýji bilen amala aşyrylypdyr» diýip belleýär. Munuň özi ähli ösüşleriň özeniniň ylym öwrenmek, bilim almak bilen baglydygyny aňladýar.

Eziz watandaşlarymyzy, hormatly Prezidentimizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 12-nji iýunynda bellenilýän Ylymlar gün mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys.

Ýaş­la­ry­my­zyň ylym­ly, bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­raýyş­ly bol­ma­gy­na uly äh­mi­ýet ber­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun, il-ýurt we umu­ma­dam­zat bäh­bit­li be­ýik iş­le­ri rowaçlyklara bes­len­sin.

 

Hekimberdi Öwezow, 
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynyň  sekretar-referenti.