TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe toýy-toýlara ulaşýan ýurdumyzyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara beslenýär.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanylýan günlerinde ge­çi­ril­en Türk­me­nis­ta­nyň Halk Masla­ha­ty­nyň mejlisi şeýle ajaýyp wakalaryň bi­ri boldy.

Biz hem Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşan Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň kätibi Amangeldi Annadurdyýew bilen gürrüňdeş bolduk we ýürek buýsançlaryny ýazga geçirdik.

– Ýurdumyzda hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da döw­le­ti­mi­ziň de­mok­ra­tik sütün­le­ri­ni pug­ta­lan­dyr­mak, ýur­du­myz­da asyrla­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan halk hä­ki­mi­ýet­li­lik ýö­rel­ge­le­ri­ni ber­ka­rar et­mek ba­bat­da uly iş­le­riň durmu­şa ge­çi­ri­lýän­di­gi­ni aýratyn bellemek ge­rek.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň başlyklyk etmeginde, ýurdumyzyň welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan wekilleriň, ýaşulularyň, kümüş saçly enelerimiziň gatnaşmaklarynda  2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda Ruhyýet köşgünde geçirilen Türk­me­nis­ta­nyň Halk Masla­ha­ty­nyň mejlisi ýokarda aýdylanlaryň aýdyň subutnamasy boldy.

Il-ýurt bähbidine gönükdirilen bu syýasy çärede Arkadag Prezidentimiziň ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny alanyndan bäri geçen 30 ýylyň içinde ähli ugurlarda gazanylan uly ösüşler, üstünlikler baradaky anyk delillere esaslanýan çuň manyly çykyşy mejlisiň esasy özeni bolup, dabaraly, buýsançly el çarpyşmalara, ruhubelentlige eýe boldy.   

Türk­me­nis­ta­nyň Halk Masla­ha­ty­na gatnaşyjylaryň dürli ulgamlarda amala aşyrylan işler, gazanylan üstünlikler barada eden çykyşlary hem uly goldawa eýe bolup, olar öz çykyşlarynda ýurdumyzda ähli pudaklaryň ösmegi üçin şeýle giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize uly buýsanç bilen alkyş sözlerini aýtdylar.

Munuň özi mil­li ­Li­de­ri­mi­ziň «Döwlet adam üçin­dir!» di­ýen baş ýörel­ge­sine laýyklykda, hal­ky­my­zyň dur­muş de­re­je­siniň bar­ha ýokarlanýandygyny, eziz Diýa­ry­myzyň gül­läp ös­ýändigini, yk­dy­sa­dy taýdan kuwwat­ly döw­le­te öw­rül­ýändigini görkezýär.

Alym Arkadagymyzyň Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli «Garaşsyzlyk—bagtymyz!» atly kitabyny ýazandygy baradaky hoş habary mejlisiň dowamyndaky iň bir ajaýyp begendiriji wakalaryň biri boldy.

Mähriban Prezidentimiz Türk­me­nis­ta­nyň Halk Masla­ha­ty­nyň mejlisinde resminamalaryň birnäçesine gol çekdi. Olaryň hatarynda «Türk­me­nis­ta­nyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky» Permana gol çekmegi bu çärä gatnaşyjylaryň kalbyny heýjana getirdi.

— Bu gün ýurdumyzyň her bir raýaty eşretli, bagtly durmuşda ýaşaýar, döredýär, gurýar, berkarar Watanymyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşýar. Munuň özi Arkadagly döwrümiziň beren peşgeşidir. Şeýle bolansoň, her birimiziň ýüregimiz hormatly Prezidentimize bolan alkyşdan püre-pür.

Mejlise gatnaşyjylaryň «Arkadaga şöhrat!» diýip kalbynyň töründen çykýan buýsançly sözleri bir ýürek, bir ses ýaly bolup gaýtalamaklary milli Liderimiziň daşyna jebisleşen, berk binýatly agzybir türkmen jemgyýetiniň kemala gelendigini bütin dünýä äşgär etdi.

Gah­ry­man ­Ar­ka­da­gy­my­zyň baş­tu­tan­ly­gyn­da geçirilen Türkmenistanyň Halk Mas­la­ha­ty hal­ky­my­zyň gel­jekki ösüş ýolun­da uly äh­mi­ýe­te eýe bo­lup, her bir ra­ýa­tyň yk­ba­ly­na oňyn tä­sir eder.

­Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ýal­kym­ly çagyryşyna jo­gap edip, «Öňe, di­ňe öňe, jan Wa­tanym Türk­me­nis­tan!» diýen wa­tan­çy­lyk şy­garyn­dan ruh­la­nyp, hal­ky­my­zyň zäh­me­te bo­lan hyjuwy has-da art­ýar.

Öz agzybir, merdana, watansöýüji halkyny demokratik ýol bilen nurana geljege alyp barýan milli Liderimize çäksiz alkyş aýdýarys.

— Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň!

 

Gürrüňdeşligi ýazga geçiren H. ÖWEZOW.