TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DALAŞGÄRIŇ YNANYLAN ADAMLARYNY KESGITLEMEK

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň 2017-nji ýylyň 25-nji noýabrynda kabul eden karary esasynda, Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk masl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/47
BAHAR SAÝLAWLARYŇYZ HAÝYRLY BOLSUN, WATANDAŞLAR!

Türkmen  tebigatyny joşa getirip, ony läle-reýhana büräp, beýik ýaşaýşa ynamdyr ylham paýlap, ynsan  balasynyň nepesini, tutuş durkuny durlap, kükreýip gelýän ajaýyp bahar paslynda geçiriljek saýlawla...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/46
«KÜÝÜM KÄMILDEDIR, GÖZÜM MERTDEDIR»

Ruhubelentlik sili tolkun atýan kämil jemgyýetde  ýaşaýan, rysgal-döwleti  zyýada türkmen raýatlary pasly-baharyň ilkinji aýynda – martda geçiriljek saýlawlara örän ynamly barýarlar. Olar şu günlerden...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/45
SAÝLAWLARA TAÝÝARLYK IŞLERI ÝAÝBAŇLANÝAR

Nusgawy ösüşleri bilen owazasy yklymlar aşan hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň raýatlary agzybirlikde saýlawlara barýar. «Agzybire — Taňry biýr!» diýen atalar sözüne eýerýän hemem öz milli L...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/43
MART SAÝLAWLARY: DALAŞGÄRLERI HÖDÜRLEMEK WE OLARY BELLIGE ALMAK

Şu ýylyň mart aýynda geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmegiň çäklerinde dalaşgärleri hödürlemek we olary bellige almak işleriniň guramaçylykly amala aşyrylmagy üçin ykjam taýýarlyk görülýär. Türkmeni...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/42
MART SAÝLAWLARY: OKRUG WE GEŇEŞLIK SAÝLAW TOPARLARYNY DÖRETMEK

Şu günler ýurdumyzda 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň  Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň  agzalarynyň saýlawlaryny geçirmekli...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/41
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ON SEKIZINJI ÝYLY

Mawy Zeminiň gülläp ösýän döwletleriniň sanawyna ymykly goşulan hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar raýatlary üçünji müňýyllygyň on sekizinji ýylyna ruhubelentlik bilen gadam basýar. Köňülleri ş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/40
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATYNYŇ SAÝLAWLARY: OŇA KIMLER DALAŞGÄR BOLUP BILERLER?

Şu günler ýurdumyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň 2018-nji ýylyň 25-nji martynda boljak saýlawlaryna taýýarlyk işleri ba...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/39
SYÝASY PARTIÝALAR, JEMGYÝETÇILIK GURAMALARY, RAÝATLARYŇ TOPARLARY MILLI SYNÇYLARY BELLEÝÄRLER

Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň dördünji çagyrylyşynyň, Geňeşleriň sekizinji...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/38
2018-NJI ÝYLYŇ MART SAÝLAWLARY: TAÝÝARLYK IŞLERI GERIM ALÝAR

Pasly-baharyň ilkinji aýy saýylýan martda, ýagny goja  Zeminiň ýaşyl  begrese beslenip, keşbini  täzeläp  başlaýan döwründe ýurdumyzda  saýlawlary  geçirmek indiden  beýläk  özboluşly  däbe  öwrüler....

https://saylav.gov.tm/tk/articles/37