TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BARADAKY MERKEZI TOPAR

MUKADDES GADYR GIJESI

Türkmen halkynda Gadyr gijesine uly hormat goýulýar. Ynsanlaryň beden we ruhy taýdan tämizlenýän keremli Oraza aýynda bellenilýän Gadyr gijesi rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi saýylýar.

Ahlak gymmatlyklarymyza, däp-dessurlarymyza, ynanç-adatlarymyza goýulýan hormat, şeýle hem türkmen halkynyň watansöýüjilik, ynsanperwerlik, adalatlylyk, halallyk, rehimdarlyk ýaly duýgulary bu gije ähli aýdyňlygy bilen ýüze çykýar.

Tämiz ahlaklylyk, päk wyždanlylyk, adamkärçilik, şükranalyk, birek-birege hormat we sarpa goýmak ýaly dessurlar ynsany diňe beden sagdynlygy taýdan taplaman, eýsem onuň ruhy hal-ýagdaýyny kämil derejelere ýetiripdir. Bu mukaddes gijede ýörite agzaçar sadakalary berilýär. Ynsanlar birek-birege hoş sözler aýdýarlar, ýurt abadançylygy arzuw edilýär, ýagşy doga-dilegler edilýär.

Biz hem kalplary tämizleýän, köňülleri nur bilen doldurýan mukaddes Oraza aýynda hem-de sahawatly Gadyr gijesinde edilen ähli doga-dilegleriň, tagat-ybadatlaryň, berilýän agzaçar sadakalarynyň gudraty güýçli Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileýäris!