TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DEMOKRATIK ÝÖRELGELER PUGTALANÝAR

2019-njy ýyl Türkmenistanda  demokratik ýörelgeleriň  çuňlaşýan ýyllarynyň biri boldy. Şol mynasybetli pikir alyşmak maksady bilen biz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça mer...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/159
TÄZE — 2020-NJI ÝYLYŇYZ DÜŞÜMLI ÝYL BOLSUN!

Halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmekde uly üstünliklere beslenen 2019-njy ýyl bilen hoşlaşyp, ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirjek 2020-nji ýyly — Gündogar müçenamasy boýunça syçan ýylyny u...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/158
UÇASTOK SAÝLAW TOPARLARY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly tabşyryklaryndan, nesihatlaryndan ugur alyp, ýurdumyzda saýlawlary mundan beýläk-de milli kanunlarymyza, halkara kadalaryna laýyklykda, aýanlykda we demokratik...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/157
HALKARA BITARAPLYK GÜNI

Biziň ýurdumyz 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe boldy. 2015-nji ýylyň iýun aýynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde 193 döwlet tarapyndan «Türkmenistany...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/156
DEMOKRATIÝANYŇ AÝDYŇ ÝÜZE ÇYKMASY

Ýaňy-ýakynda ýurdumyzda  uçastok saýlaw toparlarynyň agzalarynyň ygtyýarlyk möhletiniň  tamamlanandygy sebäpli,  uçastok saýlaw toparlarynyň agzalaryny saýlamak işleri guramaçylykly geçirildi.  Bu b...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/155
SAÝLAW UÇASTOGY

Hormatly Prezidentimiziň iňňän ynsanperwer syýasaty esasynda  türkmen jemgyýetiniň kämilliginiň, raýatlaryň syýasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasy bolup durýan saý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/154
SAÝLAW TOPARLARYNYŇ ULGAMY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňden görüji başlangyçlary, nesihatlary we tabşyryklary esasynda, saýlawlary geçirmegiň halkara tejribelerini, saýlaw ulgamynyň ugurlaryny, saýlaw toparlaryny...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/153
SAÝLAWLARDA WAGYZ IŞLERI

Hormatly Prezidentimiziň çuňňur pähim-parasat bilen belläp geçişi ýaly, «Türkmenistanyň saýlaw ulgamy halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, hakyky demokratik ýörelgelere esaslaný...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/152
DEMOKRATIK DÖWLETDE SAÝLAWLARYŇ ÄHMIÝETI

Saýlawlar döwletiň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda demokratiýanyň ýüze çykmagynyň esasy çeşmesi bolup durýar. Şonuň bilen birlikde hem saýlaw hukugy raýatlaryň saýlamak we saýlanmak bilen bagly esasy...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/151
SAÝLAW OKRUGLARY

Soňky ýyllarda biziň ýurdumyzda milli hukuk kadalaryny kämilleşdirmek, şonuň esasynda-da jemgyýetimizi has-da çuň demokratiýalaşdyrmak boýunça ulgamlaýyn işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Munuň şeý...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/150