TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

ÝURDUMYZDA 1 MILLION 400 MÜŇ TONNA AZYKLYK BUGDAÝ ÝYGNALDY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:
— Çörek diňe bir möhüm iýmit bolman, eýsem, tebigatyň ynsana beren mukaddes peşgeşidir.

 

Hormatly Prezidentimiziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzda ygtybarly azyk bolçulygyny döretmekden ybarat bolup durýar. Şu nukdaýnazardan, oba hojalygynyň döwrebap derejede okgunly ösdürilmegi hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlan-dyrmaga gönükdirilen syýasatynyň möhüm ugrudyr.

Oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm pudagy ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Ýurdumyzda tarp ýerler yzygiderli özleşdirilýär, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ekerançylyk meýdanlarynyň ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça oňyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Obasenagat toplumynyň düzümleriniň hem-de hyzmat edýän pudaklaryň tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna, döwrebaplaşdyryl-magyna, elewatorlaryň, gaýtadan işleýän oba hojalyk kärhanalarynyň, mineral dökünleri öndürýän zawodlaryň, suw hojalyk desgalarynyň gurluşygyna uly möçberli maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär. Innowasion esasda obasenagat toplumyny inžener-tehniki taýdan üpjün etmek meseleleri çözülýär. Ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän iň täze tehnikalar satyn alynýar.

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli we giň gerimli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzyň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap, ýokary öndürijilikli iň täze tehnikalarynyň yzygiderli satyn alynmagy ak bugdaýyň bol hasylyny ýitgisiz ýygnamaga doly mümkinçilik berýär.

Şu ýyl hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň öňünde 1 million 400 müň tonna bugdaý ýygnap almak wezipesini goýdy.

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda, toý-baýramly Diýarymyzda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilýän ýylynda gallaçylarymyzyň gazanan nobatdaky zähmet üstünligi has hem buýsançlydyr. Hakykatdan-da, ak ekin ussatlarymyz yhlasly we tutanýerli zähmet çekdiler, topraga yhlasyny siňdirdiler we bol hasylyň kemala gelmegini gazandylar. Olar däne oragyna guramaçylykly girişdiler hem-de möwsümiň çalt we bökdençsiz alnyp barylmagy ugrunda yhlas etdiler. Şonuň netijesinde Watan harmanyna 1 million 400 müň tonna guşgursak bugdaý hasyly tabşyryldy. Türkmen gallaçylarynyň bu uly üstünligi hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk ulgamynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriniň özboluşly miwesidir.

Ata-babalarymyzyň «Halal zähmetiň nany süýji» diýşi ýaly, halallykdan kemal tapan babadaýhanlarymyz, «Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket!».