TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

AŞGABAT _ ŞÖHRATLY GEÇMIŞ WE ŞU GÜN

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ajaýyp pursatlarynda 140 ýaş ýubileý toýuny garşylamagyň bosagasynda duran mähriban Diýarymyzyň paýtagty Aşgabat bu gün wakalardan doly we...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/232
HAÝYR-SAHAWATYŇ DABARALANÝAN AÝY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, her ýyl ýurdumyzda Oraza baýramy döwlet derejesinde giňden bellenilip geçilýär. Halkymyzyň haýyr-sahawatlylyg...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/231
AŞGABAT - HALKARA SPORT ÝARYŞLARYNYŇ MEKANY

«Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aziýanyň merjen şäheri bolan gözel paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Ak şäherimiz Aşgabat dünýäd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/230
WATAN GAHRYMANLARYNYŇ MERTLIGI NESILLERE GÖRELDEDIR

Milli Gahrymanlaryny hatyralamak türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly däpleriniň biri bolup durýar. Her ýyl 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş mynasybetli, sö­weş...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/229
AŞGABADA BEZEG BERÝÄN AJAÝYP GÖZELLIKLER

 «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyzyň her bir güni mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy myn...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/228
TÜRKMEN BEDEWINIŇ WE TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ MILLI BAÝRAMY

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen bedewiniň milli baýramy uly dabara bilen bellenilýär. «Türk­me­nis­tan – pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/227
TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ IKI PALATASYNYŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 14-nji aprelinde ak mermerli paýtagtymyzyň Maslahat köşgüniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki mejlis...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/226
IKI PALATALY PARLAMENT ULGAMY DÖREDILDI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylan konstitusion-hukuk we syýasy özgertmeleriň esasy maksady döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy edarasynyň işini kämilleşdirme...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/225
SAGDYNLYGYŇ WE RUHUBELENTLIGIŇ MEKANY

Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynda Bütindünýä saglyk güni giňden bellenilýär. «Türk­me­nis­tan – pa­ra­hat­çy­ly­gyň  we  yna­nyş­ma­gyň  Wa­ta­ny» ýylynda bu şanly güne bagyşlanyp geçirilýän baýramçyl...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/224
TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZALARYNYŇ BIRINJI SAÝLAWLARY WE SAÝLAW BÝULLETENLERI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda jemgyýetimizi mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, saýlaw ulgamynyň işini kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Türkm...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/223