CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

ÝAŞLAR – WATANYŇ DAÝANJY

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kämil nesilleri kemala getirmekde alnyp barylýan işler dünýä nusgalykdyr. Sebäbi, şu günki ýaşlarymyz baradaky alada Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň röwşen...

https://saylav.gov.tm/en/articles/428
RÖWŞEN GELJEGIŇ TÄZE ÝYLY

Merdana halkymyz ata kesbine eýerýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar. Baky bagtyýarlyga eýe bolan ruhubelent halkymyz süýji arzuw-umyt...

https://saylav.gov.tm/en/articles/427
TÄZE ÝYL AK ARZUWLARYŇ WE ULY ÜSTÜNLIKLERIŇ BAÝRAMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutan-lygynda toýlary goşa-goşadan gelýän eziz Diýarymyzyň  her bir güni toýdu...

https://saylav.gov.tm/en/articles/426
2023-NJI ÝYL: SAÝLAWLY DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe uly ösüşleriň aýdyň ýoly bilen belent maksatlara tarap ynamly öňe...

https://saylav.gov.tm/en/articles/425
ÝAŞLARY RUHUBELENTLIGE BESLÄN ÜSTÜNLIKLI ÝYL

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary netijesinde asuda we agzybir türkmen jemgyýetinde ýaşlaryň durmuşda öz mynasyp...

https://saylav.gov.tm/en/articles/424
HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ŞUGLASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara giňişliginde eýeleýän täsirli orny barha berkeýär. Ata Watanymyzyň her bir ýyly uly üstünliklere, ösüşlere, belent sepgitlere besl...

https://saylav.gov.tm/en/articles/423
TÜRKMEN BITARAPLYGY – PARAHATÇYLYGYŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň halkara abraýy barha artýar. Türkmenistan sebitde...

https://saylav.gov.tm/en/articles/422
RYSGAL-BEREKEDIŇ TOÝY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana ba­ba­daý­han­la­ry­my­zyň gaý­rat­...

https://saylav.gov.tm/en/articles/421
SAÝLAW KANUNÇYLYGY DÖWRÜŇ TALABYNA LAÝYK KÄMILLEŞÝÄR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň asylly, beýik başlangyçlarynyň dowamatyny üstünliklere besleýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýur...

https://saylav.gov.tm/en/articles/419
BAGY-BOSSAN DIÝARYM

Özüniň täsin mähremligi we hoştap howasy bilen ynsan kowmunyň ýüregine aram berýän gözel diýarymyzda daşky gurşawy goramak, tebigatymyzyň baýlyklaryny we gözelliklerini aýawly saklamak hormatly Prezid...

https://saylav.gov.tm/en/articles/418