TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

AŞGABAT - HALKARA SPORT ÝARYŞLARYNYŇ MEKANY

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aziýanyň merjen şäheri bolan gözel paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Ak şäherimiz Aşgabat dünýäde ak mermer bilen örtülen binalaryň has köp toplanan şäheri hökmünde   2013-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda parahatçylygyň we dostlugyň mekanyna öwrülen Watanymyzda sporty ösdürmek, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sagdyn durmuş ýörelgelerini yzygiderli wagyz etmek, ösüp gelýän ýaş nesilleri sport bilen meşgullanmaga giňden ugrukdyrmak, beden we ruhy taýdan kämil nesilleri ýetişdirmek boýunça alnyp barylýan işler biziň her birimizi juda buýsandyrýar.

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýik işleriň hatarynda sport ulgamynyň hem möhüm ornunyň bolmagy, gözel paýtagtymyzda dünýäni haýran edýän sport desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi buýsanjymyza buýsanç goşýar.

Aşgabatda ähli amatlyklary özünde jemleýän dürli sport desgalarynyň 40-a golaýyny özünde jemleýän Olimpiýa şäherçesi Aşgabadyň bezegine we onuň ýaşaýjylarynyň buýsanjyna öwrüldi.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň belleý­şi ýa­ly, sport gu­jur-gaýra­tyň, gö­zel­li­giň, sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň göz­ba­şy­dyr. Mähriban Arkadagymyzyň taý­syz ta­gal­la­sy bi­len eziz Di­ýa­ry­myz dost – do­gan­ly­gyň, sag­dyn­ly­gyň, ru­hu­be­lent­ligiň ýur­du­na öw­rül­di. El­bet­de, bu gör­ke­zi­ji­ler Di­ýa­rymy­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de spor­ty ös­dür­mek ug­run­da­ky ta­gal­la­laryň ut­gaş­dy­ryl­ýan­dy­gy­ny aýan ed­ýär.

Türkmenistan – sport ýurdy. Mälim bolşy ýaly, mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 30 ýyl­ly­gy­nyň, Aş­ga­ba­dyň dö­re­dil­me­gi­niň 140 ýyl­ly­gy­nyňuly da­ba­ra­la­ra bes­len­me­gi bi­len ta­ry­hyň gat­la­ry­na al­tyn harp­lar bilen ýa­zyl­jak «Türk­me­nis­tan—pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da paý­tag­ty­myz­da ýur­dumy­zyň dün­ýä­dä­ki sport ab­ra­ýy­ny tä­ze  be­lent­lik­le­re gö­ter­jek iri ýa­ryş­lar ge­çi­ri­ler. Munuň özi ýurdumyzda geçiriljek halkara ýaryşlary bu hakykaty ýene bir ýola bütin dünýäde dabaralandyrar. Dür­li de­re­je­dä­ki Halkara sport ýa­ryş­la­ry­nyň ge­çi­ril­ýän mer­ke­zi­ne öw­rü­len döw­le­ti­miz­de, şu ýylyň sent­ýab­r aýynyň  6 – 12-si  ara­ly­gyn­da Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­nde Azi­ýa we Okea­ni­ýa IV to­pa­ryn­da tennis bo­ýun­ça De­wi­siň Ku­bo­gy ug­run­da­ky hal­ka­ra ýa­ry­şyň tapgy­ry­, şeýle hem okt­ýab­r aýynyň 13 – 17-si  ara­ly­gyn­da we­lot­rek bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­ny geçirmek meýilleşdirilýär. We­lot­rek bo­ýunça geçiriljek bu no­bat­da­ky dün­ýä çem­pio­na­ty XIX asyr­dan bä­ri gu­ra­lyp ge­lin­ýän dün­ýä çem­pio­nat­la­ry­nyň 118-­njisi bol­ar. We­lot­rek bo­ýunça geçiriljek bu dün­ýä çem­pio­na­tyna dün­ýä­niň 186 ýur­du­nyň we­kil­le­ri­niň gat­naş­ma­gynda ýaý­baň­lan­jak bu mö­hüm sport çä­re­si­ni gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mek boýunça degişli işler giň gerim bilen alnyp, barylýar.

Hormatly Prezidentimiziň spor­ta üns ber­me­gi ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da spor­tuň is­len­dik gör­nü­şi bi­len meş­gul­lan­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­di, dün­ýä de­reje­si­ne la­ýyk gel­ýän sport top­lum­la­ry gur­lup, ula­nyl­ma­ga be­ril­di. Olim­pi­ýa şä­her­çe­sin­de ýer­leş­ýän We­lot­rek sport top­lu­myn­da hem şeý­le iri de­re­je­li ýa­ry­şyň ge­çi­ril­megi üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­di­len­dir. 

Bilişimiz ýaly, paý­tag­ty­my­zda öň hem şeýle Halkara ýaryşlarynyň ençemesiniň guramaçylykly geçirilendigi bellesek ýerlikli bolar.

Muňa mysal edip, 2017-nji ýylda Aziýa yklymynda ilkinji gezek   Aşgabat şäherinde geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna Aziýa yklymynyň 45 we Okeaniýanyň 19 sany döwletleri, şol bir wagtda milli Liderimiziň ýöredýän ynsanperwer syýasaty netijesinde bu ýaryşlara bosgunlar topary hem gatnaşdyryldy.

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de ýur­du­my­zyň we dün­ýä­niň sport ta­ry­hy­na al­tyn harplar bi­len ýa­zyl­jak wa­ka­la­ryň bi­ri-de 2018-nji ýy­lyň sentýabr aýyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň baş­lan­gy­jy bi­len eziz Di­ýa­ry­my­zyň çä­gin­den Be­ýik Ýü­pek ýo­lunyň ug­ry bo­ýun­ça ge­çi­ri­len «Amul — Ha­zar  2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şy bo­lup­dy. Dün­ýä­niň sport bi­ler­men­le­rin­de, esa­sa­nam, aw­to­mo­bil spor­tu­nyň muş­dak­la­ryn­da uly gy­zyk­lan­ma dö­re­den bu ýa­ryş 1571 ki­lo­metr ara­ly­ga gu­ra­lyp, oňa on­lar­ça döw­letden us­sat tür­gen­ler gat­na­şyp­dy­lar. 2018-nji ýyl­da ýur­du­myz­da ge­çi­ri­len Agyr at­le­ti­ka bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty Türk­me­nis­ta­nyň hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki şeý­le uly ýa­ryş­la­ry nus­ga­lyk de­re­jede gu­rap bil­ýän­di­gi­ni aýan eden ýe­ne bir uly wa­ka bo­lup­dy. Aş­ga­bat­da ge­çen bu ýa­ry­şa dün­ýä­niň 100-e go­laý döw­le­tin­den Olim­pi­ýa oýun­lary­nyň çem­pion­la­ry gat­na­şyp­dy­lar. On­da tä­ze dün­ýä re­kord­la­ry­nyň 72-si­niň go­ýul­ma­gy­nyň özem ýa­ry­şyň  äh­li­ta­rap­la­ýyn ýo­ka­ry de­re­je­de gu­ra­lan­dy­gy­nyň, agyr at­le­ti­ka­çy­la­ra öz­le­ri­niň he­ni­ze çen­li gör­ke­zip bil­me­dik us­sat­lyk­la­ry­ny gör­kez­mä­ge äh­li şertleriň dö­re­di­len­di­gi­ bellärliklidir. Şol geçirilen dün­ýä çem­pio­na­tynda Türk­me­nis­ta­nyň milli ýygyndysynyň türgeni Ýul­duz Ju­ma­ba­ýe­wa je­mi 179 ki­log­ram ag­ra­my gö­te­rip, şeý­le hem dün­ýä re­kor­dy­ny täze­läp, al­tyn me­dal­la­ra  my­na­syp bol­dy. Ol agyr  at­le­ti­ka bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da il­kin­ji    dün­ýä çem­pio­ny hök­mün­de türk­men spor­tu­nyň ta­ry­hy­na gir­di. 

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň hut özü­niň gat­naş­ma­gyn­da oňa dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň al­tyn me­dal­la­ry, Şa ser­pa­ýy gow­şu­ryl­dy. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Per­ma­ny bi­len Türk­me­nis­ta­nyň «Wa­ta­na bo­lan söý­gü­si üçin» me­da­lyna hem mynasyp boldy. Munuň özi ýur­du­my­zda sport sy­ýa­sa­ty­nyň da­ba­ra­lan­ma­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sydyr.

Türkmenistan sporty parahatçylygyň we ösüşiň bähbitlerine gönükdirmek boýunça çykyş edýär we beýleki döwletlere nusgalyk görelde bolýar. Bitarap Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň barha işjeňleşmegi döwletleriň sport arkaly ýakynlaşmagyna hem-de hoşmeýilli gatnaşyklaryň pugtalanmagyna oňyn täsir edýär. Bu başlangyçlaryň ählisi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň asudalygyň we sportuň mekanyna öwrülýändigini aýdyň görkezýär.

Türk­me­nis­ta­n se­bit­de iň uly sport top­lum­la­ry bo­lan, hal­ka­ra de­re­je­li ýa­ryş­la­ry ge­çir­mä­ge äh­li müm­kin­çi­likle­ri özün­de jem­le­ýän ýurt hök­mün­de dün­ýä­de özü­ni yk­rar et­dir­di. Mu­ny bol­sa şu ýy­lyň do­wa­myn­da ge­çi­ril­jek iri hal­ka­ra ýa­ryş­la­ry­nyň my­sa­lyn­da hem gör­mek bol­ýar. Ata Wa­ta­ny­my­zy iri sport ýaryş­la­ry­nyň ge­çi­ril­ýän ýe­ri­ne, sag­dynly­gyň me­ka­ny­na öwür­ýän hormatly Prezidentimiziň ja­nynyň sag, öm­riniň uzak, be­ýik iş­le­ri­niň he­mi­şe ro­waç bol­ma­gy­ny ar­zuw ed­ýä­ris! Baý­ra­my­ňyz gut­ly bol­sun, mäh­ri­ban adam­lar!

 

Maksat Saipow,
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça
merkezi toparyň edarasynyň baş hünärmeni.