TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

HOŞNIÝETLI HEMIŞELIK BITARAPLYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly we öňdengörüjilikli döwlet syýasaty esasynda, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi öňe sürýän Gara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/187
BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň biziň ýurdumyzyň başlangyjy esasynda yglan eden Bütindünýä welosiped güni ýurdumyzda parahatçylyk we dostluk ýörelgelerini dabaralandyrýan sport baýr...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/179
ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrülen Watanymyzda hem her ýylyň tomus paslynyň ilkinji gününde giňden bellenilýär. Berkarar Watanymyzyň dünýädäki abraýyny, mertebesini, şa...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/178
TÜRKMEN HALYSY – HALKYMYZYŇ HAZYNASY

Hormatly Prezidentimiziň iňňän pähim-parasatly, öňdengörüjilikli baştutanlygynda beýik zähmet ýeňişlerine, şan-şöhrata beslenen «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir güni şatlykly wakal...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/177
AŞGABAT ŞÄHERINIŇ GÜNI WE SOŇKY JAŇ DABARASY

Her ýylyň 25-nji maýynyň Aşgabat şäheriniň güni diýlip yglan edilmegi diňe bir türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin däl, eýsem tutuş ýurdumyz boýunça hem örän guwandyryjy we buýsandyryjy wakalaryň bir...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/176
BAŞ KANUNYMYZYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYMYZYŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda häzirki döwürde türkmen jemgyýeti ösüşiň täze tapgyryna gadam goýdy. Ýurtda kämil syýasy ulgamly, ösýän ykdysadyýetli, demokratik  jemgyýet bina edil...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/175
BEÝIK ÝEŇŞE – 75 ÝYL

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda   adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, ynsanperwerligi we hoşniýetliligi giňden dabaralandyrýan  Ýeňiş gününe  örän ul...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/174
TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY

Biziň ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy uly dabara bilen bellenilýär. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda hem bu baýramyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/173
TÜRKMEN BITARAPLYGY ― HALKYMYZYŇ BUÝSANJY

Bitaraplyk taglymatynyň kökleri öz gözbaşyny türkmeniň müňýyllyklara siňýän şöhratly taryhynyň sahypalaryndan almak bilen, özboluşly mukaddeslige eýlenendir. Bu barada hormatly Prezidentimiz “Biz Gara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/172
DEMOKRATIK ÝÖRELGELER DABARALANÝAR

Şu ýylyň 29-njy ýanwarynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça Konstit...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/171