TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DEMOKRATIK DÖWLETDE SAÝLAWLARYŇ ÄHMIÝETI

Saýlawlar döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda demokratiýanyň ýüze çykmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Şonuň bilen birlikde hem saýlaw hukugy raýatlaryň saýlamak we saýlanmak bilen bagly esasy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/151
SAÝLAW OKRUGLARY

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/150
SAÝLAW MÖWSÜMINIŇ JOGAPKÄRÇILIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň kepillendirilmegini üpjün...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/149
SAÝLAW BÝULLETENLERI

Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda we sala salşyklarda ses bermek üçin saýlaw býul...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/148
Mukaddes Garaşsyzlyk — müňýyllyklara uzaýan röwşen ýol!

27-nji sentýabrda ata Watanymyzda döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 28 ýyllygy dabaraly bellenilýär. Bu baýram halkymyzyň baş baýramydyr. Çünki, ol ata-babalarymyzyň erkinlik, özbaşdaklyk baradaky arzuwlar...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/147
IKINJI UMUMYMILLI FORUM

2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ikinji mejlisi, ýagny ikinji umumymilli forum geçiriler. Umuman, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işi barada gürrü...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/146
DEMOKRATIK SAÝLAWLAR WE RAÝATLARYŇ SYÝASY IŞJEŇLIGI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda beýleki ähli ulgamlar bilen birlikde, saýlaw ulgamynyň hem kämilleşdirilmegine içgin üns berilý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/145
«AŞGABAT-SITI» – ROWAÇLYK NYŞANY

Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze iri möçberli toplumyň, ýagny şäher içindäki özboluşly şäheriň – «Aşgabat - sitiniň» milli Liderimiz tarapyndan tassyklanan ajaýyp taslamalary diňe bir  türkmeni...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/144
SANLY YKDYSADYÝETIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Häzirki zaman dünýä ykdysadyýeti öz ösüşiniň täze bir eýýamyna, ýagny sanly ykdysadyýete geçmek döwrüne  gadam basdy. Sanly ykdysadyýete geçmek bilen bagly taýýarlyk we guramaçylyk işleri dünýäniň ähl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/143
SAÝLAWLAR BOÝUNÇA ŞIKAÝAT ETMEK

Halkara kadalaryna laýyklykda, raýatlaryň saýlaw hukuklary we azatlyklary bozulan halatynda, raýatyň milli kanunlarymyzda bellenilen tertipde kazyýete ýa-da saýlaw toparyna şikaýat etmäge, bozulan huk...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/142