TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

SAÝLAWLARA SYN ETMEGIŇ DEMOKRATIK ÝÖRELGELERI

Ýurdumyzda geçirilýän saýlawlar özüniň milli demokratik köklerini ata-babalarymyzyň kämil tejribeleri esasynda kemala gelen gadymy ýol-ýörelgelerden alyp gaýdýar hem-de häzirki zaman talaplaryna laýyk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/116
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ON DOKUZYNJY ÝYLY

Beýik zähmet ýeňişlerine, şan-şöhrata beslenen üçünji müňýyllygyň on sekizinji ýyly türkmen halky üçin rysgal- bereketli, düşümli  ýyllaryň biri  boldy. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/115
SAÝLAW IŞLERINIŇ AÝANLYGY

Türkmen halkynyň demokratik we milli ýörelgelere esaslanýan, pederlerimiziň erkin pikir beýan etmekde müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan däp-dessurlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mill...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/114
TÜRKMENISTANYŇ SYÝASY PARTIÝALARY (MAGLUMATLAR 2018-NJI ÝYLYŇ 1-NJI NOÝABRY ÝAGDAÝYNA GÖRÄ TAÝÝARLANYLDY)

                                                              TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASY Türkmenistanyň Demokratik partiýasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygy bilen ýaşdaş bolup, ol özüniň 1991-...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/113
DALAŞGÄRLER WE OLARYŇ YNANYLAN ADAMLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda geçirilýän dürli görnüşli saýlawlar döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik binýatlarynyň, milli däplere daýanýan hakyky halk häkimiýetliliginiň ýörelgeler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/112
HEREKET — DAÝHANDAN, BEREKET — TOPRAKDAN!

Bäş ýüz kyrk bäş müň gektar meýdana gowaça  tohumyny sepen türkmenistanly pagtaçylar, şonça ýerden «ak altynyň» 1 million 50 müň tonnadan gowragyny ýygnap, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/111
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝATLARA SERETMEK

Saýlawlar islendik döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda möhüm orny eýeleýär. Saýlawlar döwletiň raýatlarynyň saýlamak we saýlanmak bilen bagly iň esasy syýasy hukuklarynyň biri bolup,  jemgyýetçil...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/110
SAÝLAW MÖWSÜMI NÄME?

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/109
SAÝLAWLARYŇ MALIÝELEŞDIRILIŞI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň  taýsyz tagallalary netijesinde bu gün ýurdumyzda  merdana pederlerimizden gelýän demokratik ýörelgeler gaýtadan dikeldilýär. Munuň öz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/108
HARMANYŇYZA BEREKET, PAGTAÇYLAR!

Tutuş ýurdumyz boýunça 545 müň gektar meýdana ekilen gowaçanyň bol hasylyny ýetişdiren pagtaçylarymyz häzirki döwürde ony isripsiz   ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrmak işini gyzgalaňly dowam etdirýärl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/107