TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

KÖŇÜL JOŞGUNY

Hormatly Prezidentimiziň pähim-parasatly, öňdengörüjilikli başlangyçlary, demokratik syýasaty netijesinde Türkmenistanyň merdana halkyny bagtyýar durmuşa ýetiren Garaşsyzlyk döwrüne bolan çäksiz buýsanç duýgulary her bir raýatyň kalbyny joşduryp, heýjana getirýär.

Garaşsyzlygyň şanly 26 ýyllygyny, ýurdumyzyň ajaýyplygyny, beýik ösüşlerini, gözel tebigatyny, halkymyzyň agzybirligini wasp edýän şygyrlary okanyňda, muňa ýene bir gezek göz ýetirýärsiň.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň  baýramçylyk  dabaralary Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary  geçirmek  baradaky Merkezi  toparyň hünärmenleriniň-de ylham akabasyny joşa  getirdi. Şu baýramçylyk günlerinde biz Merkezi saýlaw  toparynyň kätibi Amangeldi Gandymowyň şygyr setirlerine  siňen köňül joşgunyny size hödürleýäris.

 

Ene toprak


Dünýä berdiň dana ärleriň merdin,
Geçmişiňde pederleriň ady bar.
Bagy-erem deýin ajaýyp ýurdum,
Geljek nesillere galar ýadygär.


Watan söýen merdan - Gahryman gerçek,
Topragyn gülletdi, göýä bir jennet.
Arkadagyň pentlerine eýersek,
Erkana halkymyz hiç çekmez minnet.


Reb nazary düşen bu gözel diýar,
Parahatlyk, bagtyýarlyk mesgeni.
Ýurdum öňe sary ilerläp barýar,
Watana söýgüdir halkyň messebi.


Alys ülkelere giden halatym,
Uzaklardan ajap görküň synladym.
Her sagadym, her günümi sanadym,
Duýansoň ýüregim hijran kynlygyn.


Türkmenistan ömür, örküm-ygrarym,
Huzuryňda indim ýagty jahana.
Ýaşadykça mertebäňi goraryn,
Sarpa goýup, jandan eziz Watana.


Kerwen gurap, seýran etsem dünýäni,
Ahyrynda çökerin öz ilimde,
Joşup-daşsam ol derýaýy Nil ýaly,
Damja bolup siňerin öz çölümde.


Buýsanaýyn dag-deştlerňe, düzüňe,
Çar pasylly, bahar-ýazly diýarym.
Buýsanaryn topragyňa, özüňe,
Seniň bilen bagtlydygmy duýaryn.

 

Amangeldi Gandymow.