TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝAT ETMEK

Halkara kadalaryna laýyklykda, raýatlaryň saýlaw hukuklary we azatlyklary bozulan halatynda, raýatyň milli kanunlarymyzda bellenilen tertipde kazyýete ýa-da saýlaw toparyna şikaýat etmäge, bozulan huk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/142
GAZDAN BENZIN ÖNDÜRÝÄN ILKINJI ZAWOD

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde türkmen ykdysadyýetinde täze bir kuwwatly  sütün peýda boldy. Munuň şeýledigini şu ýylyň 28-nji iýunynda  Ahal welaýatynda dünýäde iň täz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/141
1 MILLION 600 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ

Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzda ygtybarly azyk bolçulygyny döretmekden ybarat bolup durýar. Toplumlaýyn we giň möçberli özgertmeleriň yzygiderli amala aşyrylmagy Türkmenis...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/140
TÜRKMEN JEMGYÝETINDE GENDER DEŇLIGI

Biziň ýurdumyzda ählumumy ykrar edilen halkara resminamalarynyň ýerine ýetirilişine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Munuň özi halkara resminamalarynda aýal-gyzlar babatynda bellenilen demokratik şertler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/139
MILLI LIDER WE DEMOKRATIK JEMGYÝET

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda soňky ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň gülläp ösýän döwletleriniň hataryna goşuldy. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/138
27-NJI IÝUN — MEDENIÝET WE SUNGAT IŞGÄRLERINIŇ HEM-DE MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ ŞYGRYÝET GÜNI

Biziň ýurdumyzda her ýylyň 27-nji iýunynda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenilýär.  Munuň özi Bitarap Türkmenistanda medeniýete we sungata, şeýle...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/137
SAÝLAWLARYŇ AÝANLYGY WE MILLI SYNÇYLAR

Häzirkizaman dünýäsinde saýlawlaryň we sala salşyklaryň geçirilişine syn etmek jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýanyň kemala gelmeginde we adam hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/136
3-NJI IÝUN - BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 72-nji mas­la­ha­ty­nyň 82-nji mej­li­sin­de 3-nji iýu­ny Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped g...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/135
1-NJI IÝUN — ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, bu gün resmi baýramçylyk senelerimiziň sanawyna...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/134
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynda Gadyr gijesine uly hormat goýulýar. Ynsanlaryň beden we ruhy taýdan tämizlenýän keremli Oraza aýynda bellenilýän Gadyr gijesi rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/133