TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ KA­NU­NY

Türk­me­nis­ta­nyň Saý­law ko­dek­si­ne üýt­get­me­ler we goş­ma­ça­lar gi­riz­mek ha­kyn­da

I. 2013-nji ýy­lyň 4-nji ma­ýyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny bi­len tas­syk­la­ny­lan Türk­me­nis­ta­nyň Saý­law ko­dek­si­ne (Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Mag­lu­mat­la­ry, 2013 ý., № 2, 25-nji mad­da; 2014 ý., № 3, 116-njy mad­da; 2016 ý., № 4, 145-nji mad­da; 2017 ý., № 1, 6-njy mad­da) şu üýt­get­me­le­ri we goş­ma­ça­la­ry gi­riz­me­li: 

1. 4-nji mad­da­nyň bi­rin­ji bö­le­gi­ne şu maz­mun­ly te­sim­le­ri goş­ma­ly: 

«Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň, we­la­ýat, et­rap, şä­her halk mas­la­hat­la­ry­nyň, Ge­ňeş­le­riň ag­za­la­ry­nyň saý­law­la­ry mart aýy­nyň soň­ky ýek­şen­be­sin­de ge­çi­ril­ýär. 

Do­lan­dy­ryş-çäk gur­lu­şyň üýt­ge­me­gi bi­len bag­ly­lyk­da halk mas­la­ha­ty­nyň, Ge­ňe­şiň ag­za­la­ry­nyň saý­law­la­ry baş­ga möh­let­ler­de hem ge­çi­ri­lip bil­ner.». 

2. 32-nji mad­da­da: 

bi­rin­ji bö­le­giň üçün­ji we dör­dün­ji te­sim­le­ri­ni şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň saý­law­la­ryn­da ok­rug saý­law to­par­la­ry Mer­ke­zi saý­law to­pa­ry ta­ra­pyn­dan 9 — 11 ag­za­dan yba­rat dü­züm­de dö­re­dil­ýär. 

Et­rap­da­ky şä­he­riň, şä­her­çä­niň, ge­ňeş­li­giň saý­law to­par­la­ry de­giş­li et­ra­byň, şä­he­riň saý­law to­pa­ry ta­ra­pyn­dan 7 — 11 ag­za­dan yba­rat dü­züm­de dö­re­dil­ýär.»; 

üçün­ji bö­le­gi şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«3. We­la­ýat, et­rap, şä­her, şä­her­çä­niň, ge­ňeş­li­giň, ok­rug we uças­tok saý­law to­pa­ry­nyň yg­ty­ýar­lyk möh­le­ti bäş ýyl­dyr.»; 

dör­dün­ji bö­le­gi aýyr­ma­ly. 

3. 38-nji mad­da­nyň al­tyn­jy bö­le­gin­de «alt­myş» di­ýen sö­zi «ýet­miş» di­ýen sö­ze çal­şyr­ma­ly. 

4. 44-nji mad­da­nyň üçün­ji bö­le­gin­den soň şu maz­mun­ly bö­le­gi goş­ma­ly: 

«31. Da­laş­gär hö­dür­le­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­jek mej­lis­ler, ýyg­nak­lar ba­ra­da öňün­den de­giş­li saý­law to­par­la­ry­na ha­bar be­ril­me­li­dir.». 

5. 45-nji mad­da­da: 

bi­rin­ji bö­le­giň dör­dün­ji te­si­mi­ni şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«Ge­ňeş ag­za­ly­gy­na da­laş­gär­le­ri sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ryň et­rap, şä­her gu­ra­ma­la­ry­nyň mej­lis­le­rin­de, il­kin­ji gu­ra­ma­la­ry­nyň ýyg­nak­la­ryn­da hö­dür­le­ýär­ler.»; 

üçün­ji bö­le­gi şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«3. Sy­ýa­sy par­ti­ýa­lar öz­baş­dak ýa-da bi­le­lik­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­dent­li­gi­ne di­ňe bir da­laş­gär hö­dür­läp bil­ýär­ler. 

Sy­ýa­sy par­ti­ýa­lar de­giş­li gu­ra­ma­la­ry­nyň mej­lis­le­rin­de, ýyg­nak­la­ryn­da ýa-da ola­ryň bi­le­lik­dä­ki mej­lis­le­rin­de, ýyg­nak­la­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­ly­gy­na, halk mas­la­ha­ty­nyň, Ge­ňe­şiň ag­za­ly­gy­na bir­nä­çe da­laş­gär, ýö­ne her saý­law ok­ru­gy üçin di­ňe bir da­laş­gär hö­dür­läp bil­ýär­ler. 

Da­laş­gä­ri bi­le­lik­de hö­dür­län sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ryň soň­ra şol ok­ru­ga öz­baş­dak da­laş­gär hö­dür­le­mä­ge hu­ku­gy ýok­dur.». 

6. 48-nji mad­da­nyň ikin­ji bö­le­gi­ni şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«2. Da­laş­gär­le­ri bel­li­ge al­mak ha­kyn­da­ky ka­rar mej­lis­le­riň, ýyg­nak­la­ryň da­laş­gär­le­ri hö­dür­le­mek ba­ra­da­ky tes­wir­na­ma­la­ry, tek­lip­çi to­pa­ryň gol çe­kil­ýän ka­gyz­ça­la­ry we da­laş­gär­le­riň se­se go­ýul­ma­ga ra­zy­dy­gy ba­ra­da­ky ar­za­la­ry bar bo­lan ma­ha­lyn­da ka­bul edil­ýär.». 

7. 57-nji mad­da­nyň do­ku­zyn­jy bö­le­gi­niň se­ki­zin­ji te­si­min­de «öz eli bi­len» di­ýen söz­le­ri «el bi­len» di­ýen söz­le­re çal­şyr­ma­ly. 

8. 85-nji mad­da­nyň maz­mu­ny­ny şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­ta­ty, halk mas­la­ha­ty­nyň, Ge­ňe­şiň ag­za­sy möh­le­tin­den öň çy­kyp gi­den ha­la­tyn­da de­giş­li saý­law ok­ru­gyn­da şu Ko­dek­se la­ýyk­lyk­da tä­ze saý­law­lar ge­çi­ril­ýär. 

Saý­law­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si şu Ko­dek­siň 4-nji mad­da­sy­na la­ýyk­lyk­da bel­le­ýär.». 

9. 86-njy mad­da­nyň ikin­ji bö­le­gi­niň üçün­ji te­si­mi­ni aýyr­ma­ly. 

10. 87-nji mad­da­nyň bi­rin­ji bö­le­gi­ni şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li: 

«1. Eger-de do­lan­dy­ryş-çäk gur­lu­şyň üýt­ge­me­gi ne­ti­je­sin­de de­giş­li halk mas­la­ha­ty­nyň, Ge­ňe­şiň dü­züm sa­ny Türk­me­nis­ta­nyň ka­nun­çy­ly­gy­nyň ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­mez­li­gi bi­len bag­ly­lyk­da öz işi­ni ama­la aşy­ryp bil­me­se, on­da de­giş­li halk mas­la­ha­ty­nyň, Ge­ňe­şiň ag­za­la­ry­nyň tä­ze saý­law­la­ry do­lan­dy­ryş-çäk gur­lu­şyň üýt­ge­di­len gü­nün­den beý­läk üç aý­dan gi­jä goý­man ge­çi­ril­ýär.». 

II. Şu Ka­nun res­mi taý­dan çap edi­len gü­nün­den güý­je gir­ýär. 

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti 
Gurbanguly Berdimuhamedow. 


Aş­ga­bat şä­he­ri. 2017-nji ýy­lyň 25-nji no­ýab­ry.

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksini tassyklamak we güýje girizmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY

(rejelenen görnüşi)

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION KANUNY

Türkmenistanyň Konstitusiýasyny rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda