TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

«Aşgabat-2017-niň» ýaňy dünýä doldy

Şu günler ýurdumyzyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylan we ýatdan çykmajak şatlykly waka bolup geçýär, ýagny Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary  dow...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/18
AŞGABAT—2017 WE MILLI RUHY GALKYNYŞ

Il-ýurt, sebit bähbitli, dünýä ähmiýetli wakalardan çetde durmaýan türkmen raýatlary Aziada-2017-ni türkmen topragynda uly joşgun we  mähir bilen garşyladylar. Baky nowjuwan türkmen  Diýaryna özboluşl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/17
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi taýdan işe girişmek dabarasynda eden çykyşy

Eziz watandaşlar! Hormatly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Şu gün ajaýyp Ruhyýet köşgüniň mejlisler zalynda men hormatly  ýaşulularymyza, abadan we bagtyýar geljegi gurmak wezipesi öňünde duran...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/15
Demokratik gymmatlyklar-ösüşiň binýady

2017-nji ýylda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzyň taryhy ýyl ýazgysynda möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakadyr. Bu saýlawlar biziň çalt depginler bilen ösýän ýurdumyzyň millionl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/14
HÄZIRKI ZAMAN TÜRKMEN JEMGYÝETI WE KÄMIL SAÝLAWLAR

Saýlawlar jemgyýetiň özboluşly aýnasydyr. Ýurtda geçirilýän islendik derejedäki saýlawlar ýa-da sala salşyklar jemgyýetiň dürli gatlaklarynda höküm sürýän ajaýyp sazlaşygyň, jebisligiň, agzybirligiň,...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/1