CENTRAL COMMISSION FOR HOLDING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN TURKMENISTAN

BAGTYÝARLYGYŇ, ERKANALYGYŇ BAÝRAMY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň  çar  künjünde  baýramçylyk dabaralary  giň  gerim  bilen  ýaýbaňlandy. Türkmen halky uly şatlyk-şowhun, ýokary ruhubelentlik  bilen özüniň  baş  baýramyny —...

https://saylav.gov.tm/en/articles/27
AŞGABATDAKY GOLF — ÇILIK-HEKGAL MEÝDANÇASY

Gadymy türkmenleriň kämilleşdirilen, döwrebaplaşdyrylan çilik-hekgal oýnuny ýatladýan häzirki zaman golf oýny dünýäde aşa meşhurlyga eýedir. Irki döwürlerde pederlerimiziň uludan-kiçä ürç edip oýnan ç...

https://saylav.gov.tm/en/articles/26
ÝURDUMYZDAKY SYÝASY PARTIÝALAR WE JEBIS TÜRKMEN JEMGYÝETI

2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda “Syýasy partiýalar hakynda” Türkmenistanyň Kanuny kabul edilenden soň, ýurdumyzda raýatlarymyzyň syýasy işjeňligi has-da ýokarlandy, olaryň jemgyýetimizde bolup geçýän...

https://saylav.gov.tm/en/articles/25
ALL THE WISDOM OF THE TURKMEN PEOPLE FOR A SINGLE DASTARHAN...

October 9-10 in the building “Ak öý” in the meadow Novruz of ancient Akhal was collected for a single dastarhan all the wisdom of the Turkmen. In those days the council of the Elders of Turkmenistan w...

https://saylav.gov.tm/en/articles/24
SPORT ÄLEMINDÄKI ULY BÖWSÜŞ

Aşgabat Aziadasynyň ýaňy badypaý ýüwrükligi bilen dünýä ýüzüne ýaýrady. Ýer ýüzüniň habar beriş serişdeleri bolsa, bu halkara sport çäresiniň külli ynsan üçin örän ähmiýetli bolandygyny gaýta-gaýta ny...

https://saylav.gov.tm/en/articles/23
AŞGABAT AZIADASY WE MILLI JOŞGUN

Duýgulary derýa kimin joşduran, kalplary heýjana salan, aňdyr ýürekleri arşlara galkyndyran Aşgabat Aziadasy tamamlandy. Türkmen halkynyň taryhynda ilkinji gezek geçirilen bu halkara derejesindäki spo...

https://saylav.gov.tm/en/articles/22
WHO CAN BE THE NATIONAL OBSERVER?

As noted by the President, in the radical changes taking place in our country, priority is given to the improvement of the political system, the democratization of all aspects of the life of the state...

https://saylav.gov.tm/en/articles/21
2018 YEAR OF ELECTIONS

In 2018, three types of elections will be held, that is elections of deputies of Mejlis of Turkmenistan, members of Halk Maslahaty and Gengeshes. These elections, being an important socio-political ev...

https://saylav.gov.tm/en/articles/20
Turkmenistan and the Guinness Book of Records

The great achievements of Turkmenistan, a country with developed economies of spiritually wealthy Turkmen citizens, attract international attention. This is evidenced by the excellent carpets and stru...

https://saylav.gov.tm/en/articles/19
«Aşgabat-2017-niň» ýaňy dünýä doldy

Şu günler ýurdumyzyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylan we ýatdan çykmajak şatlykly waka bolup geçýär, ýagny Aşgabat şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary  dow...

https://saylav.gov.tm/en/articles/18