TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

GAZDAN BENZIN ÖNDÜRÝÄN ILKINJI ZAWOD

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde türkmen ykdysadyýetinde täze bir kuwwatly  sütün peýda boldy. Munuň şeýledigini şu ýylyň 28-nji iýunynda  Ahal welaýatynda dünýäde iň täz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/141
1 MILLION 600 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ

Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzda ygtybarly azyk bolçulygyny döretmekden ybarat bolup durýar. Toplumlaýyn we giň möçberli özgertmeleriň yzygiderli amala aşyrylmagy Türkmenis...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/140
TÜRKMEN JEMGYÝETINDE GENDER DEŇLIGI

Biziň ýurdumyzda ählumumy ykrar edilen halkara resminamalarynyň ýerine ýetirilişine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Munuň özi halkara resminamalarynda aýal-gyzlar babatynda bellenilen demokratik şertler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/139
MILLI LIDER WE DEMOKRATIK JEMGYÝET

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda soňky ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/138
27-NJI IÝUN — MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Biziň ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenilýär.  Munuň özi Bitarap Türkmenistanda medeniýete we sungata, şeýle...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/137
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Häzirkizaman dünýäsinde saýlawlaryň we sala salşyklaryň geçirilişine syn etmek jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýanyň kemala gelmeginde we adam hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/136
3-NJI IÝUN - BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 72-nji mas­la­ha­ty­nyň 82-nji mej­li­sin­de 3-nji iýu­ny Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped g...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/135
1-NJI IÝUN — ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, bu gün resmi baýramçylyk senelerimiziň sanawyna...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/134
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynda Gadyr gijesine uly hormat goýulýar. Ynsanlaryň beden we ruhy taýdan tämizlenýän keremli Oraza aýynda bellenilýän Gadyr gijesi rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/133
TÜRKMEN HALYSYNYŇ WE DOKMA SENAGATYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNI

Türkmenistanda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. Şol gün ýurdumyzda bu sene mynasybetli baý mazmunly dürli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/132