TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

SANLY ULGAMA GEÇILMEGINIŇ ÄHMIÝETI

       Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynyň sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekdäki ähmiýetini yzygiderli nygta...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/121
MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDENLERIŇ ÝERINE GEÇIRILJEK SAÝLAWLAR

Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä görülýän taýýarlyk işleri ählumumy ykrar edilen demokratik ýörelgelere laýyklykda ýaýbaňlandyrylýar. Çuňňur hormatlanylýan Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/120
ROWAÇLYKLAR—GÜLLÄP ÖSÜŞLERIŇ BUŞLUKÇYSY

Bosagadan ätlän her bir täze ýyly mynasyp  atlandyrmak hemişelik  Bitarap Türkmenistanda indi özboluşly däbe öwrülip  gitdi. 2019-njy ýylyň “Türkmenistan — rowaçlygyň Watany” diýlip yglan edilmegi-de...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/119
TÜRKMENISTAN WE SANLY YKDYSADYÝET

Häzirki zaman dünýäsinde Ýer ýüzüniň ähli döwletlerinde, esasan-da ykdysady taýdan ösen we ösýän ýurtlarda «sanly ykdysadyýet» diýlen düşünjä aýratyn uly ähmiýet berilýär. Aslynda, sanly ykdysadyýet d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/118
MÖHLETINDEN ÖŇ GEÇIRILÝÄN SAÝLAWLAR

“Bizde Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukugynyň kadalaryna doly laýyk gelýän demokratik saýlawlary guramak we geçirmek boýunça oňat tejribe toplandy. Biz geljekki saýlawlary hem şol ülňülere...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/117
SAÝLAWLARA SYN ETMEGIŇ DEMOKRATIK ÝÖRELGELERI

Ýurdumyzda geçirilýän saýlawlar özüniň milli demokratik köklerini ata-babalarymyzyň kämil tejribeleri esasynda kemala gelen gadymy ýol-ýörelgelerden alyp gaýdýar hem-de häzirki zaman talaplaryna laýyk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/116
ÜÇÜNJI MÜŇÝYLLYGYŇ ON DOKUZYNJY ÝYLY

Beýik zähmet ýeňişlerine, şan-şöhrata beslenen üçünji müňýyllygyň on sekizinji ýyly türkmen halky üçin rysgal- bereketli, düşümli  ýyllaryň biri  boldy. Milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda agz...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/115
SAÝLAW IŞLERINIŇ AÝANLYGY

Türkmen halkynyň demokratik we milli ýörelgelere esaslanýan, pederlerimiziň erkin pikir beýan etmekde müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan däp-dessurlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mill...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/114
TÜRKMENISTANYŇ SYÝASY PARTIÝALARY (MAGLUMATLAR 2018-NJI ÝYLYŇ 1-NJI NOÝABRY ÝAGDAÝYNA GÖRÄ TAÝÝARLANYLDY)

                                                              TÜRKMENISTANYŇ DEMOKRATIK PARTIÝASY Türkmenistanyň Demokratik partiýasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygy bilen ýaşdaş bolup, ol özüniň 1991-...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/113
DALAŞGÄRLER WE OLARYŇ YNANYLAN ADAMLARY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda geçirilýän dürli görnüşli saýlawlar döwletimiziň we jemgyýetimiziň demokratik binýatlarynyň, milli däplere daýanýan hakyky halk häkimiýetliliginiň ýörelgeler...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/112