TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

SAÝLAW MÖWSÜMINIŇ JOGAPKÄRÇILIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillendirilmegini üpjün...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/149
SAÝLAW BÝULLETENLERI

Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda we sala salşyklarda ses bermek üçin saýlaw býul...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/148
Mukaddes Garaşsyzlyk — müňýyllyklara uzaýan röwşen ýol!

27-nji sentýabrda ata Watanymyzda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygy dabaraly bellenilýär. Bu baýram halkymyzyň baş baýramydyr. Çünki, ol ata-babalarymyzyň erkinlik, özbaşdaklyk baradaky arzuwlar...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/147
IKINJI UMUMYMILLI FORUM

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi, ýagny ikinji umumymilli forum geçiriler. Umuman, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işi barada gürrü...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/146
DEMOKRATIK SAÝLAWLAR WE RAÝATLARYŇ SYÝASY IŞJEŇLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ähli ulgamlar bilen birlikde, saýlaw ulgamynyň hem kämilleşdirilmegine içgin üns berilý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/145
«AŞGABAT-SITI» – ROWAÇLYK NYŞANY

Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň, ýagny şäher içindäki özboluşly şäheriň – «Aşgabat - sitiniň» milli Liderimiz tarapyndan tassyklanan ajaýyp taslamalary diňe bir  türkmeni...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/144
SANLY YKDYSADYÝETIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Häzirki zaman dünýä ykdysadyýeti öz ösüşiniň täze bir eýýamyna, ýagny sanly ykdysadyýete geçmek döwrüne  gadam basdy. Sanly ykdysadyýete geçmek bilen bagly taýýarlyk we guramaçylyk işleri dünýäniň ähl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/143
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝAT ETMEK

Halkara kadalaryna laýyklykda, raýatlaryň saýlaw hukuklary we azatlyklary bozulan halatynda, raýatyň milli kanunlarymyzda bellenilen tertipde kazyýete ýa-da saýlaw toparyna şikaýat etmäge, bozulan huk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/142
GAZDAN BENZIN ÖNDÜRÝÄN ILKINJI ZAWOD

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde türkmen ykdysadyýetinde täze bir kuwwatly  sütün peýda boldy. Munuň şeýledigini şu ýylyň 28-nji iýunynda  Ahal welaýatynda dünýäde iň täz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/141
1 MILLION 600 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ

Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzda ygtybarly azyk bolçulygyny döretmekden ybarat bolup durýar. Toplumlaýyn we giň möçberli özgertmeleriň yzygiderli amala aşyrylmagy Türkmenis...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/140