TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

DÖWLETLILIGIŇ, BAKY BAGTYÝARLYGYŇ AJAÝYP WASPY

Gadymy Oguz han neslini baky bagtyýarlyga ýetiren hormatly Prezidentimiziň pähim-pa­ra­sat­ly, ynsanperwer baş­tu­tan­ly­gyn­da, «Türkmenistan — parahatçylygyň we  ynanyşmagyň  Watany» ýylynda, mukadd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/254
TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara beslenýär. Mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/253
MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYK BAÝRAMY

Garaşsyzlyk baýramy ýurdumyzda uludan tutulýan toýlarymyzyň naýbaşysydyr.  Sars­maz bin­ýa­dyn­da mille­ti­mi­ziň asu­da­lyk, dost-do­gan­lyk ýö­rel­ge­le­ri goý­lan döw­le­ti­miz 30 ýyl bä­ri özyg­ty...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/251
GARAŞSYZLYK – BERKARAR DÖWLETLILIK

Mukaddes Garaşsyzlyk duýgusy biziň başymyzyň täjidir, kalbymyza ylahy güýç berýän nurana mukaddeslikdir, ömrümiziň manysydyr, ezizlikdir, bagtdyr, köňüllerimizi joşdurýan iňňän uly ruhy baýlykdyr, Hak...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/250
GARAŞSYZLYK GANATYDYR DÖWRÜMIŇ

Merdana pederlerimiziň erkanalyk, Garaşsyz döwlet gurmak barada eden baş arzuwy, ýürek küýsegi geçen asyryň ahyrlarynda hasyl boldy we türkmene bagt guşuny peşgeş beren bu şatlykly ajaýyp waka mukadde...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/249
GARAŞSYZLYK– ÝÜREKLERIŇ BUÝSANJY

Garaşsyzlyk türkmen halkynyň ykbal äleminde dogan nurana Kuýaşdyr. Garaşsyzlyk eýýamynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurd...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/248
GARAŞSYZLYK – BAŞYMYZYŇ TÄJI

Watanyny başynyň täji hasaplan ata-babalarymyzyň merdanalyk ýolundan buýsançly gadam urýan halkymyz ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýar. Döwletimiziň Garaşsyzlygy türkmen halkynyň bagt dara...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/247
GARAŞSYZLYK- HALKYMYZYŇ HASYL BOLAN ARZUWY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň synmaz binýady, bagtyýar durmuşymyzyň mizemez esasydyr!».   Taryhda watansöýüjiligiň, gahrymançyly...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/246
RUHY PÄKLIGIŇ SAHAWATLYLYK BAÝRAMY

Şan-şöhraty äleme meşhur bolan gadymy hem müdimi türkmen halkynyň hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, sahawatlylyk ýaly guýmagursak asylly ýörelgelerinden ugur alyp, merdana ata-babalarymyzyň asyrlaryň jüm...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/245
ÝURDUMYZDA ETRAPLARYŇ, ŞÄHERLERIŇ SAÝLAW TOPARLARY DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA TÄZEDEN DÖREDILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary esasynda  raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga gönükdirilen demokratik ýol bilen günsaýyn ösüp barýan asuda ýurdumyzda il-ýurt bähbitli d...

https://saylav.gov.tm/tk/articles/244