TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

1-NJI IÝUN — ÇAGALARY GORAMAGYŇ HALKARA GÜNI

Çagalary goramagyň halkara güni ýurdumyzda her ýyl giňden bellenilip geçilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, bu gün resmi baýramçylyk senelerimiziň sanawyna...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/134
MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynda Gadyr gijesine uly hormat goýulýar. Ynsanlaryň beden we ruhy taýdan tämizlenýän keremli Oraza aýynda bellenilýän Gadyr gijesi rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/133
TÜRKMEN HALYSYNYŇ WE DOKMA SENAGATYNYŇ IŞGÄRLERINIŇ GÜNI

Türkmenistanda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. Şol gün ýurdumyzda bu sene mynasybetli baý mazmunly dürli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/132
25-NJI MAÝ — AŞGABAT ŞÄHERINIŇ GÜNI!

Indi biziň ýurdumyzda her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününi hem-de «Soňky jaň» dabarasyny bilelikde belläp geçmek özboluşly däbe öwrülip gitdi. Orta mekdebiň ýagty okuw otaglary bilen m...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/131
18-NJI MAÝ – TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI

Mukaddes döwlet nyşanlarymyz  bolan Konstitusiýamyzyň hem-de Döwlet baýdagymyzyň gününiň baýramçylygy raýatlarymyzyň belent watançylyk ruhunda terbiýelenmegine, jemgyýetimiziň has-da jebisleşmegine, m...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/130
9-NJY MAÝ — ÝEŇIŞ GÜNI

1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň baýram edilmegi her bir türkmen raýaty üçin şatlykly wakadyr. Ikinji jahan urşunyň aldym-berdimli söweşlerinde beýleki milletler bilen...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/129
MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDEN TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ, GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ ÝERINE GEÇIRILEN SAÝLAWLAR: JEMLER, SANLAR

Türkmenistanyň hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda  syýasy ulgamy kämilleşdirmäge, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli taraplaryny demokratiýalaşdyrmaga aýratyn orun beri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/128
DEMOKRATIK SAÝLAWLARYŇ SYÝASY KÖPDÜRLÜLIGI

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüji baştutanlygynda, dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy, ynsanperwerligi, agzybirligi öňe sürýän we merdana pederlerimiziň mukaddes watançylyk ruhu...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/127
DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Umumyadamzat gymmatlyklaryna uly goşantlary goşan türkmen halkynyň  şöhratly  geçmişi bar.Taryhyň gatlaryna  siňe ser salsaň, türkmen topragynyň  kämil demokratik  ýörelgeleriň dörän merkezleriň biri...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/126
SAÝLAWLAR WE MILLI DEMOKRATIÝA

Häzirki wagtda ýurdumyzda möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/125