CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

19 Mar

Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) agza döwletlerden düzülen halkara synçylar wekiliýetiniň düzüminde Türkmenistan döwletinden halkara synçy bolup gatnaşdylar.

Merkezi saýlaw toparynyň wekilleri Russiýa Federasiýasynyň saýlaw ulgamynyň işi, saýlawlar hakyndaky kanunçylygy bilen tanyşdylar we saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişine syn etdiler.  Şeýle-de, 15-16-njy martda geçirilen «saýlaw özygtyýarlylygy we halkara ülňüleri» atly halkara maslahatyna hem gatnaşdylar.

Saýlawlara taýýarlyk görmek hem-de ony geçirmek işlerini Russiýa Federasiýasynyň Merkezi saýlaw topary, subýektleriniň saýlaw toparlarynyň 89-sy,  ýerli saýlaw toparlarynyň 2910-sy we uçastok saýlaw toparlarynyň 94 müňden gowragy amala aşyrdylar.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermegi geçirmek üçin 94 müňden gowraк saýlaw uçastogy (şol sanda 295-si daşary ýurtlarda) döredildi. Şol saýlaw uçastoklarynyň 40.000-sinde ýörite wideo kameralar gurnalypdyr.  

Şu gezekki saýlawlarda ilkinji gezek saýlawçylara elektron, ýagny uzakdan elektron ses bermek şertleri döredildi. Moskwa bilen bir hatarda Russiýanyň 29 sebitinde uzakdan elektron görnüşde ses bermek geçirildi. Saýlawlarda umumy ses bermäge gatnaşan 87,1 million adamdan,  4,4 milliony uzakdan elektron ses bermek mümkinçiliklerinden peýdalandylar.

Russiýa Federasiýasynyň Merkezi saýlaw toparynyň berýän maglumatyna görä, saýlawlarda halkara synçylarynyň 1115-si saýlawlaryň geçirilişine syn etdiler. Şeýle hem akkreditirlenen daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy.

Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-martynda Russiýa Federasiýasynyň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Ella Aleksandrowna Pamfilowa bilen duşuşdylar. Şeýle hem 17-nji martda ses bermek tamamlanandan soňra, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretarynyň orunbasary I.T.Nematowyň GDA gatnaşyjy döwletleriň wekiliýetleriniň ýolbaşçylary bilen geçiren geňeşine-de gatnaşdylar.

Russiýa Federasiýasynyň Merkezi saýlaw toparynyň saýlawlaryň gutarnykly jemi baradaky habaryna görä, hasaba alnan 114 million 212 müňden gowrak saýlawçydan 77,44 göterimi ses bermäge gatnaşdy.

Şeýlelikde saýlawlaryň netijeleri boýunça Russiýa Federasiýasynyň Merkezi saýlaw toparynyň berýän maglumatyna görä, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlarynda bäsleşen 4 dalaşgäriň arasynda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň 87,28 göteriminiň sesini alan häzirki döwlet baştutany Wladimir Wladimirowiç Putin Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti wezipesine saýlandy.

18 Apr
Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mary  welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Ol ýerde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  gatnaşmagynda ýurdumy...

15 Apr
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy bilen Saýlaw ulgamyndaky gatnaşyklaryň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň edarasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmeni...

11 Apr
Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileri önümçilik tejribesinde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik ýörelgeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýo...

08 Apr
Türkmen — täjik gatnaşyklarynyň geljegi nazarlaýan täze ugurlary

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly ýurt bolan Täjigistan Respublikasyna Prezide...

28 Mar
Änew — türki dünýäsiniň medeni paýtagty

Bilşimiz ýaly, 26-njy martda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi bilen bagly geçiriljek çärelere badalga bermek dabarasy «Nowruz ýaýlasyndaky» «Türkm...

25 Mar
BMG-den gelen hoş habar

Mälim boşy ýaly, 2024-nji ýylyň 23-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimize Bir...

19 Mar
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyny...

19 Mar
Saýlaw ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri 2024-nji ýylyň 15-17-nji martynda geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň saýlawlaryna Garaşsyz Döwletle...